Poeme : Blues Du Soir

Blues Du Soir

Blues ou bien cafard,
Angoisses de mes soirs
Me laissent un goût bizarre
Et me font veiller tard.

Mon esprit se laisse envahir
Lorsque vient la nuit,
Cet ombre qui me poursuit
Et que je ne peux fuir.

J’ai beau tenter de les chasser,
Mes idées noires sont bien ancrées.
Tous les soucis du quotidien
Qui m’empêchent de voir plus loin.

Ce tunnel sombre autour de moi,
Dans lequel je m’enfonce malgré moi,
Ne laisse aucune lueur à l’horizon.
Mon blues est sans guérison…

Je me bats contre des vents violents
Qui me giflent le visage puissamment.
J’aimerais juste trouver la lumière
Qui me sortirait de cet enfer.

Je n’ai pas les épaules assez larges
Pour supporter le poids des maux.
Je voudrais prendre le large
Et tout recommencer à zéro.

Mais on ne fuit pas son passé ;
Quoi que l’on fasse, il nous rattrape.
N’importe où je pourrai aller,
Mes soucis sortiront de leur trappe.

J’ai beau chercher toutes les solutions,
J’ai beau prendre des résolutions,
J’ai le sentiment que le sort s’acharne,
Ma tête explose dans un vacarme.

Il ne me reste plus qu’à me débattre
Pour m’en sortir sans trop souffrir,
Même si l’espoir trop souvent s’écarte
Du chemin qu’il me reste à parcourir.

Je connaîtrais encore sûrement,
Pendant d’interminables moments,
Ces blues du soir qui se répètent
Et qui résonnent dans ma tête.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Blues Du Soir

  blues=ou=bien=ca=fard 5
  an=gois=ses=de=mes=soirs 6
  me=lais=sent=un=goût=bi=za=rre 8
  et=me=font=veil=ler=tard 6

  mon=es=prit=se=laisse=en=va=hir 8
  lors=que=vient=la=nuit 5
  cet=om=bre=qui=me=pour=suit 7
  et=que=je=ne=peux=fu=ir 7

  jai=beau=ten=ter=de=les=chas=ser 8
  mes=i=dées=noires=sont=bien=an=crées 8
  tous=les=sou=cis=du=quo=ti=dien 8
  qui=mem=pê=chent=de=voir=plus=loin 8

  ce=tun=nel=sombre=au=tour=de=moi 8
  dans=le=quel=je=men=fonce=mal=gré=moi 9
  ne=laisseau=cu=ne=lueur=à=lho=ri=zon 9
  mon=blues=est=sans=gué=ri=son 7

  je=me=bats=contre=des=vents=vio=lents 8
  qui=me=giflent=le=vi=sage=puis=samment 8
  jaime=rais=jus=te=trou=ver=la=lu=mière 9
  qui=me=sor=ti=rait=de=cet=en=fer 9

  je=nai=pas=les=é=paules=as=sez=larges 9
  pour=sup=por=ter=le=poids=des=maux 8
  je=vou=drais=pren=dre=le=la=rge 8
  et=tout=re=commen=cer=à=zé=ro 8

  mais=on=ne=fuit=pas=son=pas=sé 8
  quoi=que=lon=fasse=il=nous=rat=trape 8
  nim=porte=où=je=pour=rai=al=ler 8
  mes=sou=cis=sor=ti=ront=de=leur=trappe 9

  jai=beau=cher=cher=toutes=les=so=lu=tions 9
  jai=beau=prendre=des=ré=so=lu=tions 8
  jai=le=sen=timent=que=le=sort=sa=char=ne 10
  ma=tête=ex=plo=se=dans=un=va=carme 9

  il=ne=me=res=te=plus=quà=me=dé=battre 10
  pour=men=sor=tir=sans=trop=souf=frir 8
  même=si=les=poir=trop=sou=vent=sé=carte 9
  du=che=min=quil=me=res=teà=par=cou=rir 10

  je=con=naî=trais=en=core=sû=re=ment 9
  pen=dant=din=ter=mi=na=bles=moments 8
  ces=blues=du=soir=qui=se=ré=pètent 8
  et=qui=ré=son=nent=dans=ma=tête 8
 • Phonétique : Blues Du Soir

  blɥz- u bjɛ̃ kafaʁ,
  ɑ̃ɡwasə də mε swaʁ
  mə lεse œ̃ ɡu bizaʁə
  e mə fɔ̃ vεje taʁ.

