Univers de poésie d'un auteur

Poème:Nos Chemins Se Separent

Le Poème

Tu t’es perdu sur des chemins hasardeux
Vers lesquels j’ai commencé à te suivre
Mais au détour de ces jeux dangereux
Nous sommes partis à la dérive

Dans cette course folle d’un amour en détresse
Nous avons tous les deux laissé nos faiblesses
Nos tourments et toutes nos maladresses
Gagner sur nous beaucoup trop de vitesse

Tu as pris des sentiers sinueux
Sombres et bien trop tortueux
J’ai pris peur dans ton obscurité
La lumière seule peut me rassurer

Il est trop tard pour rebrousser chemin
Nos différences ont séparé nos destins
Mais la route que nous avons partagée
Ne doit jamais nous faire regretter

Tu te noies dans tes peines
Je ne peux plus te sauver
Si lourdes soient tes chaînes
Elles ne pourront m’entraîner

Je te vois dériver chaque jour davantage
Mais tu as dégonflé ma bouée de sauvetage
Je ne peux que t’observer sur le rivage
Je n’ai plus la force de te rejoindre à la nage

Tu essaies d’oublier l’essentiel
Dans des mondes superficiels
Tu te grises de faux bonheurs
Pour mieux masquer ton malheur

Cherches plutôt au fond de toi
La vérité qui te redonnerait la foi
Le courage de prendre ta nouvelle vie
D’accepter que l’ancienne est finie

Tu l’as tellement voulu
Tu as réussi à l’obtenir
Je ne t’attends plus
Cesse donc de souffrir

Ma force et ma lucidité
M’ont permis d’accepter la fatalité
Notre histoire est terminée
Il faut savoir laisser le passé

Apprends à en faire autant
Ne reste pas un enfant
Tu sais nager seul maintenant
Regagne l’autre rive, sois vivant.

Mais ne cherches pas à rejoindre la mienne
Mes terres sont brûlées par le feu de nos haines
Si courtes furent-elles, elles ont tout emporté
Même cet amour que je t’avais porté

Je cultive à présent mon nouveau jardin
Semé de rires d’enfants, d’espoir de lendemain
Je te souhaite de trouver ta terre en jachère
Et d’y laisser filtrer enfin la lumière
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Sophie F.

Poète Sophie F.

Sophie F. a publié sur le site 34 écrits. Sophie F. est membre du site depuis l'année 2002.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Nos Chemins Se Separenttu=tes=per=du=sur=des=che=mins=ha=sar=deux 11
vers=les=quels=jai=commen=cé=à=te=suivre 9
mais=au=dé=tour=de=ces=jeux=dange=reux 9
nous=sommes=par=tis=à=la=dé=rive 8

dans=cette=cour=se=fol=le=dun=a=mour=en=dé=tresse 12
nous=a=vons=tous=les=deux=lais=sé=nos=fai=blesses 11
nos=tourments=et=tou=tes=nos=ma=la=dresses 9
ga=gner=sur=nous=beau=coup=trop=de=vi=tesse 10

tu=as=pris=des=sen=tiers=si=nueux 8
som=bres=et=bien=trop=tor=tu=eux 8
jai=pris=peur=dans=ton=obs=cu=ri=té 9
la=lu=mière=seule=peut=me=ras=su=rer 9

il=est=trop=tard=pour=re=brous=ser=che=min 10
nos=dif=féren=ces=ont=sé=pa=ré=nos=des=tins 11
mais=la=route=que=nous=a=vons=par=ta=gée 10
ne=doit=ja=mais=nous=faire=re=gret=ter 9

tu=te=noies=dans=tes=pei=nes 7
je=ne=peux=plus=te=sau=ver 7
si=lour=des=soient=tes=chaî=nes 7
el=les=ne=pour=ront=men=traî=ner 8

je=te=vois=dé=ri=ver=cha=que=jour=da=van=tage 12
mais=tu=as=dé=gon=flé=ma=bouée=de=sauve=tage 11
je=ne=peux=que=tob=ser=ver=sur=le=ri=vage 11
je=nai=plus=la=force=de=te=re=join=dreà=la=nage 12

