Univers de poésie d'un auteur

Poème:¤L’eternel Amour¤

Le Poème

Ca fesait lgt que cet amour durait
Comment aurait - on pu croire qu’elle se terminerai
Trop de promesses s’accumulaient ;
Cette blessure n’est qu’a moitié cicatrisée
Desormais tu ne me fait plus rêver mais espérer
Tu as hanté mon cœur avec tant de secrets…

Je n’ai pas su lutter
Contre l’envie de t’aimer
La vie sans toi est si dificile
A present, entre ces murs, dans ma tête le passé défile

Jamais je n’aurais pu te nuire,
Pourtant cette nuit là tu as décider de t’enfuire
Et moi, j’étais trop faible pour te suivre
J’ai prix ton arme, j’ai pas pu m’en empecher
J’étais ivre d’amourn j’pouvais pas te laisser
Alors j’ai tirer et pleurer, jusqu’a ce que les flic m’embarquent…
Maintenant je n’ai qu’une envie, te rejoindre
Si tu savais à quel point je t’aimais
Tes magouilles j’arrivais plus a les supporter
Je voulais pas que tu finisses par me craindre
Toi et moi c’était compliqué pourtant on y croyait
Comprend que j’ai voulu te protéger…

Je n’ai pas su lutter
Contre l’envie de t’aimer
La vie sans toi est si dificile
A present, entre ces murs, dans ma tête le passé défile

Maintenant je vais être a toi pour toujours
Pour t’aimer un peu plus jour après jour
La mort ne me fai pas peur
Car je sais que tu m’attendra
Mais je ne veux pas que tu pleures
Car après la mort, eternellement on s’aimera
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Ca fait mal d’aimer et pourquoi c si dur ?

Poeme de Dreamofblood

Poète Dreamofblood

Dreamofblood a publié sur le site 66 écrits. Dreamofblood est membre du site depuis l'année 2003.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: ¤L’eternel Amour¤ca=fe=sait=l=g=t=que=cet=a=mour=du=rait 12
comment=au=rait=on=pu=croire=quel=le=se=ter=mi=ne=rai 13
trop=de=pro=mes=ses=sac=cu=mu=laient 9
cette=bles=su=re=nest=qua=moi=tié=ci=ca=tri=sée 12
de=sor=mais=tu=ne=me=fait=plus=rê=ver=mais=es=pé=rer 14
tu=as=han=té=mon=cœur=a=vec=tant=de=se=crets 12

je=nai=pas=su=lut=ter 6
con=tre=len=vie=de=tai=mer 7
la=vie=sans=toi=est=si=di=fi=ci=le 10
a=pre=sent=entre=ces=murs=dans=ma=tê=te=le=pas=sé=dé=file 15

ja=mais=je=nau=rais=pu=te=nui=re 9
pour=tant=cette=nuit=là=tu=as=dé=ci=der=de=ten=fuire 13
et=moi=jé=tais=trop=fai=ble=pour=te=sui=vre 11
jai=prix=ton=ar=me=jai=pas=pu=men=em=pe=cher 12
jé=tais=ivre=da=mourn=j=pou=vais=pas=te=lais=ser 12
a=lors=jai=ti=rer=et=pleu=rer=jus=qua=ce=que=les=flic=mem=bar=quent 17
main=te=nant=je=nai=quu=ne=en=vie=te=re=joindre 12
si=tu=sa=vais=à=quel=point=je=tai=mais 10
tes=ma=gouilles=jar=ri=vais=plus=a=les=sup=por=ter 12
je=vou=lais=pas=que=tu=fi=nis=ses=par=me=craindre 12
toi=et=moi=cé=tait=com=pli=qué=pour=tant=on=y=cro=yait 14
com=prend=que=jai=vou=lu=te=pro=té=ger 10

je=nai=pas=su=lut=ter 6
con=tre=len=vie=de=tai=mer 7
la=vie=sans=toi=est=si=di=fi=ci=le 10
a=pre=sent=entre=ces=murs=dans=ma=tê=te=le=pas=sé=dé=file 15

main=te=nant=je=vais=ê=tre=a=toi=pour=tou=jours 12
pour=tai=mer=un=peu=plus=jour=a=près=jour 10
la=mort=ne=me=fai=pas=peur 7
car=je=sais=que=tu=mat=ten=dra 8
mais=je=ne=veux=pas=que=tu=pleu=res 9
car=a=près=la=mort=e=ter=nel=le=ment=on=saime=ra 13
Phonétique : ¤L’eternel Amour¤ka fəzε εl ʒe te kə sεt amuʁ dyʁε
kɔmɑ̃ oʁε ɔ̃ py kʁwaʁə kεllə sə tεʁminəʁε
tʁo də pʁɔmesə sakymylε,
sεtə blesyʁə nε ka mwatje sikatʁize
dəzɔʁmε ty nə mə fε plys ʁεve mεz- εspeʁe
ty a-ɑ̃te mɔ̃ kœʁ avεk tɑ̃ də sεkʁε…

ʒə nε pa sy lyte
kɔ̃tʁə lɑ̃vi də tεme
la vi sɑ̃ twa ε si difisilə
a pʁəze, ɑ̃tʁə sε myʁ, dɑ̃ ma tεtə lə pase defilə

