Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Nos Differences

Poème Amour
Publié le 05/12/2002 00:00

L'écrit contient 461 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sophie Chazel

Nos Differences

Tu vis dans un monde, je vis dans un autre.
Tu as tes amis, et moi les miens.
Tu as tes passions, et moi les miennes.
Tu aimes ce que je n’aime pas, j’aime ce que tu n’aimes pas.
Tu veux une vie, j’en veux une autre.
Tu es rêveur, je suis cartésienne.
Tu es désordonné, j’aime l’ordre.
Tu fais tout à moitié, j’ai horreur de ne rien achever.
Tu oublies toujours tout, j’ai une mémoire énorme.
Tu remets toujours au lendemain, je suis pressée de terminer.
Tu aimes la solitude, j’aime les gens.
Tu n’aimes pas sortir, j’adore ça.
J’aime le soleil, tu préfères la neige.
J’aime la mer, tu aimes la montagne.
J’aime danser, tu détestes ça.
J’aime l’art, ça ne t’intéresse pas.
Tu aimes les nouvelles technologies, ça m’ennuie.
J’aime écrire, mais tu ne lis pas…
Avons-nous eu un jour quelque chose en commun, si ce n’est de l’amour et nos trois chérubins ! ?
Comment mener à bien le quotidien quand tant de différences nous éloignent inévitablement l’un de l’autre ! ?
L’amour qui subsiste encore peut-il survivre à tout ce qui nous sépare ?
Peut-il être plus fort qu’une envie de départ ?
Je commence à croire que non, et je baisse les bras.
Je croyais te perdre depuis peu mais nous nous sommes perdus ensemble depuis le début…
Nous n’avons rien à faire ensemble, je m’en rends compte de plus en plus, même si cela me déchire le cœur. Il faut savoir l’admettre et regarder la vérité en face.
Pars, vis ta vie et sois heureux, seul ou avec une autre qui te ressemblera mieux.
Je renonce, j’abandonne, et peut-être qu’un jour, je trouverai celui qui me ressemble, pour vivre heureuse.
Mais quand tu partiras, ne laisses rien derrière toi, pas une chose, pas un mot, ne te retournes même pas.
Je ne pourrai pas soutenir ton regard, et dans la maison trop grande, je ne veux aucun souvenir de toi.
Ton empreinte sera déjà de trop, dans le lit, dans ces murs qui auront tout vu et tout entendu, dans chaque pièce de ce nid douillet que nous avons partagé, dans le visage de nos enfants qui te ressemblent. Mais surtout dans ma mémoire et dans mon cœur…
Même si je déménage, même si je changeais tous les meubles, où que j’aille, j’emporterai avec moi cette foutue mémoire et ce cœur qui pleure déjà des larmes de sang.
Il est temps, va-t-en, laisses-moi faire mon deuil ;
Il sera long mais l’agonie que je vis depuis des mois est bien pire…
 • Pieds Hyphénique: Nos Differences

