Poeme : Emmène-Moi

Emmène-Moi

Emmène-moi, même pour un instant,
Nous donner l’illusion d’être bien vivants.
Je t’emmènerai vers un ciel plus clément,
Loin des orages et des vents violents.

Emmène-moi, juste quelques heures,
Voir si, ailleurs, existe le bonheur.
Je t’emmènerai vers des jours meilleurs,
Si tu me laisses atteindre ton cœur.

Emmène-moi, quelques jours à peine,
Et tentons de défaire nos chaînes.
Je t’emmènerai vers une vie sereine
Où tu seras roi, où je serai reine.

Emmène-moi, un moment encore,
Tout contre la chaleur de ton corps.
Je t’emmènerai vers d’autres décors,
Où je t’offrirai tout mon réconfort.

Emmène-moi loin de la misère,
De nos solitudes, de nos galères.
Je t’emmènerai vers la lumière
D’un amour qui n’a rien d’éphémère.

Emmène-moi, fais-moi voyager
Dans ton quotidien encore étranger.
Je t’emmènerai loin pour oublier
Qu’il n’est pas celui que tu aimerais.

Emmène-moi sur l’océan de tendresse
Que tu répands malgré ta tristesse.
Je t’emmènerai par ma délicatesse
Dans la douceur de nuits d’ivresse.

Emmène-moi avec toi savourer
La même envie de complicité.
Je t’emmènerai avec moi partager
Le même besoin de stabilité.

Emmène-moi rien qu’un temps
Ou si tu le veux, plus longtemps.
Je t’emmènerai indéfiniment
Découvrir avec moi le firmament.

Emmenons-nous tous les deux,
Là où nous pourrions être heureux.
Pas besoin d’aller loin si tu veux,
Il nous suffit juste d’être amoureux.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Emmène-Moi

  em=mè=ne=moi=mê=me=pour=un=ins=tant 10
  nous=don=ner=lil=lu=sion=dêtre=bien=vi=vants 10
  je=tem=mè=ne=rai=vers=un=ciel=plus=clément 10
  loin=des=o=ra=ges=et=des=vents=vio=lents 10

  em=mè=ne=moi=jus=te=quel=ques=heu=res 10
  voir=si=ail=leurs=exis=te=le=bon=heur 9
  je=tem=mè=ne=rai=vers=des=jours=meil=leurs 10
  si=tu=me=lais=ses=at=tein=dre=ton=cœur 10

  em=mè=ne=moi=quel=ques=jours=à=pei=ne 10
  et=ten=tons=de=dé=fai=re=nos=chaî=nes 10
  je=tem=mène=rai=vers=u=ne=vie=se=reine 10
  où=tu=se=ras=roi=où=je=se=rai=reine 10

  em=mè=ne=moi=un=mo=ment=en=co=re 10
  tout=con=tre=la=cha=leur=de=ton=corps 9
  je=tem=mè=ne=rai=vers=dau=tres=dé=cors 10
  où=je=tof=fri=rai=tout=mon=ré=con=fort 10

  em=mè=ne=moi=loin=de=la=mi=sè=re 10
  de=nos=so=li=tu=des=de=nos=ga=lères 10
  je=tem=mè=ne=rai=vers=la=lu=miè=re 10
  dun=a=mour=qui=na=rien=dé=phé=mè=re 10

  em=mè=ne=moi=fais=moi=vo=ya=ger 9
  dans=ton=quo=ti=dien=en=core=é=tran=ger 10
  je=tem=mè=ne=rai=loin=pour=ou=bli=er 10
  quil=nest=pas=ce=lui=que=tu=ai=me=rais 10

  em=mène=moi=sur=lo=cé=an=de=ten=dresse 10
  que=tu=ré=pands=mal=gré=ta=tris=tesse 9
  je=tem=mène=rai=par=ma=dé=li=ca=tesse 10
  dans=la=dou=ceur=de=nuits=di=vresse 8

  em=mè=ne=moi=a=vec=toi=sa=vou=rer 10
  la=mê=me=en=vie=de=com=pli=ci=té 10
  je=tem=mène=rai=a=vec=moi=par=ta=ger 10
  le=mê=me=be=soin=de=sta=bi=li=té 10

  em=mè=ne=moi=rien=quun=temps 7
  ou=si=tu=le=veux=plus=long=temps 8
  je=tem=mè=ne=rai=in=dé=fi=ni=ment 10
  dé=cou=vrir=a=vec=moi=le=fir=ma=ment 10

  em=me=nons=nous=tous=les=deux 7
  là=où=nous=pour=ri=ons=ê=tre=heu=reux 10
  pas=be=soin=dal=ler=loin=si=tu=veux 9
  il=nous=suf=fit=jus=te=dêtre=a=mou=reux 10
 • Phonétique : Emmène-Moi

