Poeme : Nos Chemins Se Separent

Nos Chemins Se Separent

Tu t’es perdu sur des chemins hasardeux
Vers lesquels j’ai commencé à te suivre
Mais au détour de ces jeux dangereux
Nous sommes partis à la dérive

Dans cette course folle d’un amour en détresse
Nous avons tous les deux laissé nos faiblesses
Nos tourments et toutes nos maladresses
Gagner sur nous beaucoup trop de vitesse

Tu as pris des sentiers sinueux
Sombres et bien trop tortueux
J’ai pris peur dans ton obscurité
La lumière seule peut me rassurer

Il est trop tard pour rebrousser chemin
Nos différences ont séparé nos destins
Mais la route que nous avons partagée
Ne doit jamais nous faire regretter

Tu te noies dans tes peines
Je ne peux plus te sauver
Si lourdes soient tes chaînes
Elles ne pourront m’entraîner

Je te vois dériver chaque jour davantage
Mais tu as dégonflé ma bouée de sauvetage
Je ne peux que t’observer sur le rivage
Je n’ai plus la force de te rejoindre à la nage

Tu essaies d’oublier l’essentiel
Dans des mondes superficiels
Tu te grises de faux bonheurs
Pour mieux masquer ton malheur

Cherches plutôt au fond de toi
La vérité qui te redonnerait la foi
Le courage de prendre ta nouvelle vie
D’accepter que l’ancienne est finie

Tu l’as tellement voulu
Tu as réussi à l’obtenir
Je ne t’attends plus
Cesse donc de souffrir

Ma force et ma lucidité
M’ont permis d’accepter la fatalité
Notre histoire est terminée
Il faut savoir laisser le passé

Apprends à en faire autant
Ne reste pas un enfant
Tu sais nager seul maintenant
Regagne l’autre rive, sois vivant.

Mais ne cherches pas à rejoindre la mienne
Mes terres sont brûlées par le feu de nos haines
Si courtes furent-elles, elles ont tout emporté
Même cet amour que je t’avais porté

Je cultive à présent mon nouveau jardin
Semé de rires d’enfants, d’espoir de lendemain
Je te souhaite de trouver ta terre en jachère
Et d’y laisser filtrer enfin la lumière

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Nos Chemins Se Separent

  tu=tes=per=du=sur=des=che=mins=ha=sar=deux 11
  vers=les=quels=jai=commen=cé=à=te=suivre 9
  mais=au=dé=tour=de=ces=jeux=dange=reux 9
  nous=sommes=par=tis=à=la=dé=rive 8

  dans=cette=cour=se=fol=le=dun=a=mour=en=dé=tresse 12
  nous=a=vons=tous=les=deux=lais=sé=nos=fai=blesses 11
  nos=tourments=et=tou=tes=nos=ma=la=dresses 9
  ga=gner=sur=nous=beau=coup=trop=de=vi=tesse 10

  tu=as=pris=des=sen=tiers=si=nueux 8
  som=bres=et=bien=trop=tor=tu=eux 8
  jai=pris=peur=dans=ton=obs=cu=ri=té 9
  la=lu=mière=seule=peut=me=ras=su=rer 9

  il=est=trop=tard=pour=re=brous=ser=che=min 10
  nos=dif=féren=ces=ont=sé=pa=ré=nos=des=tins 11
  mais=la=route=que=nous=a=vons=par=ta=gée 10
  ne=doit=ja=mais=nous=faire=re=gret=ter 9

  tu=te=noies=dans=tes=pei=nes 7
  je=ne=peux=plus=te=sau=ver 7
  si=lour=des=soient=tes=chaî=nes 7
  el=les=ne=pour=ront=men=traî=ner 8

  je=te=vois=dé=ri=ver=cha=que=jour=da=van=tage 12
  mais=tu=as=dé=gon=flé=ma=bouée=de=sauve=tage 11
  je=ne=peux=que=tob=ser=ver=sur=le=ri=vage 11
  je=nai=plus=la=force=de=te=re=join=dreà=la=nage 12

