Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Reve De Ma Nuit Realite Du Reveil

Poème Amour
Publié le 19/01/2003 00:00

L'écrit contient 340 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Sophie Chazel

Reve De Ma Nuit Realite Du Reveil

J’ai fait un rêve si doux,
Un rêve complètement fou.
Cette nuit, j’ai rêvé de nous ;
Perle de vie comme un bijou.

A mon réveil, je ne souhaitais qu’une chose :
Me rendormir, continuer à voir la vie en rose.
Dans mon rêve, nous étions amoureux,
Tu cédais facilement à l’envie d’être heureux.

Dans mon rêve, tu ne cherchais pas à résister.
Mon charme et ma féminité faisaient leur effet.
Dans mon rêve, tu te laissais doucement porter
Par mon amour qui ne cesse d’augmenter.

Mon rêve était empreint de tendresse,
De complicité, de douceur, de caresses.
Nous partagions des instants tranquilles,
Malgré la foule et les bruits de la ville.

Plus rien ne comptait autour de nous,
Comme si notre amour était un garde-fou.
Il nous protégeait des autres et du monde,
Nous laissant à la surface des eaux profondes.

Nous étions tout simplement bien,
L’esprit flottant, calme et serein.
Aucune pensée pour venir perturber
Ces instants paisiblement partagés.

L’amour parfait n’existe-t-il qu’en rêve ?
Pourquoi faut-il que les rêves s’achèvent ?
J’étais si bien dans mon profond sommeil…
Dis-moi que je peux y croire en plein éveil.

Ouvre-moi les portes de ton cœur,
Ne refuse pas le droit au bonheur,
Ne dis pas que tu as épuisé ton quota,
J’ai tant à te donner, accepte juste ça.

Peu m’importe si ça doit prendre du temps
Pour qu’à ton tour tu puisses donner autant.
Je sais que tu as en toi toutes les ressources ;
Elles reviendront si tu puises à ma source.

Je sais, je t’avais promis de me taire ;
Je n’y arrive pas, au risque de te déplaire…
Je ne peux garder au plus profond de moi
Cette vague d’amour quand je pense à toi.

C’est comme la déferlante d’une mer agitée ;
Rien ni personne ne pourrait la contrôler.
Sur ton rivage, mon amour vient s’échouer.
Toi, Robinson sur ton île, viens le chercher…
 • Pieds Hyphénique: Reve De Ma Nuit Realite Du Reveil

  jai=fait=un=rê=ve=si=doux 7
  un=rê=ve=com=plè=te=ment=fou 8
  cet=te=nuit=jai=rê=vé=de=nous 8
  per=le=de=vie=com=me=un=bi=jou 9

  a=mon=ré=veil=je=ne=sou=hai=tais=quu=ne=chose 12
  me=ren=dor=mir=con=ti=nuer=à=voir=la=vieen=rose 12
  dans=mon=rê=ve=nous=é=ti=ons=a=mou=reux 11
  tu=cé=dais=fa=cile=ment=à=len=vie=dê=tre=heu=reux 13

  dans=mon=rêve=tu=ne=cher=chais=pas=à=ré=sis=ter 12
  mon=char=meet=ma=fé=mi=ni=té=fai=saient=leur=ef=fet 13
  dans=mon=rêve=tu=te=lais=sais=dou=ce=ment=por=ter 12
  par=mon=a=mour=qui=ne=ces=se=daug=men=ter 11

  mon=rê=ve=é=tait=em=preint=de=ten=dres=se 11
  de=com=pli=ci=té=de=dou=ceur=de=ca=resses 11
  nous=par=ta=gi=ons=des=ins=tants=tran=qui=lles 11
  mal=gré=la=fou=le=et=les=bruits=de=la=vi=lle 12

  plus=rien=ne=comp=tait=au=tour=de=nous 9
  comme=si=no=tre=a=mour=é=tait=un=gar=de=fou 12
  il=nous=pro=té=geait=des=au=tres=et=du=mon=de 12
  nous=lais=sant=à=la=sur=fa=ce=des=eaux=pro=fondes 12

  nous=é=ti=ons=tout=sim=ple=ment=bien 9
  les=prit=flot=tant=cal=me=et=se=rein 9
  au=cu=ne=pen=sée=pour=ve=nir=per=tur=ber 11
  ces=ins=tants=pai=si=ble=ment=par=ta=gés 10

