Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Les Chansons Disent

Poème Amour
Publié le 20/12/2002 00:00

L'écrit contient 366 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Sophie Chazel

Les Chansons Disent

La chanson disait « fuir le bonheur de peur qu’il n’se sauve »
Vous les hommes, fuyez-vous toujours celui qu’on vous propose ?
La vie vous a –t-elle tant déçus que vous n’y croyez plus ?
Refusez-vous d’être aimés par peur de perdre ce que vous avez eu ?

Ou bien est-ce moi qui n’attire que ces hommes-là ?
Ceux qui ne veulent pas d’un amour sans foi ni loi
Celui que je leur offre est sans bornes, à perpétuité
Il n’y a pas de crainte à avoir qu’il puisse s’envoler

La chanson disait « Quand j’aime une fois, j’aime pour toujours »
Si vous ne me laissiez pas, je vous ferais encore la cour
Même si ce rôle revient en théorie aux hommes
Je ferais tout pour garder dans les miennes vos paumes

J’ai tant à vous donner, tout ce que vous refusez
Malgré les sentiments que pour moi vous sentez
Est-ce si compliqué de vous laisser aller ?
Est-ce si difficile de vous sentir aimés ?

La chanson disait « Ensemble, tout est plus joli »
Ne me dîtes pas que la solitude vous réussit
Rien n’est plus beau que deux êtres réunis
Oubliant les badauds, au creux de leur nid

Mon cœur est trop grand, est-ce cela la raison ?
Ne vous sentez-vous pas capables de tant de passion ?
Vais-je à ma perte à trop vouloir m’investir
Dans des histoires que je ne veux pas voir finir ?

La chanson disait « J’en rêve encore »
Je ne suis pas au bout de mes efforts
L’espoir me fait vivre, il est bien le seul
Sans lui je serais déjà dans mon linceul

La chanson disait « Je n’attendais que vous »
C’est là mon seul but et qu’il faille se mettre à genoux
Je le ferais s’il le faut, juste pour quelques mots
Ceux que j’aimerais vous entendre dire tout haut

Des centaines de chansons disent « je t’aime »
Ces trois tout petits mots qui en valent la peine
J’aimerai les entendre, peu importe qu’ils viennent
Demain ou dans dix ans, mais de celui que j’aime…
 • Pieds Hyphénique: Les Chansons Disent

  la=chan=son=di=sait=fuir=le=bon=heur=de=peur=quil=n=se=sau=ve 16
  vous=les=hom=mes=fuyez=vous=tou=jours=ce=lui=quon=vous=pro=pose 14
  la=vie=vous=a=t=elle=tant=dé=çus=que=vous=ny=croyez=plus 14
  re=fu=sez=vous=dêtreai=més=par=peur=de=per=dre=ce=que=vous=a=vez=eu 17

  ou=bien=est=ce=moi=qui=nat=ti=re=que=ces=hom=mes=là 14
  ceux=qui=ne=veu=lent=pas=dun=a=mour=sans=foi=ni=loi 13
  ce=lui=que=je=leur=of=freest=sans=bornes=à=per=pé=tui=té 14
  il=ny=a=pas=de=crainteà=a=voir=quil=puis=se=sen=vo=ler 14

  la=chan=son=di=sait=quand=jaimeu=ne=fois=jai=me=pour=tou=jours 14
  si=vous=ne=me=lais=siez=pas=je=vous=fe=rais=en=core=la=cour 15
  mê=me=si=ce=rô=le=re=vient=en=théo=rie=aux=hom=mes 14
  je=fe=rais=tout=pour=gar=der=dans=les=mien=nes=vos=pau=mes 14

  jai=tant=à=vous=don=ner=tout=ce=que=vous=re=fu=sez 13
  mal=gré=les=sen=ti=ments=que=pour=moi=vous=sen=tez 12
  est=ce=si=com=pli=qué=de=vous=lais=ser=al=ler 12
  est=ce=si=dif=fi=ci=le=de=vous=sen=tir=ai=més 13

  la=chan=son=di=sait=en=sem=ble=tout=est=plus=jo=li 13
  ne=me=dî=tes=pas=que=la=so=li=tu=de=vous=réus=sit 14
  rien=nest=plus=beau=que=deux=ê=tres=ré=u=nis 11
  ou=bli=ant=les=ba=dauds=au=creux=de=leur=nid 11

  mon=cœur=est=trop=grand=est=ce=ce=la=la=rai=son 12
  ne=vous=sen=tez=vous=pas=ca=pa=bles=de=tant=de=pas=sion 14
  vais=je=à=ma=per=te=à=trop=vou=loir=min=ves=tir 13
  dans=des=his=toi=res=que=je=ne=veux=pas=voir=fi=nir 13

  la=chan=son=di=sait=jen=rê=ve=en=co=re 11
  je=ne=suis=pas=au=bout=de=mes=ef=forts 10
  les=poir=me=fait=vi=vre=il=est=bien=le=seul 11
  sans=lui=je=se=rais=dé=jà=dans=mon=lin=ceul 11