  tu=es=saies=dou=blier=les=sen=tiel 8
  dans=des=mon=des=su=per=fi=ciels 8
  tu=te=gri=ses=de=faux=bon=heurs 8
  pour=mieux=mas=quer=ton=mal=heur 7

  cher=ches=plu=tôt=au=fond=de=toi 8
  la=vé=ri=té=qui=te=re=donne=rait=la=foi 11
  le=cou=rage=de=pren=dre=ta=nou=vel=le=vie 11
  dac=cep=ter=que=lan=ci=enneest=fi=nie 9

  tu=las=tel=le=ment=vou=lu 7
  tu=as=réus=si=à=lob=te=nir 8
  je=ne=tat=tends=plus 5
  ces=se=donc=de=souf=frir 6

  ma=force=et=ma=lu=ci=di=té 8
  mont=per=mis=dac=cep=ter=la=fa=ta=li=té 11
  no=tre=his=toire=est=ter=mi=née 8
  il=faut=sa=voir=lais=ser=le=pas=sé 9

  ap=prends=à=en=fai=re=au=tant 8
  ne=res=te=pas=un=en=fant 7
  tu=sais=na=ger=seul=main=te=nant 8
  re=gagne=lau=tre=ri=ve=sois=vi=vant 9

  mais=ne=cherches=pas=à=re=join=dre=la=mienne 10
  mes=terres=sont=brû=lées=par=le=feu=de=nos=haines 11
  si=courtes=fu=rent=tel=les=el=les=ont=tout=em=por=té 13
  même=cet=a=mour=que=je=ta=vais=por=té 10

  je=cul=tiveà=pré=sent=mon=nou=veau=jar=din 10
  se=mé=de=rires=den=fants=des=poir=de=len=de=main 12
  je=te=sou=haite=de=trou=ver=ta=ter=reen=ja=chère 12
  et=dy=lais=ser=fil=trer=en=fin=la=lu=mière 11
 • Phonétique : Nos Chemins Se Separent

  ty tε pεʁdy syʁ dε ʃəmɛ̃-azaʁdø
  vεʁ lekεl ʒε kɔmɑ̃se a tə sɥivʁə
  mεz- o detuʁ də sε ʒø dɑ̃ʒəʁø
  nu sɔmə paʁtiz- a la deʁivə

  dɑ̃ sεtə kuʁsə fɔlə dœ̃n- amuʁ ɑ̃ detʁεsə
  nuz- avɔ̃ tus lε dø lεse no fεblesə
  no tuʁmɑ̃z- e tutə no maladʁesə
  ɡaɲe syʁ nu boku tʁo də vitεsə

  ty a pʁi dε sɑ̃tje sinɥø
  sɔ̃bʁəz- e bjɛ̃ tʁo tɔʁtɥø
  ʒε pʁi pœʁ dɑ̃ tɔ̃n- ɔpskyʁite
  la lymjεʁə sələ pø mə ʁasyʁe

  il ε tʁo taʁ puʁ ʁəbʁuse ʃəmɛ̃
  no difeʁɑ̃səz- ɔ̃ sepaʁe no dεstɛ̃
  mε la ʁutə kə nuz- avɔ̃ paʁtaʒe
  nə dwa ʒamε nu fεʁə ʁəɡʁεte

  ty tə nwa dɑ̃ tε pεnə
  ʒə nə pø plys tə sove
  si luʁdə- swae tε ʃεnə
  εllə nə puʁʁɔ̃ mɑ̃tʁεne

  ʒə tə vwa deʁive ʃakə ʒuʁ davɑ̃taʒə
  mε ty a deɡɔ̃fle ma bue də sovətaʒə
  ʒə nə pø kə tɔpsεʁve syʁ lə ʁivaʒə
  ʒə nε plys la fɔʁsə də tə ʁəʒwɛ̃dʁə a la naʒə

  ty esε dublje lesɑ̃sjεl
  dɑ̃ dε mɔ̃də sypεʁfisjεl
  ty tə ɡʁizə də fo bɔnœʁ
  puʁ mjø maske tɔ̃ malœʁ