  tu=vis=dans=un=monde=je=vis=dans=un=autre 10
  tu=as=tes=a=mis=et=moi=les=miens 9
  tu=as=tes=pas=sions=et=moi=les=mien=nes 10
  tu=aimes=ce=que=je=nai=me=pas=jai=me=ce=que=tu=nai=mes=pas 16
  tu=veux=u=ne=vie=jen=veux=u=ne=autre 10
  tu=es=rê=veur=je=suis=car=té=sien=ne 10
  tu=es=dé=sor=don=né=jai=me=lor=dre 10
  tu=fais=tout=à=moi=tié=jai=hor=reur=de=ne=rien=ache=ver 14
  tu=ou=blies=tou=jours=tout=jai=une=mé=moi=reé=norme 12
  tu=re=mets=tou=jours=au=lende=main=je=suis=pres=sée=de=ter=mi=ner 16
  tu=aimes=la=so=li=tu=de=jai=me=les=gens 11
  tu=nai=mes=pas=sor=tir=ja=do=re=ça 10
  jaime=le=so=leil=tu=pré=fè=res=la=neige 10
  jai=me=la=mer=tu=ai=mes=la=mon=tagne 10
  jai=me=dan=ser=tu=dé=tes=tes=ça 9
  jai=me=lart=ça=ne=tin=té=res=se=pas 10
  tu=aimes=les=nou=vel=les=tech=no=lo=gies=ça=men=nuie 13
  jai=me=é=cri=re=mais=tu=ne=lis=pas 10
  avons=nous=eu=un=jour=quel=que=choseen=com=mun=si=ce=nest=de=la=mour=et=nos=trois=ché=ru=bins 22
  comment=me=ner=à=bien=le=quo=ti=dien=quand=tant=de=dif=fé=ren=ces=nous=é=loi=gnent=i=né=vi=ta=ble=ment=lun=de=lau=tre 30
  la=mour=qui=sub=sisteen=co=re=peut=til=sur=vi=vre=à=tout=ce=qui=nous=sé=pare 19
  peut=til=être=plus=fort=quuneen=vie=de=dé=part 10
  je=commen=ceà=croi=re=que=non=et=je=bais=se=les=bras 13
  je=cro=yais=te=perdre=de=puis=peu=mais=nous=nous=som=mes=per=dus=en=sem=ble=de=puis=le=dé=but 23
  nous=na=vons=rien=à=faireen=sem=ble=je=men=rends=comp=te=de=plus=en=plus=mê=me=si=ce=la=me=dé=chi=re=le=cœur=il=faut=sa=voir=lad=met=tre=et=re=gar=der=la=vé=ri=té=en=face 45
  pars=vis=ta=vieet=sois=heu=reux=seul=ou=a=vec=une=au=tre=qui=te=res=sem=ble=ra=mieux 21
  je=re=nonce=ja=ban=don=ne=et=peut=tê=tre=quun=jour=je=trou=ve=rai=ce=lui=qui=me=res=sem=ble=pour=vi=vre=heu=reuse 29
  mais=quand=tu=par=ti=ras=ne=laisses=rien=der=riè=re=toi=pas=u=ne=cho=se=pas=un=mot=ne=te=re=tour=nes=mê=me=pas 29
  je=ne=pour=rai=pas=soute=nir=ton=re=gard=et=dans=la=mai=son=trop=gran=de=je=ne=veux=au=cun=sou=ve=nir=de=toi 28
  ton=em=preinte=se=ra=dé=jà=de=trop=dans=le=lit=dans=ces=murs=qui=au=ront=tout=vu=et=tout=en=ten=du=dans=cha=que=piè=ce=de=ce=nid=douillet=que=nous=a=vons=par=ta=gé=dans=le=vi=sa=ge=de=nos=en=fants=qui=te=res=semblent=mais=sur=tout=dans=ma=mé=moi=reet=dans=mon=cœur 65
  même=si=je=dé=mé=na=ge=mê=me=si=je=chan=geais=tous=les=meu=bles=où=que=jaille=jem=por=te=rai=a=vec=moi=cet=te=fou=tue=mé=moi=reet=ce=cœur=qui=pleu=re=dé=jà=des=lar=mes=de=sang 46
  il=est=temps=va=ten=laisses=moi=fai=re=mon=deuil 11
  il=se=ra=long=mais=la=go=nie=que=je=vis=de=puis=des=mois=est=bien=pire 18
 • Phonétique : Nos Differences