  la=chan=son=di=sait=je=nat=ten=dais=que=vous 11
  cest=là=mon=seul=but=et=quil=faille=se=met=tre=à=ge=noux 14
  je=le=fe=rais=sil=le=faut=jus=te=pour=quel=ques=mots 13
  ceux=que=jai=me=rais=vous=en=ten=dre=di=re=tout=haut 13

  des=cen=tai=nes=de=chan=sons=di=sent=je=tai=me 12
  ces=trois=tout=pe=tits=mots=qui=en=va=lent=la=pei=ne 13
  jai=me=rai=les=en=ten=dre=peu=im=por=te=quils=viennent 13
  de=main=ou=dans=dix=ans=mais=de=ce=lui=que=jai=me 13
 • Phonétique : Les Chansons Disent

  la ʃɑ̃sɔ̃ dizεt « fɥiʁ lə bɔnœʁ də pœʁ kil nsə sovə »
  vu lεz- ɔmə, fyie vu tuʒuʁ səlɥi kɔ̃ vu pʁɔpozə ?
  la vi vuz- a te εllə tɑ̃ desys kə vu ni kʁwaje plys ?
  ʁəfyze vu dεtʁə εme paʁ pœʁ də pεʁdʁə sə kə vuz- avez- y ?

  u bjɛ̃ ε sə mwa ki natiʁə kə sεz- ɔmə la ?
  sø ki nə vəle pa dœ̃n- amuʁ sɑ̃ fwa ni lwa
  səlɥi kə ʒə lœʁ ɔfʁə ε sɑ̃ bɔʁnə, a pεʁpetɥite
  il ni a pa də kʁɛ̃tə a avwaʁ kil pɥisə sɑ̃vɔle

  la ʃɑ̃sɔ̃ dizεt « kɑ̃ ʒεmə ynə fwa, ʒεmə puʁ tuʒuʁs »
  si vu nə mə lεsje pa, ʒə vu fəʁεz- ɑ̃kɔʁə la kuʁ
  mεmə si sə ʁolə ʁəvjɛ̃ ɑ̃ teɔʁi o ɔmə
  ʒə fəʁε tu puʁ ɡaʁde dɑ̃ lε mjεnə vo pomə

  ʒε tɑ̃ a vu dɔne, tu sə kə vu ʁəfyze
  malɡʁe lε sɑ̃timɑ̃ kə puʁ mwa vu sɑ̃te
  ε sə si kɔ̃plike də vu lεse ale ?
  ε sə si difisilə də vu sɑ̃tiʁ εme ?

  la ʃɑ̃sɔ̃ dizεt « ɑ̃sɑ̃blə, tut- ε plys ʒɔli »
  nə mə ditə pa kə la sɔlitydə vu ʁeysi
  ʁjɛ̃ nε plys bo kə døz- εtʁə- ʁeyni
  ubljɑ̃ lε bado, o kʁø də lœʁ nid

  mɔ̃ kœʁ ε tʁo ɡʁɑ̃, ε sə səla la ʁεzɔ̃ ?
  nə vu sɑ̃te vu pa kapablə də tɑ̃ də pasjɔ̃ ?
  vε ʒə a ma pεʁtə a tʁo vulwaʁ mɛ̃vεstiʁ
  dɑ̃ dεz- istwaʁə kə ʒə nə vø pa vwaʁ finiʁ ?

  la ʃɑ̃sɔ̃ dizεt « ʒɑ̃ ʁεvə ɑ̃kɔʁə »
  ʒə nə sɥi pa o bu də mεz- efɔʁ
  lεspwaʁ mə fε vivʁə, il ε bjɛ̃ lə səl
  sɑ̃ lɥi ʒə səʁε deʒa dɑ̃ mɔ̃ lɛ̃səl

  la ʃɑ̃sɔ̃ dizεt « ʒə natɑ̃dε kə vus »
  sε la mɔ̃ səl byt e kil fajə sə mεtʁə a ʒənu
  ʒə lə fəʁε sil lə fo, ʒystə puʁ kεlk mo
  sø kə ʒεməʁε vuz- ɑ̃tɑ̃dʁə diʁə tu-o

  dε sɑ̃tεnə də ʃɑ̃sɔ̃ dizεnt « ʒə tεmə »
  sε tʁwa tu pəti mo ki ɑ̃ valɑ̃ la pεnə
  ʒεməʁε lεz- ɑ̃tɑ̃dʁə, pø ɛ̃pɔʁtə kil vjεne
  dəmɛ̃ u dɑ̃ diz- ɑ̃, mε də səlɥi kə ʒεmə…
 • Pieds Phonétique : Les Chansons Disent

  la=ʃɑ̃=sɔ̃=di=zεt=fɥiʁ=lə=bɔ=nœʁ=də=pœʁ=kil=nsə=sovə 14
  vu=lε=zɔmə=fy=i=e=vu=tu=ʒuʁ=səl=ɥi=kɔ̃=vu=pʁɔ=pozə 15
  la=vi=vu=za=te=εllə=tɑ̃=de=sys=kə=vu=ni=kʁwa=je=plys 15
  ʁə=fy=ze=vu=dεtʁəε=me=paʁ=pœʁ=də=pεʁ=dʁə=sə=kə=vu=za=ve=zy 17