  mɔ̃n- εspʁi sə lεsə ɑ̃vaiʁ
  lɔʁskə vjɛ̃ la nɥi,
  sεt ɔ̃bʁə ki mə puʁsɥi
  e kə ʒə nə pø fɥiʁ.

  ʒε bo tɑ̃te də lε ʃase,
  mεz- ide nwaʁə sɔ̃ bjɛ̃ ɑ̃kʁe.
  tus lε susi dy kɔtidjɛ̃
  ki mɑ̃pεʃe də vwaʁ plys lwɛ̃.

  sə tœ̃nεl sɔ̃bʁə otuʁ də mwa,
  dɑ̃ ləkεl ʒə mɑ̃fɔ̃sə malɡʁe mwa,
  nə lεsə okynə lɥœʁ a lɔʁizɔ̃.
  mɔ̃ blɥz- ε sɑ̃ ɡeʁizɔ̃…

  ʒə mə ba kɔ̃tʁə dε vɑ̃ vjɔlɑ̃
  ki mə ʒifle lə vizaʒə pɥisamɑ̃.
  ʒεməʁε ʒystə tʁuve la lymjεʁə
  ki mə sɔʁtiʁε də sεt ɑ̃fe.

  ʒə nε pa lεz- epoləz- ase laʁʒə
  puʁ sypɔʁte lə pwa dε mo.
  ʒə vudʁε pʁɑ̃dʁə lə laʁʒə
  e tu ʁəkɔmɑ̃se a zeʁo.

  mεz- ɔ̃ nə fɥi pa sɔ̃ pase,
  kwa kə lɔ̃ fasə, il nu ʁatʁapə.
  nɛ̃pɔʁtə u ʒə puʁʁε ale,
  mε susi sɔʁtiʁɔ̃ də lœʁ tʁapə.

  ʒε bo ʃεʁʃe tutə lε sɔlysjɔ̃,
  ʒε bo pʁɑ̃dʁə dε ʁezɔlysjɔ̃,
  ʒε lə sɑ̃timɑ̃ kə lə sɔʁ saʃaʁnə,
  ma tεtə εksplozə dɑ̃z- œ̃ vakaʁmə.

  il nə mə ʁεstə plys ka mə debatʁə
  puʁ mɑ̃ sɔʁtiʁ sɑ̃ tʁo sufʁiʁ,
  mεmə si lεspwaʁ tʁo suvɑ̃ sekaʁtə
  dy ʃəmɛ̃ kil mə ʁεstə a paʁkuʁiʁ.

  ʒə kɔnεtʁεz- ɑ̃kɔʁə syʁəmɑ̃,
  pɑ̃dɑ̃ dɛ̃tεʁminablə mɔmɑ̃,
  sε blɥ dy swaʁ ki sə ʁepεte
  e ki ʁezɔne dɑ̃ ma tεtə.
 • Syllabes Phonétique : Blues Du Soir

  blɥzu=bj=ɛ̃=ka=faʁ 5
  ɑ̃=ɡwa=sə=də=mε=swaʁ 6
  mə=lε=se=œ̃=ɡu=bi=za=ʁə 8
  e=mə=fɔ̃=vε=j=e=taʁ 7

  mɔ̃=nεs=pʁisə=lε=sə=ɑ̃=va=iʁ 8
  lɔʁ=skə=vj=ɛ̃=la=nɥi 6
  sεt=ɔ̃=bʁə=ki=mə=puʁ=sɥi 7
  e=kə=ʒə=nə=pø=fɥ=iʁ 7