  ty vis dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də, ʒə vis dɑ̃z- œ̃n- otʁə.
  ty a tεz- ami, e mwa lε mjɛ̃.
  ty a tε pasjɔ̃, e mwa lε mjεnə.
  ty εmə sə kə ʒə nεmə pa, ʒεmə sə kə ty nεmə pa.
  ty vøz- ynə vi, ʒɑ̃ vøz- ynə otʁə.
  ty ε ʁεvœʁ, ʒə sɥi kaʁtezjεnə.
  ty ε dezɔʁdɔne, ʒεmə lɔʁdʁə.
  ty fε tut- a mwatje, ʒε ɔʁœʁ də nə ʁjɛ̃ aʃəve.
  ty ubli tuʒuʁ tu, ʒε ynə memwaʁə enɔʁmə.
  ty ʁəmε tuʒuʁz- o lɑ̃dəmɛ̃, ʒə sɥi pʁese də tεʁmine.
  ty εmə la sɔlitydə, ʒεmə lε ʒɑ̃.
  ty nεmə pa sɔʁtiʁ, ʒadɔʁə sa.
  ʒεmə lə sɔlεj, ty pʁefεʁə la nεʒə.
  ʒεmə la mεʁ, ty εmə la mɔ̃taɲə.
  ʒεmə dɑ̃se, ty detεstə sa.
  ʒεmə laʁ, sa nə tɛ̃teʁεsə pa.
  ty εmə lε nuvεllə tεknɔlɔʒi, sa mɑ̃nɥi.
  ʒεmə ekʁiʁə, mε ty nə li pa…
  avɔ̃ nuz- y œ̃ ʒuʁ kεlkə ʃozə ɑ̃ kɔmœ̃, si sə nε də lamuʁ e no tʁwa ʃeʁybɛ̃ ! ?
  kɔmɑ̃ məne a bjɛ̃ lə kɔtidjɛ̃ kɑ̃ tɑ̃ də difeʁɑ̃sə nuz- elwaɲe inevitabləmɑ̃ lœ̃ də lotʁə ! ?
  lamuʁ ki sybzistə ɑ̃kɔʁə pø til syʁvivʁə a tu sə ki nu sepaʁə ?
  pø til εtʁə plys fɔʁ kynə ɑ̃vi də depaʁ ?
  ʒə kɔmɑ̃sə a kʁwaʁə kə nɔ̃, e ʒə bεsə lε bʁa.
  ʒə kʁwajε tə pεʁdʁə dəpɥi pø mε nu nu sɔmə pεʁdysz- ɑ̃sɑ̃blə dəpɥi lə deby…
  nu navɔ̃ ʁjɛ̃ a fεʁə ɑ̃sɑ̃blə, ʒə mɑ̃ ʁɑ̃ kɔ̃tə də plysz- ɑ̃ plys, mεmə si səla mə deʃiʁə lə kœʁ. il fo savwaʁ ladmεtʁə e ʁəɡaʁde la veʁite ɑ̃ fasə.
  paʁ, vis ta vi e swaz- œʁø, səl u avεk ynə otʁə ki tə ʁəsɑ̃bləʁa mjø.
  ʒə ʁənɔ̃sə, ʒabɑ̃dɔnə, e pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ, ʒə tʁuvəʁε səlɥi ki mə ʁəsɑ̃blə, puʁ vivʁə œʁøzə.
  mε kɑ̃ ty paʁtiʁa, nə lεsə ʁjɛ̃ dəʁjεʁə twa, pa ynə ʃozə, pa œ̃ mo, nə tə ʁətuʁnə- mεmə pa.
  ʒə nə puʁʁε pa sutəniʁ tɔ̃ ʁəɡaʁ, e dɑ̃ la mεzɔ̃ tʁo ɡʁɑ̃də, ʒə nə vøz- okœ̃ suvəniʁ də twa.
  tɔ̃n- ɑ̃pʁɛ̃tə səʁa deʒa də tʁo, dɑ̃ lə li, dɑ̃ sε myʁ ki oʁɔ̃ tu vy e tut- ɑ̃tɑ̃dy, dɑ̃ ʃakə pjεsə də sə nid dujε kə nuz- avɔ̃ paʁtaʒe, dɑ̃ lə vizaʒə də noz- ɑ̃fɑ̃ ki tə ʁəsɑ̃ble. mε syʁtu dɑ̃ ma memwaʁə e dɑ̃ mɔ̃ kœʁ…
  mεmə si ʒə demenaʒə, mεmə si ʒə ʃɑ̃ʒε tus lε məblə, u kə ʒajə, ʒɑ̃pɔʁtəʁε avεk mwa sεtə futɥ memwaʁə e sə kœʁ ki plœʁə deʒa dε laʁmə- də sɑ̃.
  il ε tɑ̃, va tɑ̃, lεsə mwa fεʁə mɔ̃ dəj,
  il səʁa lɔ̃ mε laɡɔni kə ʒə vis dəpɥi dε mwaz- ε bjɛ̃ piʁə…
 • Pieds Phonétique : Nos Differences

