Poeme : ¤L’eternel Amour¤

¤L’eternel Amour¤

Ca fesait lgt que cet amour durait
Comment aurait - on pu croire qu’elle se terminerai
Trop de promesses s’accumulaient ;
Cette blessure n’est qu’a moitié cicatrisée
Desormais tu ne me fait plus rêver mais espérer
Tu as hanté mon cœur avec tant de secrets…

Je n’ai pas su lutter
Contre l’envie de t’aimer
La vie sans toi est si dificile
A present, entre ces murs, dans ma tête le passé défile

Jamais je n’aurais pu te nuire,
Pourtant cette nuit là tu as décider de t’enfuire
Et moi, j’étais trop faible pour te suivre
J’ai prix ton arme, j’ai pas pu m’en empecher
J’étais ivre d’amourn j’pouvais pas te laisser
Alors j’ai tirer et pleurer, jusqu’a ce que les flic m’embarquent…
Maintenant je n’ai qu’une envie, te rejoindre
Si tu savais à quel point je t’aimais
Tes magouilles j’arrivais plus a les supporter
Je voulais pas que tu finisses par me craindre
Toi et moi c’était compliqué pourtant on y croyait
Comprend que j’ai voulu te protéger…

Je n’ai pas su lutter
Contre l’envie de t’aimer
La vie sans toi est si dificile
A present, entre ces murs, dans ma tête le passé défile

Maintenant je vais être a toi pour toujours
Pour t’aimer un peu plus jour après jour
La mort ne me fai pas peur
Car je sais que tu m’attendra
Mais je ne veux pas que tu pleures
Car après la mort, eternellement on s’aimera

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: ¤L’eternel Amour¤

  ca=fe=sait=l=g=t=que=cet=a=mour=du=rait 12
  comment=au=rait=on=pu=croire=quel=le=se=ter=mi=ne=rai 13
  trop=de=pro=mes=ses=sac=cu=mu=laient 9
  cette=bles=su=re=nest=qua=moi=tié=ci=ca=tri=sée 12
  de=sor=mais=tu=ne=me=fait=plus=rê=ver=mais=es=pé=rer 14
  tu=as=han=té=mon=cœur=a=vec=tant=de=se=crets 12

  je=nai=pas=su=lut=ter 6
  con=tre=len=vie=de=tai=mer 7
  la=vie=sans=toi=est=si=di=fi=ci=le 10
  a=pre=sent=entre=ces=murs=dans=ma=tê=te=le=pas=sé=dé=file 15

  ja=mais=je=nau=rais=pu=te=nui=re 9
  pour=tant=cette=nuit=là=tu=as=dé=ci=der=de=ten=fuire 13
  et=moi=jé=tais=trop=fai=ble=pour=te=sui=vre 11
  jai=prix=ton=ar=me=jai=pas=pu=men=em=pe=cher 12
  jé=tais=ivre=da=mourn=j=pou=vais=pas=te=lais=ser 12
  a=lors=jai=ti=rer=et=pleu=rer=jus=qua=ce=que=les=flic=mem=bar=quent 17
  main=te=nant=je=nai=quu=ne=en=vie=te=re=joindre 12
  si=tu=sa=vais=à=quel=point=je=tai=mais 10
  tes=ma=gouilles=jar=ri=vais=plus=a=les=sup=por=ter 12
  je=vou=lais=pas=que=tu=fi=nis=ses=par=me=craindre 12
  toi=et=moi=cé=tait=com=pli=qué=pour=tant=on=y=cro=yait 14
  com=prend=que=jai=vou=lu=te=pro=té=ger 10

  je=nai=pas=su=lut=ter 6
  con=tre=len=vie=de=tai=mer 7
  la=vie=sans=toi=est=si=di=fi=ci=le 10
  a=pre=sent=entre=ces=murs=dans=ma=tê=te=le=pas=sé=dé=file 15

  main=te=nant=je=vais=ê=tre=a=toi=pour=tou=jours 12
  pour=tai=mer=un=peu=plus=jour=a=près=jour 10
  la=mort=ne=me=fai=pas=peur 7
  car=je=sais=que=tu=mat=ten=dra 8
  mais=je=ne=veux=pas=que=tu=pleu=res 9
  car=a=près=la=mort=e=ter=nel=le=ment=on=saime=ra 13
 • Phonétique : ¤L’eternel Amour¤

  ka fəzε εl ʒe te kə sεt amuʁ dyʁε
  kɔmɑ̃ oʁε ɔ̃ py kʁwaʁə kεllə sə tεʁminəʁε
  tʁo də pʁɔmesə sakymylε,
  sεtə blesyʁə nε ka mwatje sikatʁize
  dəzɔʁmε ty nə mə fε plys ʁεve mεz- εspeʁe
  ty a-ɑ̃te mɔ̃ kœʁ avεk tɑ̃ də sεkʁε…

  ʒə nε pa sy lyte
  kɔ̃tʁə lɑ̃vi də tεme
  la vi sɑ̃ twa ε si difisilə
  a pʁəze, ɑ̃tʁə sε myʁ, dɑ̃ ma tεtə lə pase defilə