  ɑ̃mεnə mwa, mεmə puʁ œ̃n- ɛ̃stɑ̃,
  nu dɔne lilyzjɔ̃ dεtʁə bjɛ̃ vivɑ̃.
  ʒə tɑ̃mεnəʁε vεʁz- œ̃ sjεl plys klemɑ̃,
  lwɛ̃ dεz- ɔʁaʒəz- e dε vɑ̃ vjɔlɑ̃.

  ɑ̃mεnə mwa, ʒystə kεlkz- œʁ,
  vwaʁ si, ajœʁ, εɡzistə lə bɔnœʁ.
  ʒə tɑ̃mεnəʁε vεʁ dε ʒuʁ mεjœʁ,
  si ty mə lεsəz- atɛ̃dʁə tɔ̃ kœʁ.

  ɑ̃mεnə mwa, kεlk ʒuʁz- a pεnə,
  e tɑ̃tɔ̃ də defεʁə no ʃεnə.
  ʒə tɑ̃mεnəʁε vεʁz- ynə vi səʁεnə
  u ty səʁa ʁwa, u ʒə səʁε ʁεnə.

  ɑ̃mεnə mwa, œ̃ mɔmɑ̃ ɑ̃kɔʁə,
  tu kɔ̃tʁə la ʃalœʁ də tɔ̃ kɔʁ.
  ʒə tɑ̃mεnəʁε vεʁ dotʁə- dekɔʁ,
  u ʒə tɔfʁiʁε tu mɔ̃ ʁekɔ̃fɔʁ.

  ɑ̃mεnə mwa lwɛ̃ də la mizεʁə,
  də no sɔlitydə, də no ɡalεʁə.
  ʒə tɑ̃mεnəʁε vεʁ la lymjεʁə
  dœ̃n- amuʁ ki na ʁjɛ̃ defemεʁə.

  ɑ̃mεnə mwa, fε mwa vwajaʒe
  dɑ̃ tɔ̃ kɔtidjɛ̃ ɑ̃kɔʁə etʁɑ̃ʒe.
  ʒə tɑ̃mεnəʁε lwɛ̃ puʁ ublje
  kil nε pa səlɥi kə ty εməʁε.

  ɑ̃mεnə mwa syʁ lɔseɑ̃ də tɑ̃dʁεsə
  kə ty ʁepɑ̃ malɡʁe ta tʁistεsə.
  ʒə tɑ̃mεnəʁε paʁ ma delikatεsə
  dɑ̃ la dusœʁ də nɥi divʁεsə.

  ɑ̃mεnə mwa avεk twa savuʁe
  la mεmə ɑ̃vi də kɔ̃plisite.
  ʒə tɑ̃mεnəʁε avεk mwa paʁtaʒe
  lə mεmə bəzwɛ̃ də stabilite.

  ɑ̃mεnə mwa ʁjɛ̃ kœ̃ tɑ̃
  u si ty lə vø, plys lɔ̃tɑ̃.
  ʒə tɑ̃mεnəʁε ɛ̃definime
  dekuvʁiʁ avεk mwa lə fiʁmame.

  amənɔ̃ nu tus lε dø,
  la u nu puʁʁjɔ̃z- εtʁə œʁø.
  pa bəzwɛ̃ dale lwɛ̃ si ty vø,
  il nu syfi ʒystə dεtʁə amuʁø.
 • Syllabes Phonétique : Emmène-Moi

  ɑ̃=mε=nə=mwa=mε=mə=puʁ=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 10
  nu=dɔ=ne=li=ly=zjɔ̃=dεtʁə=bjɛ̃=vi=vɑ̃ 10
  ʒə=tɑ̃=mεnə=ʁε=vεʁ=zœ̃=sjεl=plys=kle=mɑ̃ 10
  lwɛ̃=dε=zɔ=ʁa=ʒə=ze=dε=vɑ̃=vjɔ=lɑ̃ 10

  ɑ̃=mε=nə=mwa=ʒys=tə=kεl=kzœ=ʁə 9
  vwaʁ=si=a=jœʁ=εɡ=zis=tə=lə=bɔ=nœʁ 10
  ʒə=tɑ̃=mε=nə=ʁε=vεʁ=dε=ʒuʁ=mε=jœʁ 10
  si=ty=mə=lε=sə=za=tɛ̃=dʁə=tɔ̃=kœʁ 10