  ty=vis=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃də=ʒə=vis=dɑ̃=zœ̃=notʁə 10
  ty=a=tε=za=mi=e=mwa=lε=mj=ɛ̃ 10
  ty=a=tε=pa=sjɔ̃=e=mwa=lε=mjε=nə 10
  ty=εmə=sə=kə=ʒə=nε=mə=pa=ʒε=mə=sə=kə=ty=nε=mə=pa 16
  ty=vø=zy=nə=vi=ʒɑ̃=vø=zy=nə=otʁə 10
  ty=ε=ʁε=vœʁ=ʒə=sɥi=kaʁ=te=zjε=nə 10
  ty=ε=de=zɔʁ=dɔ=ne=ʒε=mə=lɔʁ=dʁə 10
  ty=fε=tu=ta=mwa=tje=ʒε=ɔ=ʁœʁ=də=nə=ʁjɛ̃=aʃə=ve 14
  ty=u=bli=tu=ʒuʁ=tu=ʒε=ynə=me=mwa=ʁəe=nɔʁmə 12
  tyʁə=mε=tu=ʒuʁ=zo=lɑ̃=də=mɛ̃=ʒə=sɥi=pʁe=se=də=tεʁ=mi=ne 16
  ty=εmə=la=sɔ=li=ty=də=ʒε=mə=lε=ʒɑ̃ 11
  ty=nε=mə=pa=sɔʁ=tiʁ=ʒa=dɔ=ʁə=sa 10
  ʒεmə=lə=sɔ=lεj=ty=pʁe=fε=ʁə=la=nεʒə 10
  ʒε=mə=la=mεʁ=ty=ε=mə=la=mɔ̃=taɲə 10
  ʒε=mə=dɑ̃=se=ty=de=tεs=tə=sa 9
  ʒε=mə=laʁ=sa=nə=tɛ̃=te=ʁε=sə=pa 10
  ty=εmə=lε=nu=vεllə=tεk=nɔ=lɔ=ʒi=sa=mɑ̃n=ɥi 12
  ʒε=mə=e=kʁi=ʁə=mε=ty=nə=li=pa 10
  a=vɔ̃=nu=zy=œ̃=ʒuʁ=kεl=kə=ʃozəɑ̃=kɔ=mœ̃=si=sə=nε=də=la=muʁ=e=no=tʁwa=ʃe=ʁy=bɛ̃ 23
  kɔ=mɑ̃mə=ne=a=bjɛ̃=lə=kɔ=ti=djɛ̃=kɑ̃=tɑ̃=də=di=fe=ʁɑ̃=sə=nu=ze=lwa=ɲe=i=ne=vi=ta=blə=mɑ̃=lœ̃=də=lo=tʁə 30
  la=muʁ=ki=syb=zistəɑ̃=kɔ=ʁə=pø=til=syʁ=vi=vʁə=a=tu=sə=ki=nu=se=paʁə 19
  pø=til=εtʁə=plys=fɔʁ=ky=nəɑ̃=vi=də=de=paʁ 11
  ʒə=kɔ=mɑ̃səa=kʁwa=ʁə=kə=nɔ̃=e=ʒə=bε=sə=lε=bʁa 13
  ʒə=kʁwa=jεtə=pεʁ=dʁə=dəp=ɥi=pø=mε=nu=nu=sɔ=mə=pεʁ=dys=zɑ̃=sɑ̃=blə=dəp=ɥi=lə=de=by 23
  nu=na=vɔ̃=ʁjɛ̃=a=fεʁəɑ̃=sɑ̃=blə=ʒə=mɑ̃=ʁɑ̃=kɔ̃=tə=də=plys=zɑ̃=plys=mε=mə=si=sə=la=mə=de=ʃi=ʁə=lə=kœʁ=il=fo=sa=vwaʁ=lad=mε=tʁə=e=ʁə=ɡaʁ=de=la=ve=ʁi=te=ɑ̃=fasə 45
  paʁ=vis=ta=vi=e=swa=zœ=ʁø=səl=u=a=vεk=ynəo=tʁə=ki=tə=ʁə=sɑ̃=blə=ʁa=mjø 21
  ʒə=ʁə=nɔ̃sə=ʒa=bɑ̃=dɔ=nə=e=pø=tε=tʁə=kœ̃=ʒuʁ=ʒə=tʁu=və=ʁε=səl=ɥi=ki=mə=ʁə=sɑ̃=blə=puʁ=vi=vʁə=œ=ʁøzə 29
  mε=kɑ̃=ty=paʁ=ti=ʁa=nə=lεsə=ʁjɛ̃=də=ʁjε=ʁə=twa=pa=y=nə=ʃo=zə=pa=œ̃=mo=nə=tə=ʁə=tuʁ=nə=mε=mə=pa 29