tu=es=saies=dou=blier=les=sen=tiel 8
dans=des=mon=des=su=per=fi=ciels 8
tu=te=gri=ses=de=faux=bon=heurs 8
pour=mieux=mas=quer=ton=mal=heur 7

cher=ches=plu=tôt=au=fond=de=toi 8
la=vé=ri=té=qui=te=re=donne=rait=la=foi 11
le=cou=rage=de=pren=dre=ta=nou=vel=le=vie 11
dac=cep=ter=que=lan=ci=enneest=fi=nie 9

tu=las=tel=le=ment=vou=lu 7
tu=as=réus=si=à=lob=te=nir 8
je=ne=tat=tends=plus 5
ces=se=donc=de=souf=frir 6

ma=force=et=ma=lu=ci=di=té 8
mont=per=mis=dac=cep=ter=la=fa=ta=li=té 11
no=tre=his=toire=est=ter=mi=née 8
il=faut=sa=voir=lais=ser=le=pas=sé 9

ap=prends=à=en=fai=re=au=tant 8
ne=res=te=pas=un=en=fant 7
tu=sais=na=ger=seul=main=te=nant 8
re=gagne=lau=tre=ri=ve=sois=vi=vant 9

mais=ne=cherches=pas=à=re=join=dre=la=mienne 10
mes=terres=sont=brû=lées=par=le=feu=de=nos=haines 11
si=courtes=fu=rent=tel=les=el=les=ont=tout=em=por=té 13
même=cet=a=mour=que=je=ta=vais=por=té 10

je=cul=tiveà=pré=sent=mon=nou=veau=jar=din 10
se=mé=de=rires=den=fants=des=poir=de=len=de=main 12
je=te=sou=haite=de=trou=ver=ta=ter=reen=ja=chère 12
et=dy=lais=ser=fil=trer=en=fin=la=lu=mière 11
Phonétique : Nos Chemins Se Separentty tε pεʁdy syʁ dε ʃəmɛ̃-azaʁdø
vεʁ lekεl ʒε kɔmɑ̃se a tə sɥivʁə
mεz- o detuʁ də sε ʒø dɑ̃ʒəʁø
nu sɔmə paʁtiz- a la deʁivə

dɑ̃ sεtə kuʁsə fɔlə dœ̃n- amuʁ ɑ̃ detʁεsə
nuz- avɔ̃ tus lε dø lεse no fεblesə
no tuʁmɑ̃z- e tutə no maladʁesə
ɡaɲe syʁ nu boku tʁo də vitεsə

ty a pʁi dε sɑ̃tje sinɥø
sɔ̃bʁəz- e bjɛ̃ tʁo tɔʁtɥø
ʒε pʁi pœʁ dɑ̃ tɔ̃n- ɔpskyʁite
la lymjεʁə sələ pø mə ʁasyʁe

il ε tʁo taʁ puʁ ʁəbʁuse ʃəmɛ̃
no difeʁɑ̃səz- ɔ̃ sepaʁe no dεstɛ̃
mε la ʁutə kə nuz- avɔ̃ paʁtaʒe
nə dwa ʒamε nu fεʁə ʁəɡʁεte

ty tə nwa dɑ̃ tε pεnə
ʒə nə pø plys tə sove
si luʁdə- swae tε ʃεnə
εllə nə puʁʁɔ̃ mɑ̃tʁεne

ʒə tə vwa deʁive ʃakə ʒuʁ davɑ̃taʒə
mε ty a deɡɔ̃fle ma bue də sovətaʒə
ʒə nə pø kə tɔpsεʁve syʁ lə ʁivaʒə
ʒə nε plys la fɔʁsə də tə ʁəʒwɛ̃dʁə a la naʒə

ty esε dublje lesɑ̃sjεl
dɑ̃ dε mɔ̃də sypεʁfisjεl
ty tə ɡʁizə də fo bɔnœʁ
puʁ mjø maske tɔ̃ malœʁ