  ɑ̃=mε=nə=mwa=kεlk=ʒuʁ=za=pε=nə 9
  e=tɑ̃=tɔ̃=də=de=fε=ʁə=no=ʃε=nə 10
  ʒə=tɑ̃=mεnə=ʁε=vεʁ=zy=nə=vi=sə=ʁεnə 10
  u=ty=sə=ʁa=ʁwa=u=ʒə=sə=ʁε=ʁεnə 10

  ɑ̃=mε=nə=mwa=œ̃=mɔ=mɑ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə 10
  tu=kɔ̃=tʁə=la=ʃa=lœ=ʁə=də=tɔ̃=kɔʁ 10
  ʒə=tɑ̃=mε=nə=ʁε=vεʁ=do=tʁə=de=kɔʁ 10
  u=ʒə=tɔ=fʁi=ʁε=tu=mɔ̃=ʁe=kɔ̃=fɔʁ 10

  ɑ̃=mε=nə=mwa=lwɛ̃=də=la=mi=zε=ʁə 10
  də=no=sɔ=li=ty=də=də=no=ɡa=lεʁə 10
  ʒə=tɑ̃=mε=nə=ʁε=vεʁ=la=ly=mjε=ʁə 10
  dœ̃=na=muʁ=ki=na=ʁjɛ̃=de=fe=mε=ʁə 10

  ɑ̃=mε=nə=mwa=fε=mwa=vwa=ja=ʒe 9
  dɑ̃=tɔ̃=kɔ=ti=djɛ̃=ɑ̃=kɔʁə=e=tʁɑ̃=ʒe 10
  ʒə=tɑ̃=mε=nə=ʁε=lwɛ̃=puʁ=u=blj=e 10
  kil=nε=pa=səl=ɥi=kə=ty=ε=mə=ʁε 10

  ɑ̃=mεnə=mwa=syʁ=lɔ=se=ɑ̃=də=tɑ̃=dʁεsə 10
  kə=ty=ʁe=pɑ̃=mal=ɡʁe=ta=tʁis=tε=sə 10
  ʒə=tɑ̃=mεnə=ʁε=paʁ=ma=de=li=ka=tεsə 10
  dɑ̃=la=du=sœ=ʁə=də=nɥi=di=vʁεs=ə 10

  ɑ̃=mε=nə=mwa=a=vεk=twa=sa=vu=ʁe 10
  la=mε=mə=ɑ̃=vi=də=kɔ̃=pli=si=te 10
  ʒə=tɑ̃=mεnə=ʁε=a=vεk=mwa=paʁ=ta=ʒe 10
  lə=mε=mə=bə=zwɛ̃=də=sta=bi=li=te 10

  ɑ̃=mε=nə=mwa=ʁj=ɛ̃=kœ̃=tɑ̃ 8
  u=si=ty=lə=vø=plys=lɔ̃=tɑ̃ 8
  ʒə=tɑ̃=mε=nə=ʁε=ɛ̃=de=fi=ni=me 10
  de=ku=vʁiʁ=a=vεk=mwa=lə=fiʁ=ma=me 10

  a=mə=nɔ̃=nu=tus=lε=dø 7
  la=u=nu=puʁ=ʁj=ɔ̃=zε=tʁə=œ=ʁø 10
  pa=bə=zwɛ̃=da=le=lwɛ̃=si=ty=vø 9
  il=nu=sy=fi=ʒys=tə=dεtʁə=a=mu=ʁø 10

Historique des Modifications

17/09/2017 17:36

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/08/2004 00:0042jaja

se poeme est magnifique je l’adore je voulais juste te dire un grand bravo

Auteur de Poésie
19/08/2004 00:00Delfin L'elfe Nain

c vrémen trop tttrrrooooppp boooo j’adore de trooopppppp vrémen BRAVO!!!

Auteur de Poésie
19/08/2004 00:00Dragonnia

Il est magnifique. . . ca donne envie de m’évader loin de partir. . . d’aller dans un monde où l’amour règne en maitre! Magnifique tu m’as fait rêver la belle!
Big Kiss

Auteur de Poésie
19/01/2005 00:00Emma Lalonde

je dois avouer que la, je suis impressionee, tres beau. on ressent ce que tu dis. . . je suis sure que pas mal d’entre nous pouvons nous voir ds tes vers.