  la=mour=par=fait=nexis=te=til=quen=rê=ve 10
  pour=quoi=faut=til=que=les=rê=ves=sa=chè=vent 11
  jé=tais=si=bien=dans=mon=pro=fond=som=meil 10
  dis=moi=que=je=peux=y=croi=re=en=plein=é=veil 12

  ou=vre=moi=les=por=tes=de=ton=cœur 9
  ne=re=fu=se=pas=le=droit=au=bon=heur 10
  ne=dis=pas=que=tu=as=é=pui=sé=ton=quo=ta 12
  jai=tant=à=te=don=ner=ac=cep=te=jus=te=ça 12

  peu=mim=por=te=si=ça=doit=pren=dre=du=temps 11
  pour=quà=ton=tour=tu=puis=ses=don=ner=au=tant 11
  je=sais=que=tu=as=en=toi=tou=tes=les=res=sources 12
  el=les=re=vien=dront=si=tu=pui=ses=à=ma=source 12

  je=sais=je=ta=vais=pro=mis=de=me=tai=re 11
  je=ny=ar=rive=pas=au=ris=que=de=te=dé=plaire 12
  je=ne=peux=gar=der=au=plus=pro=fond=de=moi 11
  cet=te=va=gue=da=mour=quand=je=pen=se=à=toi 12

  cest=comme=la=dé=fer=lan=te=du=ne=mer=a=gi=tée 13
  rien=ni=per=son=ne=ne=pour=rait=la=con=trô=ler 12
  sur=ton=ri=va=ge=mon=a=mour=vient=sé=chou=er 12
  toi=ro=bin=son=sur=ton=î=le=viens=le=cher=cher 12
 • Phonétique : Reve De Ma Nuit Realite Du Reveil

  ʒε fε œ̃ ʁεvə si du,
  œ̃ ʁεvə kɔ̃plεtəmɑ̃ fu.
  sεtə nɥi, ʒε ʁεve də nu,
  pεʁlə də vi kɔmə œ̃ biʒu.

  a mɔ̃ ʁevεj, ʒə nə suεtε kynə ʃozə :
  mə ʁɑ̃dɔʁmiʁ, kɔ̃tinɥe a vwaʁ la vi ɑ̃ ʁozə.
  dɑ̃ mɔ̃ ʁεvə, nuz- esjɔ̃z- amuʁø,
  ty sedε fasiləmɑ̃ a lɑ̃vi dεtʁə œʁø.

  dɑ̃ mɔ̃ ʁεvə, ty nə ʃεʁʃε pa a ʁeziste.
  mɔ̃ ʃaʁmə e ma feminite fəzε lœʁ efε.
  dɑ̃ mɔ̃ ʁεvə, ty tə lεsε dusəmɑ̃ pɔʁte
  paʁ mɔ̃n- amuʁ ki nə sεsə doɡmɑ̃te.

  mɔ̃ ʁεvə etε ɑ̃pʁɛ̃ də tɑ̃dʁεsə,
  də kɔ̃plisite, də dusœʁ, də kaʁesə.
  nu paʁtaʒjɔ̃ dεz- ɛ̃stɑ̃ tʁɑ̃kjə,
  malɡʁe la fulə e lε bʁɥi də la vilə.

  plys ʁjɛ̃ nə kɔ̃tε otuʁ də nu,
  kɔmə si nɔtʁə amuʁ etε œ̃ ɡaʁdə fu.
  il nu pʁɔteʒε dεz- otʁəz- e dy mɔ̃də,
  nu lεsɑ̃ a la syʁfasə dεz- o pʁɔfɔ̃də.

  nuz- esjɔ̃ tu sɛ̃pləmɑ̃ bjɛ̃,
  lεspʁi flɔtɑ̃, kalmə e səʁɛ̃.
  okynə pɑ̃se puʁ vəniʁ pεʁtyʁbe
  sεz- ɛ̃stɑ̃ pεzibləmɑ̃ paʁtaʒe.

  lamuʁ paʁfε nεɡzistə til kɑ̃ ʁεvə ?
  puʁkwa fo til kə lε ʁεvə saʃεve ?
  ʒetε si bjɛ̃ dɑ̃ mɔ̃ pʁɔfɔ̃ sɔmεj…
  di mwa kə ʒə pøz- i kʁwaʁə ɑ̃ plɛ̃ evεj.

  uvʁə mwa lε pɔʁtə- də tɔ̃ kœʁ,
  nə ʁəfyzə pa lə dʁwa o bɔnœʁ,
  nə di pa kə ty a epɥize tɔ̃ kɔta,
  ʒε tɑ̃ a tə dɔne, aksεptə ʒystə sa.

  pø mɛ̃pɔʁtə si sa dwa pʁɑ̃dʁə dy tɑ̃
  puʁ ka tɔ̃ tuʁ ty pɥisə dɔne otɑ̃.
  ʒə sε kə ty a ɑ̃ twa tutə lε ʁəsuʁsə,
  εllə ʁəvjɛ̃dʁɔ̃ si ty pɥizəz- a ma suʁsə.