ʃεʁʃə plyto o fɔ̃ də twa
la veʁite ki tə ʁədɔnəʁε la fwa
lə kuʁaʒə də pʁɑ̃dʁə ta nuvεllə vi
daksεpte kə lɑ̃sjεnə ε fini

ty la tεllmɑ̃ vuly
ty a ʁeysi a lɔptəniʁ
ʒə nə tatɑ̃ plys
sεsə dɔ̃k də sufʁiʁ

ma fɔʁsə e ma lysidite
mɔ̃ pεʁmi daksεpte la fatalite
nɔtʁə istwaʁə ε tεʁmine
il fo savwaʁ lεse lə pase

apʁɑ̃z- a ɑ̃ fεʁə otɑ̃
nə ʁεstə pa œ̃n- ɑ̃fɑ̃
ty sε naʒe səl mɛ̃tənɑ̃
ʁəɡaɲə lotʁə ʁivə, swa vivɑ̃.

mε nə ʃεʁʃə pa a ʁəʒwɛ̃dʁə la mjεnə
mε teʁə- sɔ̃ bʁyle paʁ lə fø də no-εnə
si kuʁtə- fyʁe tεllə, εlləz- ɔ̃ tut- ɑ̃pɔʁte
mεmə sεt amuʁ kə ʒə tavε pɔʁte

ʒə kyltivə a pʁezɑ̃ mɔ̃ nuvo ʒaʁdɛ̃
səme də ʁiʁə dɑ̃fɑ̃, dεspwaʁ də lɑ̃dəmɛ̃
ʒə tə suεtə də tʁuve ta teʁə ɑ̃ ʒaʃεʁə
e di lεse filtʁe ɑ̃fɛ̃ la lymjεʁə
Syllabes Phonétique : Nos Chemins Se Separentty=tε=pεʁ=dy=syʁ=dε=ʃə=mɛ̃-a=zaʁ=dø 11
vεʁ=le=kεl=ʒε=kɔ=mɑ̃=se=a=tə=sɥivʁə 10
mε=zo=de=tuʁ=də=sε=ʒø=dɑ̃=ʒə=ʁø 10
nu=sɔ=mə=paʁ=ti=za=la=de=ʁi=və 10

dɑ̃=sε=tə=kuʁ=sə=fɔlə=dœ̃=na=muʁ=ɑ̃=de=tʁεsə 12
nu=za=vɔ̃=tus=lε=dø=lε=se=no=fε=ble=sə 12
no=tuʁ=mɑ̃=ze=tutə=no=ma=la=dʁe=sə 10
ɡa=ɲe=syʁ=nu=bo=ku=tʁo=də=vi=tεsə 10

ty=a=pʁi=dε=sɑ̃=tj=e=sin=ɥø 9
sɔ̃=bʁə=ze=bj=ɛ̃=tʁo=tɔʁ=tɥ=ø 9
ʒε=pʁi=pœ=ʁə=dɑ̃=tɔ̃=nɔp=sky=ʁi=te 10
la=ly=mjεʁə=sə=lə=pø=mə=ʁa=sy=ʁe 10

il=ε=tʁo=taʁ=puʁ=ʁə=bʁu=se=ʃə=mɛ̃ 10
no=di=fe=ʁɑ̃sə=zɔ̃=se=pa=ʁe=no=dεs=tɛ̃ 11
mε=la=ʁutə=kə=nu=za=vɔ̃=paʁ=ta=ʒe 10
nə=dwa=ʒa=mε=nu=fε=ʁə=ʁə=ɡʁε=te 10

ty=tə=nwa=dɑ̃=tε=pε=nə 7
ʒə=nə=pø=plys=tə=so=ve 7
si=luʁ=də=swa=tε=ʃε=nə 7
εl=lə=nə=puʁ=ʁɔ̃=mɑ̃=tʁε=ne 8