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=sutə=niʁ=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=e=dɑ̃=la=mε=zɔ̃=tʁo=ɡʁɑ̃=də=ʒə=nə=vø=zo=kœ̃=su=və=niʁ=də=twa 28
  tɔ̃=nɑ̃=pʁɛ̃tə=sə=ʁa=de=ʒa=də=tʁo=dɑ̃=lə=li=dɑ̃=sε=myʁ=ki=o=ʁɔ̃=tu=vy=e=tu=tɑ̃=tɑ̃=dy=dɑ̃=ʃa=kə=pjε=sə=də=sə=nid=du=jε=kə=nu=za=vɔ̃=paʁ=ta=ʒe=dɑ̃=lə=vi=za=ʒə=də=no=zɑ̃=fɑ̃=ki=tə=ʁə=sɑ̃=ble=mε=syʁ=tu=dɑ̃=ma=me=mwa=ʁəe=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 67
  mεmə=si=ʒə=de=me=na=ʒə=mε=mə=si=ʒə=ʃɑ̃=ʒε=tus=lε=mə=blə=u=kə=ʒajə=ʒɑ̃=pɔʁ=tə=ʁε=a=vεk=mwa=sε=tə=futɥ=me=mwa=ʁəe=sə=kœʁ=ki=plœ=ʁə=de=ʒa=dε=laʁ=mə=də=sɑ̃ 45
  il=ε=tɑ̃=va=tɑ̃=lεsə=mwa=fε=ʁə=mɔ̃=dəj 11
  il=sə=ʁa=lɔ̃=mε=la=ɡɔ=nikə=ʒə=vis=dəp=ɥi=dε=mwa=zε=bjɛ̃=piʁə 17

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/11/2004 00:00Shiera4

Bon courage. . . ca ne va pas etre évident. . .
Tres tres bien écrit, j’adore malgré la tristesse ressentie
en lisant ce poème.

Auteur de Poésie
12/11/2004 00:00Julie_13606

c super bo jadore c tré triste mé telmen bien ecri. . . . courage a toi et aux enfants. . . . . . . . . . . et pui a lui aussi ! bravo amitié julie

Auteur de Poésie
13/11/2004 00:00Skygirl

tres bo poemes tes mots tochent vraiemen jte sohaite bon courage je c ske c davoir aussi ma d’aimer magré soi enkor bon courage jsui de tt coeur avec toi

Auteur de Poésie
13/11/2004 00:00Skygirl

tres bo poemes tes mots tochent vraiemen jte sohaite bon courage je c ske c davoir aussi ma d’aimer magré soi enkor bon courage jsui de tt coeur avec toi

Auteur de Poésie
27/09/2005 22:04Miss Baby Love

ton poème est trè beau,bonne chance!!!!

Auteur de Poésie
10/12/2018 16:18Patjan

Splendide! bien écrit, triste c’est vrai. courage et que le bonheur puisse apparaître comme une évidence