  u=bjɛ̃=ε=sə=mwa=ki=na=ti=ʁə=kə=sε=zɔ=mə=la 14
  sø=ki=nə=və=le=pa=dœ̃=na=muʁ=sɑ̃=fwa=ni=lwa 13
  səl=ɥikə=ʒə=lœʁ=ɔ=fʁəε=sɑ̃=bɔʁ=nə=a=pεʁ=pet=ɥi=te 14
  il=ni=a=padə=kʁɛ̃=təa=a=vwaʁ=kil=pɥi=sə=sɑ̃=vɔ=le 14

  la=ʃɑ̃=sɔ̃=di=zεt=kɑ̃=ʒεməy=nə=fwa=ʒε=mə=puʁ=tu=ʒuʁs 14
  si=vunə=mə=lε=sje=pa=ʒə=vu=fə=ʁε=zɑ̃=kɔ=ʁə=la=kuʁ 15
  mε=mə=si=sə=ʁo=lə=ʁə=vjɛ̃=ɑ̃=te=ɔ=ʁi=o=ɔmə 14
  ʒə=fə=ʁε=tu=puʁ=ɡaʁ=de=dɑ̃=lε=mjε=nə=vo=po=mə 14

  ʒε=tɑ̃=a=vu=dɔ=ne=tu=sə=kə=vu=ʁə=fy=ze 13
  mal=ɡʁe=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=puʁ=mwa=vu=sɑ̃=te 12
  ε=sə=si=kɔ̃=pli=ke=də=vu=lε=se=a=le 12
  ε=sə=si=di=fi=si=lə=də=vu=sɑ̃=tiʁ=ε=me 13

  la=ʃɑ̃=sɔ̃=di=zεt=ɑ̃=sɑ̃=blə=tu=tε=plys=ʒɔ=li 13
  nə=mə=ditə=pa=kə=la=sɔ=li=ty=də=vu=ʁe=y=si 14
  ʁj=ɛ̃=nε=plys=bo=kə=dø=zε=tʁə=ʁe=y=ni 12
  u=blj=ɑ̃=lε=ba=do=o=kʁø=də=lœ=ʁə=nid 12

  mɔ̃=kœ=ʁə=ε=tʁo=ɡʁɑ̃=ε=sə=sə=la=la=ʁε=zɔ̃ 13
  nə=vu=sɑ̃=te=vu=pa=ka=pa=blə=də=tɑ̃=də=pa=sjɔ̃ 14
  vε=ʒə=a=ma=pεʁ=tə=a=tʁo=vu=lwaʁ=mɛ̃=vεs=tiʁ 13
  dɑ̃=dε=zis=twa=ʁə=kə=ʒə=nə=vø=pa=vwaʁ=fi=niʁ 13

  la=ʃɑ̃=sɔ̃=di=zεt=ʒɑ̃=ʁε=və=ɑ̃=kɔʁ=ə 11
  ʒə=nə=sɥi=pa=o=bu=də=mε=ze=fɔʁ 10
  lεs=pwaʁ=mə=fε=vi=vʁə=il=ε=bj=ɛ̃=lə=səl 12
  sɑ̃=lɥi=ʒə=sə=ʁε=de=ʒa=dɑ̃=mɔ̃=lɛ̃=səl 11

  la=ʃɑ̃=sɔ̃=di=zεt=ʒə=na=tɑ̃=dε=kə=vus 11
  sε=la=mɔ̃=səl=byt=e=kil=fa=jə=sə=mεtʁə=a=ʒə=nu 14
  ʒə=lə=fə=ʁε=sil=lə=fo=ʒys=tə=puʁ=kεl=kə=mo 13
  sø=kə=ʒε=mə=ʁε=vu=zɑ̃=tɑ̃=dʁə=di=ʁə=tu-o 13

  dε=sɑ̃=tε=nə=də=ʃɑ̃=sɔ̃=di=zεnt=ʒə=tε=mə 12
  sε=tʁwa=tu=pə=ti=mo=ki=ɑ̃=va=lɑ̃=la=pε=nə 13
  ʒε=mə=ʁε=lε=zɑ̃=tɑ̃=dʁə=pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=kil=vjε=ne 14
  də=mɛ̃=u=dɑ̃=di=zɑ̃=mε=də=səl=ɥi=kə=ʒε=mə 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/08/2005 21:17Bbvicou

vraiment tres joli c’est bête mais je ne sais pas quoi dire d’autre l’inspiration est coupée aprés cette lecture lol

Auteur de Poésie
13/04/2013 09:40La Petite Rêveuse ♥

J’ai adoré ! Bravo ! Je l’ai même chanter !
Vouvoun

Auteur de Poésie
13/04/2013 10:55Daniel

Les chansons disent mais c’est le cœur qui parle....
Lecture appréciée...Dan....