  ʒε=bo=tɑ̃=te=də=lε=ʃa=se 8
  mε=zi=de=nwaʁə=sɔ̃=bjɛ̃=ɑ̃=kʁe 8
  tus=lε=su=si=dy=kɔ=ti=djɛ̃ 8
  ki=mɑ̃=pε=ʃe=də=vwaʁ=plys=lwɛ̃ 8

  sə=tœ̃=nεl=sɔ̃bʁə=o=tuʁ=də=mwa 8
  dɑ̃lə=kεl=ʒə=mɑ̃=fɔ̃=sə=mal=ɡʁe=mwa 9
  nə=lεsəo=kynə=lɥœʁ=a=lɔ=ʁi=zɔ̃ 8
  mɔ̃=blɥzε=sɑ̃=ɡe=ʁi=zɔ̃ 6

  ʒə=mə=ba=kɔ̃tʁə=dε=vɑ̃=vjɔ=lɑ̃ 8
  kimə=ʒi=fle=lə=vi=za=ʒə=pɥi=sa=mɑ̃ 10
  ʒεmə=ʁε=ʒys=tə=tʁu=ve=la=ly=mjεʁə 9
  kimə=sɔʁ=ti=ʁε=də=sεt=ɑ̃=fe 8

  ʒə=nε=pa=lε=ze=polə=za=se=laʁʒə 9
  puʁ=sy=pɔʁ=te=lə=pwa=dε=mo 8
  ʒə=vu=dʁε=pʁɑ̃=dʁə=lə=laʁ=ʒə 8
  e=tuʁə=kɔ=mɑ̃=se=a=ze=ʁo 8

  mε=zɔ̃=nə=fɥi=pa=sɔ̃=pa=se 8
  kwa=kə=lɔ̃=fasə=il=nu=ʁa=tʁapə 8
  nɛ̃=pɔʁ=tə=uʒə=puʁ=ʁε=a=le 8
  mε=su=si=sɔʁ=ti=ʁɔ̃də=lœʁ=tʁapə 8

  ʒε=bo=ʃεʁ=ʃe=tutə=lε=sɔ=ly=sjɔ̃ 9
  ʒε=bo=pʁɑ̃dʁə=dε=ʁe=zɔ=ly=sjɔ̃ 8
  ʒεlə=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=lə=sɔʁ=saʃaʁnə 8
  ma=tεtə=εk=splo=zə=dɑ̃=zœ̃=vakaʁmə 8

  il=nə=mə=ʁεstə=plys=ka=mə=de=batʁə 9
  puʁ=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ=sɑ̃=tʁo=su=fʁiʁ 8
  mεmə=si=lεs=pwaʁ=tʁo=su=vɑ̃=se=kaʁtə 9
  dyʃə=mɛ̃=kil=mə=ʁεstəa=paʁ=ku=ʁiʁ 8

  ʒə=kɔ=nε=tʁε=zɑ̃=kɔʁə=sy=ʁə=mɑ̃ 9
  pɑ̃=dɑ̃=dɛ̃=tεʁ=mi=nablə=mɔ=mɑ̃ 8
  sε=blɥ=dy=swaʁ=kisə=ʁe=pε=te 8
  e=ki=ʁe=zɔ=ne=dɑ̃=ma=tεtə 8

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/02/2005 00:00Sohaya

Bravo pour ce poème, j’aime bcp!
J’espère que petit à petit tes blues disparaîtront!

Bisous

Auteur de Poésie
20/02/2005 00:00Maiden-Girl

c magnifike mai si fatiguan cette galereng t pareil
avan courage sa va bien passé tu verra mm si ti croi +
bisous++

Poème Amour
Publié le 02/12/2002 00:00

L'écrit contient 245 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Sophie Chazel

Texte des commentateurs