  ʃεʁʃə plyto o fɔ̃ də twa
  la veʁite ki tə ʁədɔnəʁε la fwa
  lə kuʁaʒə də pʁɑ̃dʁə ta nuvεllə vi
  daksεpte kə lɑ̃sjεnə ε fini

  ty la tεllmɑ̃ vuly
  ty a ʁeysi a lɔptəniʁ
  ʒə nə tatɑ̃ plys
  sεsə dɔ̃k də sufʁiʁ

  ma fɔʁsə e ma lysidite
  mɔ̃ pεʁmi daksεpte la fatalite
  nɔtʁə istwaʁə ε tεʁmine
  il fo savwaʁ lεse lə pase

  apʁɑ̃z- a ɑ̃ fεʁə otɑ̃
  nə ʁεstə pa œ̃n- ɑ̃fɑ̃
  ty sε naʒe səl mɛ̃tənɑ̃
  ʁəɡaɲə lotʁə ʁivə, swa vivɑ̃.

  mε nə ʃεʁʃə pa a ʁəʒwɛ̃dʁə la mjεnə
  mε teʁə- sɔ̃ bʁyle paʁ lə fø də no-εnə
  si kuʁtə- fyʁe tεllə, εlləz- ɔ̃ tut- ɑ̃pɔʁte
  mεmə sεt amuʁ kə ʒə tavε pɔʁte

  ʒə kyltivə a pʁezɑ̃ mɔ̃ nuvo ʒaʁdɛ̃
  səme də ʁiʁə dɑ̃fɑ̃, dεspwaʁ də lɑ̃dəmɛ̃
  ʒə tə suεtə də tʁuve ta teʁə ɑ̃ ʒaʃεʁə
  e di lεse filtʁe ɑ̃fɛ̃ la lymjεʁə
 • Syllabes Phonétique : Nos Chemins Se Separent

  ty=tε=pεʁ=dy=syʁ=dε=ʃə=mɛ̃-a=zaʁ=dø 11
  vεʁ=le=kεl=ʒε=kɔ=mɑ̃=se=a=tə=sɥivʁə 10
  mε=zo=de=tuʁ=də=sε=ʒø=dɑ̃=ʒə=ʁø 10
  nu=sɔ=mə=paʁ=ti=za=la=de=ʁi=və 10

  dɑ̃=sε=tə=kuʁ=sə=fɔlə=dœ̃=na=muʁ=ɑ̃=de=tʁεsə 12
  nu=za=vɔ̃=tus=lε=dø=lε=se=no=fε=ble=sə 12
  no=tuʁ=mɑ̃=ze=tutə=no=ma=la=dʁe=sə 10
  ɡa=ɲe=syʁ=nu=bo=ku=tʁo=də=vi=tεsə 10

  ty=a=pʁi=dε=sɑ̃=tj=e=sin=ɥø 9
  sɔ̃=bʁə=ze=bj=ɛ̃=tʁo=tɔʁ=tɥ=ø 9
  ʒε=pʁi=pœ=ʁə=dɑ̃=tɔ̃=nɔp=sky=ʁi=te 10
  la=ly=mjεʁə=sə=lə=pø=mə=ʁa=sy=ʁe 10

  il=ε=tʁo=taʁ=puʁ=ʁə=bʁu=se=ʃə=mɛ̃ 10
  no=di=fe=ʁɑ̃sə=zɔ̃=se=pa=ʁe=no=dεs=tɛ̃ 11
  mε=la=ʁutə=kə=nu=za=vɔ̃=paʁ=ta=ʒe 10
  nə=dwa=ʒa=mε=nu=fε=ʁə=ʁə=ɡʁε=te 10

  ty=tə=nwa=dɑ̃=tε=pε=nə 7
  ʒə=nə=pø=plys=tə=so=ve 7
  si=luʁ=də=swa=tε=ʃε=nə 7
  εl=lə=nə=puʁ=ʁɔ̃=mɑ̃=tʁε=ne 8