ʒə=tə=vwa=de=ʁi=ve=ʃakə=ʒuʁ=da=vɑ̃taʒə 10
mε=ty=a=de=ɡɔ̃=fle=ma=bu=e=də=sovə=taʒə 12
ʒə=nə=pøkə=tɔp=sεʁ=ve=syʁ=lə=ʁi=vaʒə 10
ʒə=nε=plys=la=fɔʁsə=də=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁəa=lanaʒə 11

ty=e=sε=du=blj=e=le=sɑ̃=sjεl 9
dɑ̃=dε=mɔ̃=də=sy=pεʁ=fi=sjεl 8
ty=tə=ɡʁi=zə=də=fo=bɔ=nœ=ʁə 9
puʁ=mj=ø=mas=ke=tɔ̃=ma=lœ=ʁə 9

ʃεʁ=ʃə=ply=to=o=fɔ̃=də=twa 8
la=ve=ʁi=te=kitəʁə=dɔ=nə=ʁε=la=fwa 10
lə=ku=ʁaʒə=də=pʁɑ̃=dʁə=ta=nu=vεllə=vi 10
dak=sεp=te=kə=lɑ̃=sjε=nə=ε=fi=ni 10

ty=la=tεl=lmɑ̃=vu=ly 6
ty=a=ʁe=y=si=a=lɔp=tə=niʁ 9
ʒə=nə=ta=tɑ̃=plys 5
sε=sə=dɔ̃k=də=su=fʁiʁ 6

ma=fɔʁ=sə=e=ma=ly=si=di=te 9
mɔ̃=pεʁ=mi=dak=sεp=te=la=fa=ta=li=te 11
nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=ε=tεʁ=mi=ne 9
il=fo=sa=vwaʁ=lε=se=lə=pa=se 9

a=pʁɑ̃=za=ɑ̃=fε=ʁə=o=tɑ̃ 8
nə=ʁεs=tə=pa=œ̃=nɑ̃=fɑ̃ 7
ty=sε=na=ʒe=səl=mɛ̃=tə=nɑ̃ 8
ʁə=ɡa=ɲə=lo=tʁə=ʁi=və=swa=vi=vɑ̃ 10

mεnə=ʃεʁ=ʃə=pa=a=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=la=mjεnə 10
mε=teʁə=sɔ̃=bʁy=le=paʁlə=fø=də=no-εnə 10
si=kuʁtə=fy=ʁe=tεllə=εl=lə=zɔ̃=tu=tɑ̃=pɔʁ=te 12
mε=mə=sεt=a=muʁkə=ʒə=ta=vε=pɔʁ=te 10

ʒə=kyl=tivəa=pʁe=zɑ̃=mɔ̃=nu=vo=ʒaʁ=dɛ̃ 10
sə=me=də=ʁiʁə=dɑ̃=fɑ̃=dεs=pwaʁ=də=lɑ̃=də=mɛ̃ 12
ʒə=tə=su=εtə=də=tʁu=ve=ta=te=ʁəɑ̃=ʒaʃεʁə 11
e=di=lεse=fil=tʁe=ɑ̃=fɛ̃=la=ly=mjεʁə 10

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 4
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
26/04/2003 00:00Emma Lalonde

Je trouve ce poeme magnifique... on y ressent l’emotion et les mots coulent sans efforts.
magnifique!

Auteur de Poésie
03/10/2004 00:00Magloveuse

ba dit donc putin il est super ton poeme!!!

Auteur de Poésie
07/10/2004 00:00Penthesilia

C’est magnifique. . je trouve rien à dire de plus. .
Biz,
Penthesilia

Auteur de Poésie
16/12/2004 00:00Mîrenithil

assez rare de trouver un poemes ou les mots sont ossi fluides
trés trés bo
bye
laura

Auteur de Poésie
16/12/2004 00:00Onimenosutefan

Je ne suis pas certain que tu ne l’aimes plus si il t’inspire encore de si belle chose!!!

Auteur de Poésie
16/12/2004 00:00Nomitsu

Je me disais la meme chose
En tous cas c tres bo, j’aimerais etre capable de faire la meme chose pour celle que j’aime
Encore bravo

Auteur de Poésie
12/08/2005 13:57*Shadow*

Magnifique!

Poème Amour
Du 05/01/2003 00:00

L'écrit contient 345 mots qui sont répartis dans 13 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.