  ʒamε ʒə noʁε py tə nɥiʁə,
  puʁtɑ̃ sεtə nɥi la ty a deside də tɑ̃fɥiʁə
  e mwa, ʒetε tʁo fεblə puʁ tə sɥivʁə
  ʒε pʁi tɔ̃n- aʁmə, ʒε pa py mɑ̃n- ɑ̃pεʃe
  ʒetεz- ivʁə damuʁn ʒpuvε pa tə lεse
  alɔʁ ʒε tiʁe e pləʁe, ʒyska sə kə lε flik mɑ̃baʁke…
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə nε kynə ɑ̃vi, tə ʁəʒwɛ̃dʁə
  si ty savεz- a kεl pwɛ̃ ʒə tεmε
  tε maɡujə ʒaʁivε plysz- a lε sypɔʁte
  ʒə vulε pa kə ty finisə paʁ mə kʁɛ̃dʁə
  twa e mwa setε kɔ̃plike puʁtɑ̃ ɔ̃n- i kʁwajε
  kɔ̃pʁɑ̃ kə ʒε vuly tə pʁɔteʒe…

  ʒə nε pa sy lyte
  kɔ̃tʁə lɑ̃vi də tεme
  la vi sɑ̃ twa ε si difisilə
  a pʁəze, ɑ̃tʁə sε myʁ, dɑ̃ ma tεtə lə pase defilə

  mɛ̃tənɑ̃ ʒə vεz- εtʁə a twa puʁ tuʒuʁ
  puʁ tεme œ̃ pø plys ʒuʁ apʁε ʒuʁ
  la mɔʁ nə mə fε pa pœʁ
  kaʁ ʒə sε kə ty matɑ̃dʁa
  mε ʒə nə vø pa kə ty plœʁə
  kaʁ apʁε la mɔʁ, ətεʁnεllmɑ̃ ɔ̃ sεməʁa
 • Syllabes Phonétique : ¤L’eternel Amour¤

  ka=fə=zε=εl=ʒe=te=kə=sεt=a=muʁ=dy=ʁε 12
  kɔ=mɑ̃=o=ʁε=ɔ̃=py=kʁwaʁə=kεllə=sə=tεʁ=minə=ʁε 12
  tʁo=də=pʁɔ=me=sə=sa=ky=my=lε 9
  sεtə=ble=sy=ʁə=nε=ka=mwa=tje=si=ka=tʁi=ze 12
  də=zɔʁ=mε=tynə=mə=fε=plys=ʁε=ve=mε=zεs=pe=ʁe 13
  ty=a-ɑ̃=te=mɔ̃=kœʁ=a=vεk=tɑ̃=də=sε=kʁε 12

  ʒə=nε=pa=sy=ly=te 6
  kɔ̃=tʁə=lɑ̃=vi=də=tε=me 7
  la=vi=sɑ̃=twa=ε=si=di=fi=si=lə 10
  apʁə=ze=ɑ̃=tʁə=sε=myʁ=dɑ̃=ma=tε=tə=lə=pa=se=de=filə 15

  ʒa=mε=ʒə=no=ʁε=py=tə=nɥi=ʁə 9
  puʁ=tɑ̃=sεtə=nɥi=la=ty=a=de=si=de=də=tɑ̃f=ɥiʁə 13
  e=mwa=ʒe=tε=tʁo=fε=blə=puʁ=tə=sɥi=vʁə 11
  ʒε=pʁi=tɔ̃=naʁ=mə=ʒε=pa=py=mɑ̃=nɑ̃=pε=ʃe 12
  ʒe=tε=zi=vʁə=da=muʁn=ʒpu=vε=pa=tə=lε=se 12
  a=lɔʁ=ʒε=ti=ʁe=e=plə=ʁe=ʒys=kasə=kə=lε=flik=mɑ̃=baʁ=ke 16
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=nε=ky=nə=ɑ̃=vi=tə=ʁə=ʒwɛ̃dʁə 12
  si=ty=sa=vε=za=kεl=pwɛ̃=ʒə=tε=mε 10
  tε=ma=ɡu=jə=ʒa=ʁi=vε=plys=za=lε=sy=pɔʁ=te 13
  ʒə=vu=lε=pa=kə=ty=fi=ni=sə=paʁ=mə=kʁɛ̃dʁə 12
  twa=e=mwase=tε=kɔ̃=pli=ke=puʁ=tɑ̃=ɔ̃=ni=kʁwa=jε 13
  kɔ̃=pʁɑ̃=kə=ʒε=vu=ly=tə=pʁɔ=te=ʒe 10

  ʒə=nε=pa=sy=ly=te 6
  kɔ̃=tʁə=lɑ̃=vi=də=tε=me 7
  la=vi=sɑ̃=twa=ε=si=di=fi=si=lə 10
  apʁə=ze=ɑ̃=tʁə=sε=myʁ=dɑ̃=ma=tε=tə=lə=pa=se=de=filə 15

  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=vε=zε=tʁə=a=twa=puʁ=tu=ʒuʁ 12
  puʁ=tε=me=œ̃=pø=plys=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ 10
  la=mɔʁ=nə=mə=fε=pa=pœ=ʁə 8
  kaʁ=ʒə=sε=kə=ty=ma=tɑ̃=dʁa 8
  mε=ʒə=nə=vø=pa=kə=ty=plœ=ʁə 9
  kaʁ=a=pʁε=la=mɔʁ=ə=tεʁ=nεl=lmɑ̃=ɔ̃=sεmə=ʁa 12

PostScriptum

Ca fait mal d’aimer et pourquoi c si dur ?

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.