ʒamε ʒə noʁε py tə nɥiʁə,
puʁtɑ̃ sεtə nɥi la ty a deside də tɑ̃fɥiʁə
e mwa, ʒetε tʁo fεblə puʁ tə sɥivʁə
ʒε pʁi tɔ̃n- aʁmə, ʒε pa py mɑ̃n- ɑ̃pεʃe
ʒetεz- ivʁə damuʁn ʒpuvε pa tə lεse
alɔʁ ʒε tiʁe e pləʁe, ʒyska sə kə lε flik mɑ̃baʁke…
mɛ̃tənɑ̃ ʒə nε kynə ɑ̃vi, tə ʁəʒwɛ̃dʁə
si ty savεz- a kεl pwɛ̃ ʒə tεmε
tε maɡujə ʒaʁivε plysz- a lε sypɔʁte
ʒə vulε pa kə ty finisə paʁ mə kʁɛ̃dʁə
twa e mwa setε kɔ̃plike puʁtɑ̃ ɔ̃n- i kʁwajε
kɔ̃pʁɑ̃ kə ʒε vuly tə pʁɔteʒe…

ʒə nε pa sy lyte
kɔ̃tʁə lɑ̃vi də tεme
la vi sɑ̃ twa ε si difisilə
a pʁəze, ɑ̃tʁə sε myʁ, dɑ̃ ma tεtə lə pase defilə

mɛ̃tənɑ̃ ʒə vεz- εtʁə a twa puʁ tuʒuʁ
puʁ tεme œ̃ pø plys ʒuʁ apʁε ʒuʁ
la mɔʁ nə mə fε pa pœʁ
kaʁ ʒə sε kə ty matɑ̃dʁa
mε ʒə nə vø pa kə ty plœʁə
kaʁ apʁε la mɔʁ, ətεʁnεllmɑ̃ ɔ̃ sεməʁa
Syllabes Phonétique : ¤L’eternel Amour¤ka=fə=zε=εl=ʒe=te=kə=sεt=a=muʁ=dy=ʁε 12
kɔ=mɑ̃=o=ʁε=ɔ̃=py=kʁwaʁə=kεllə=sə=tεʁ=minə=ʁε 12
tʁo=də=pʁɔ=me=sə=sa=ky=my=lε 9
sεtə=ble=sy=ʁə=nε=ka=mwa=tje=si=ka=tʁi=ze 12
də=zɔʁ=mε=tynə=mə=fε=plys=ʁε=ve=mε=zεs=pe=ʁe 13
ty=a-ɑ̃=te=mɔ̃=kœʁ=a=vεk=tɑ̃=də=sε=kʁε 12

ʒə=nε=pa=sy=ly=te 6
kɔ̃=tʁə=lɑ̃=vi=də=tε=me 7
la=vi=sɑ̃=twa=ε=si=di=fi=si=lə 10
apʁə=ze=ɑ̃=tʁə=sε=myʁ=dɑ̃=ma=tε=tə=lə=pa=se=de=filə 15

ʒa=mε=ʒə=no=ʁε=py=tə=nɥi=ʁə 9
puʁ=tɑ̃=sεtə=nɥi=la=ty=a=de=si=de=də=tɑ̃f=ɥiʁə 13
e=mwa=ʒe=tε=tʁo=fε=blə=puʁ=tə=sɥi=vʁə 11
ʒε=pʁi=tɔ̃=naʁ=mə=ʒε=pa=py=mɑ̃=nɑ̃=pε=ʃe 12
ʒe=tε=zi=vʁə=da=muʁn=ʒpu=vε=pa=tə=lε=se 12
a=lɔʁ=ʒε=ti=ʁe=e=plə=ʁe=ʒys=kasə=kə=lε=flik=mɑ̃=baʁ=ke 16
mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=nε=ky=nə=ɑ̃=vi=tə=ʁə=ʒwɛ̃dʁə 12
si=ty=sa=vε=za=kεl=pwɛ̃=ʒə=tε=mε 10
tε=ma=ɡu=jə=ʒa=ʁi=vε=plys=za=lε=sy=pɔʁ=te 13
ʒə=vu=lε=pa=kə=ty=fi=ni=sə=paʁ=mə=kʁɛ̃dʁə 12
twa=e=mwase=tε=kɔ̃=pli=ke=puʁ=tɑ̃=ɔ̃=ni=kʁwa=jε 13
kɔ̃=pʁɑ̃=kə=ʒε=vu=ly=tə=pʁɔ=te=ʒe 10

ʒə=nε=pa=sy=ly=te 6
kɔ̃=tʁə=lɑ̃=vi=də=tε=me 7
la=vi=sɑ̃=twa=ε=si=di=fi=si=lə 10
apʁə=ze=ɑ̃=tʁə=sε=myʁ=dɑ̃=ma=tε=tə=lə=pa=se=de=filə 15

mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=vε=zε=tʁə=a=twa=puʁ=tu=ʒuʁ 12
puʁ=tε=me=œ̃=pø=plys=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ 10
la=mɔʁ=nə=mə=fε=pa=pœ=ʁə 8
kaʁ=ʒə=sε=kə=ty=ma=tɑ̃=dʁa 8
mε=ʒə=nə=vø=pa=kə=ty=plœ=ʁə 9
kaʁ=a=pʁε=la=mɔʁ=ə=tεʁ=nεl=lmɑ̃=ɔ̃=sεmə=ʁa 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
25/04/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 13/12/2003 00:00

L'écrit contient 268 mots qui sont répartis dans 5 strophes.