Univers de poésie d'un auteur

Poème:Partir Revenir

Le Poème

Yoyo, girouette, ou homme-enfant :
Des surnoms qui t’iraient à ravir.
Comme la vague de l’océan,
Tu ne cesses d’aller et venir.

Ton esprit est comme l’écume
Qui s’échoue sur le rivage.
Tes sentiments dans la brume
Prennent toujours d’autres virages.

Tu ne sais plus où tu en es,
Ce que tu veux, ce que tu fais,
Tu me parles encore d’avenir,
Tu te rétractes dans un soupir.

Que dois-je attendre de tout ça ?
Quand tu me dis « ça reviendra ».
Et si l’amour revenait trop tard,
Si je ne gardais plus espoir…

On dit que j’ai les nerfs solides,
On dit que je suis bien patiente,
Mais parfois ma force se bride
Même si ses limites sont géantes.

En permanence en déséquilibre
Au dessus du vide de notre amour,
Tu penches parfois vers la voie libre,
D’autres fois vers la voie du retour.

Je ne sais plus à quoi me fier,
Je ne sais plus si je dois supporter
De devoir attendre sans certitudes,
Que tu choisisses couple ou solitude…

J’aimerais pouvoir nous poser,
Sur l’avenir me laisser reposer,
Avoir une épaule rassurante,
Plutôt qu’une étoile filante.

N’attends pas trop même si je t’aime,
Tu pourrais récolter ce que tu sèmes.
Si jamais je me lasse avant le déclic,
Je pourrais bien prendre mes cliques.

Et si un autre voulait m’apporter
Ce dont je rêvais auprès de toi,
C’est alors vers lui que j’irais
Et il serait trop tard pour toi…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Sophie Chazel

Poète Sophie Chazel

Sophie Chazel a publié sur le site 34 écrits. Sophie Chazel est membre du site depuis l'année 2002.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Partir Reveniryoyo=gi=rouette=ou=hom=me=en=fant 8
des=sur=noms=qui=ti=raient=à=ra=vir 9
comme=la=va=gue=de=lo=cé=an 8
tu=ne=ces=ses=dal=ler=et=ve=nir 9

ton=es=prit=est=com=me=lé=cume 8
qui=sé=choue=sur=le=ri=va=ge 8
tes=sen=ti=ments=dans=la=bru=me 8
pren=nent=tou=jours=dau=tres=vi=rages 8

tu=ne=sais=plus=où=tu=en=es 8
ce=que=tu=veux=ce=que=tu=fais 8
tu=me=par=les=en=core=da=ve=nir 9
tu=te=ré=trac=tes=dans=un=sou=pir 9

que=dois=je=at=tendre=de=tout=ça 8
quand=tu=me=dis=ça=re=vien=dra 8
et=si=la=mour=re=ve=nait=trop=tard 9
si=je=ne=gar=dais=plus=es=poir 8

on=dit=que=jai=les=nerfs=so=lides 8
on=dit=que=je=suis=bien=pa=tiente 8
mais=par=fois=ma=for=ce=se=bride 8
même=si=ses=li=mi=tes=sont=gé=antes 9

en=per=manen=ceen=dé=sé=qui=libre 8
au=des=sus=du=vide=de=notrea=mour 8
tu=penches=par=fois=vers=la=voie=libre 8
dautres=fois=vers=la=voie=du=re=tour 8

je=ne=sais=plus=à=quoi=me=fier 8
je=ne=sais=plus=si=je=dois=sup=por=ter 10
de=de=voir=at=tendre=sans=cer=ti=tudes 9
que=tu=choi=sisses=cou=pleou=so=li=tude 9

jai=me=rais=pou=voir=nous=po=ser 8
sur=lave=nir=me=lais=ser=re=po=ser 9
avoir=u=ne=é=paule=ras=su=rante 8
plu=tôt=quune=é=toi=le=fi=lante 8

nat=tends=pas=trop=même=si=je=taime 8
tu=pour=rais=ré=col=ter=ce=que=tu=sèmes 10
si=ja=mais=je=me=lassea=vant=le=dé=clic 10
je=pour=rais=bien=pren=dre=mes=cliques 8

et=si=un=autre=vou=lait=map=por=ter 9
ce=dont=je=rê=vais=au=près=de=toi 9
cest=a=lors=vers=lui=que=ji=rais 8
et=il=se=rait=trop=tard=pour=toi 8
Phonétique : Partir Reveniriwajo, ʒiʁuεtə, u ɔmə ɑ̃fɑ̃ :
dε syʁnɔ̃ ki tiʁε a ʁaviʁ.
kɔmə la vaɡ də lɔseɑ̃,
ty nə sesə dale e vəniʁ.

tɔ̃n- εspʁi ε kɔmə lekymə
ki seʃu syʁ lə ʁivaʒə.
tε sɑ̃timɑ̃ dɑ̃ la bʁymə
pʁεne tuʒuʁ dotʁə- viʁaʒə.

ty nə sε plysz- u ty ɑ̃n- ε,
sə kə ty vø, sə kə ty fε,
ty mə paʁləz- ɑ̃kɔʁə davəniʁ,
ty tə ʁetʁaktə dɑ̃z- œ̃ supiʁ.

kə dwa ʒə atɑ̃dʁə də tu sa ?
kɑ̃ ty mə dis « sa ʁəvjɛ̃dʁa ».
e si lamuʁ ʁəvənε tʁo taʁ,
si ʒə nə ɡaʁdε plysz- εspwaʁ…

ɔ̃ di kə ʒε lε nεʁf sɔlidə,
ɔ̃ di kə ʒə sɥi bjɛ̃ pasjɑ̃tə,
mε paʁfwa ma fɔʁsə sə bʁidə
mεmə si sε limitə sɔ̃ ʒeɑ̃tə.