  ʒə=tə=vwa=de=ʁi=ve=ʃakə=ʒuʁ=da=vɑ̃taʒə 10
  mε=ty=a=de=ɡɔ̃=fle=ma=bu=e=də=sovə=taʒə 12
  ʒə=nə=pøkə=tɔp=sεʁ=ve=syʁ=lə=ʁi=vaʒə 10
  ʒə=nε=plys=la=fɔʁsə=də=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁəa=lanaʒə 11

  ty=e=sε=du=blj=e=le=sɑ̃=sjεl 9
  dɑ̃=dε=mɔ̃=də=sy=pεʁ=fi=sjεl 8
  ty=tə=ɡʁi=zə=də=fo=bɔ=nœ=ʁə 9
  puʁ=mj=ø=mas=ke=tɔ̃=ma=lœ=ʁə 9

  ʃεʁ=ʃə=ply=to=o=fɔ̃=də=twa 8
  la=ve=ʁi=te=kitəʁə=dɔ=nə=ʁε=la=fwa 10
  lə=ku=ʁaʒə=də=pʁɑ̃=dʁə=ta=nu=vεllə=vi 10
  dak=sεp=te=kə=lɑ̃=sjε=nə=ε=fi=ni 10

  ty=la=tεl=lmɑ̃=vu=ly 6
  ty=a=ʁe=y=si=a=lɔp=tə=niʁ 9
  ʒə=nə=ta=tɑ̃=plys 5
  sε=sə=dɔ̃k=də=su=fʁiʁ 6

  ma=fɔʁ=sə=e=ma=ly=si=di=te 9
  mɔ̃=pεʁ=mi=dak=sεp=te=la=fa=ta=li=te 11
  nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=ε=tεʁ=mi=ne 9
  il=fo=sa=vwaʁ=lε=se=lə=pa=se 9

  a=pʁɑ̃=za=ɑ̃=fε=ʁə=o=tɑ̃ 8
  nə=ʁεs=tə=pa=œ̃=nɑ̃=fɑ̃ 7
  ty=sε=na=ʒe=səl=mɛ̃=tə=nɑ̃ 8
  ʁə=ɡa=ɲə=lo=tʁə=ʁi=və=swa=vi=vɑ̃ 10

  mεnə=ʃεʁ=ʃə=pa=a=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=la=mjεnə 10
  mε=teʁə=sɔ̃=bʁy=le=paʁlə=fø=də=no-εnə 10
  si=kuʁtə=fy=ʁe=tεllə=εl=lə=zɔ̃=tu=tɑ̃=pɔʁ=te 12
  mε=mə=sεt=a=muʁkə=ʒə=ta=vε=pɔʁ=te 10

  ʒə=kyl=tivəa=pʁe=zɑ̃=mɔ̃=nu=vo=ʒaʁ=dɛ̃ 10
  sə=me=də=ʁiʁə=dɑ̃=fɑ̃=dεs=pwaʁ=də=lɑ̃=də=mɛ̃ 12
  ʒə=tə=su=εtə=də=tʁu=ve=ta=te=ʁəɑ̃=ʒaʃεʁə 11
  e=di=lεse=fil=tʁe=ɑ̃=fɛ̃=la=ly=mjεʁə 10

Récompense

1
4
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/04/2003 00:00Emma Lalonde

Je trouve ce poeme magnifique... on y ressent l’emotion et les mots coulent sans efforts.
magnifique!

Auteur de Poésie
03/10/2004 00:00Magloveuse

ba dit donc putin il est super ton poeme!!!

Auteur de Poésie
07/10/2004 00:00Penthesilia

C’est magnifique. . je trouve rien à dire de plus. .
Biz,
Penthesilia

Auteur de Poésie
16/12/2004 00:00Mîrenithil

assez rare de trouver un poemes ou les mots sont ossi fluides
trés trés bo
bye
laura

Auteur de Poésie
16/12/2004 00:00Onimenosutefan

Je ne suis pas certain que tu ne l’aimes plus si il t’inspire encore de si belle chose!!!

Auteur de Poésie
16/12/2004 00:00Nomitsu

Je me disais la meme chose
En tous cas c tres bo, j’aimerais etre capable de faire la meme chose pour celle que j’aime
Encore bravo

Auteur de Poésie
12/08/2005 13:57*Shadow*

Magnifique!