ɑ̃ pεʁmanɑ̃sə ɑ̃ dezekilibʁə
o dəsy dy vidə də nɔtʁə amuʁ,
ty pɑ̃ʃə paʁfwa vεʁ la vwa libʁə,
dotʁə- fwa vεʁ la vwa dy ʁətuʁ.

ʒə nə sε plysz- a kwa mə fje,
ʒə nə sε plys si ʒə dwa sypɔʁte
də dəvwaʁ atɑ̃dʁə sɑ̃ sεʁtitydə,
kə ty ʃwazisə kuplə u sɔlitydə…

ʒεməʁε puvwaʁ nu poze,
syʁ lavəniʁ mə lεse ʁəpoze,
avwaʁ ynə epolə ʁasyʁɑ̃tə,
plyto kynə etwalə filɑ̃tə.

natɑ̃ pa tʁo mεmə si ʒə tεmə,
ty puʁʁε ʁekɔlte sə kə ty sεmə.
si ʒamε ʒə mə lasə avɑ̃ lə deklik,
ʒə puʁʁε bjɛ̃ pʁɑ̃dʁə mε klik.

e si œ̃n- otʁə vulε mapɔʁte
sə dɔ̃ ʒə ʁεvεz- opʁε də twa,
sεt- alɔʁ vεʁ lɥi kə ʒiʁε
e il səʁε tʁo taʁ puʁ twa…
Syllabes Phonétique : Partir Reveniri=wa=jo=ʒi=ʁu=εtə=u=ɔ=məɑ̃=fɑ̃ 10
dε=syʁ=nɔ̃=ki=ti=ʁε=a=ʁa=viʁ 9
kɔ=mə=la=vaɡə=də=lɔ=se=ɑ̃ 8
tynə=se=sə=da=le=e=və=niʁ 8

tɔ̃=nεs=pʁi=ε=kɔ=mə=le=kymə 8
ki=se=ʃu=syʁ=lə=ʁi=va=ʒə 8
tε=sɑ̃=ti=mɑ̃=dɑ̃=la=bʁy=mə 8
pʁε=ne=tu=ʒuʁ=do=tʁə=vi=ʁaʒə 8

ty=nə=sε=plys=zu=ty=ɑ̃=nε 8
sə=kə=ty=vø=sə=kə=ty=fε 8
tymə=paʁ=lə=zɑ̃=kɔ=ʁə=da=və=niʁ 9
tytə=ʁe=tʁak=tə=dɑ̃=zœ̃=su=piʁ 8

kə=dwaʒə=a=tɑ̃=dʁə=də=tu=sa 8
kɑ̃=ty=mə=dis=sa=ʁə=vjɛ̃=dʁa 8
e=si=la=muʁʁə=və=nε=tʁo=taʁ 8
si=ʒə=nə=ɡaʁ=dε=plys=zεs=pwaʁ 8

ɔ̃=di=kə=ʒε=lε=nεʁf=sɔ=lidə 8
ɔ̃=di=kə=ʒə=sɥi=bjɛ̃=pa=sjɑ̃tə 8
mε=paʁ=fwa=ma=fɔʁ=sə=sə=bʁidə 8
mεmə=si=sε=li=mi=tə=sɔ̃=ʒe=ɑ̃tə 9

ɑ̃=pεʁ=ma=nɑ̃sə=ɑ̃=de=ze=kilibʁə 8
odə=sy=dy=vidə=də=nɔ=tʁəa=muʁ 8
ty=pɑ̃ʃə=paʁ=fwa=vεʁ=la=vwa=libʁə 8
dotʁə=fwa=vεʁ=la=vwa=dy=ʁə=tuʁ 8

ʒə=nə=sε=plys=za=kwa=mə=fje 8
ʒə=nə=sε=plys=siʒə=dwa=sy=pɔʁ=te 9
də=də=vwaʁ=a=tɑ̃dʁə=sɑ̃=sεʁ=titydə 8
kə=ty=ʃwa=zisə=ku=pləu=sɔ=li=tydə 9

ʒε=mə=ʁε=pu=vwaʁ=nu=po=ze 8
syʁ=lavə=niʁ=mə=lε=seʁə=po=ze 8
a=vwaʁ=ynə=e=po=lə=ʁa=syʁɑ̃tə 8
ply=to=kynə=e=twa=lə=fi=lɑ̃tə 8

na=tɑ̃=pa=tʁo=mεmə=si=ʒə=tεmə 8
ty=puʁ=ʁε=ʁe=kɔl=te=sə=kə=tysεmə 9
si=ʒa=mεʒə=mə=la=səa=vɑ̃=lə=de=klik 10
ʒə=puʁ=ʁε=bjɛ̃=pʁɑ̃=dʁə=mε=klik 8

e=si=œ̃=notʁə=vu=lε=ma=pɔʁ=te 9
sə=dɔ̃ʒə=ʁε=vε=zo=pʁε=də=twa 8
sε=ta=lɔʁ=vεʁ=lɥi=kə=ʒi=ʁε 8
e=il=sə=ʁε=tʁo=taʁ=puʁ=twa 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
26/06/2004 00:00Tite_Sune

vraiment beau !!!

Poème Amour
Du 04/12/2002 00:00

L'écrit contient 260 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.