  ʒə sε, ʒə tavε pʁɔmi də mə tεʁə,
  ʒə ni aʁivə pa, o ʁiskə də tə deplεʁə…
  ʒə nə pø ɡaʁde o plys pʁɔfɔ̃ də mwa
  sεtə vaɡ damuʁ kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa.

  sε kɔmə la defεʁlɑ̃tə dynə mεʁ aʒite,
  ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə nə puʁʁε la kɔ̃tʁole.
  syʁ tɔ̃ ʁivaʒə, mɔ̃n- amuʁ vjɛ̃ seʃue.
  twa, ʁɔbɛ̃sɔ̃ syʁ tɔ̃n- ilə, vjɛ̃ lə ʃεʁʃe…
 • Pieds Phonétique : Reve De Ma Nuit Realite Du Reveil

  ʒε=fε=œ̃=ʁε=və=si=du 7
  œ̃=ʁε=və=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃=fu 8
  sε=tə=nɥi=ʒε=ʁε=ve=də=nu 8
  pεʁ=lə=də=vi=kɔ=mə=œ̃=bi=ʒu 9

  a=mɔ̃=ʁe=vεj=ʒə=nə=su=ε=tε=ky=nə=ʃozə 12
  mə=ʁɑ̃=dɔʁ=miʁ=kɔ̃=tin=ɥe=a=vwaʁ=la=vi=ɑ̃ʁozə 12
  dɑ̃=mɔ̃=ʁε=və=nu=ze=sj=ɔ̃=za=mu=ʁø 11
  tyse=dε=fa=si=lə=mɑ̃=a=lɑ̃=vi=dε=tʁə=œ=ʁø 13

  dɑ̃=mɔ̃=ʁεvə=ty=nə=ʃεʁ=ʃε=pa=a=ʁe=zis=te 12
  mɔ̃=ʃaʁməe=ma=fe=mi=ni=te=fə=zε=lœʁ=e=fε 12
  dɑ̃=mɔ̃=ʁεvə=ty=tə=lε=sε=du=sə=mɑ̃=pɔʁ=te 12
  paʁ=mɔ̃=na=muʁ=ki=nə=sε=sə=doɡ=mɑ̃=te 11

  mɔ̃=ʁε=və=e=tε=ɑ̃=pʁɛ̃=də=tɑ̃=dʁεs=ə 11
  də=kɔ̃=pli=si=te=də=du=sœʁ=də=ka=ʁe=sə 12
  nu=paʁ=ta=ʒj=ɔ̃=dε=zɛ̃s=tɑ̃=tʁɑ̃kj=ə 10
  mal=ɡʁe=la=fu=lə=e=lε=bʁɥi=də=la=vi=lə 12

  plys=ʁj=ɛ̃=nə=kɔ̃=tε=o=tuʁ=də=nu 10
  kɔmə=si=nɔ=tʁə=a=muʁ=e=tε=œ̃=ɡaʁ=də=fu 12
  il=nu=pʁɔ=te=ʒε=dε=zo=tʁə=ze=dy=mɔ̃=də 12
  nu=lε=sɑ̃=a=la=syʁ=fa=sə=dε=zo=pʁɔ=fɔ̃də 12

  nu=ze=sj=ɔ̃=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=bj=ɛ̃ 10
  lεs=pʁi=flɔ=tɑ̃=kal=mə=e=sə=ʁɛ̃ 9
  o=ky=nə=pɑ̃=se=puʁ=və=niʁ=pεʁ=tyʁ=be 11
  sε=zɛ̃s=tɑ̃=pε=zi=blə=mɑ̃=paʁ=ta=ʒe 10

  la=muʁ=paʁ=fε=nεɡ=zis=tə=til=kɑ̃=ʁε=və 11
  puʁ=kwa=fo=til=kə=lε=ʁε=və=sa=ʃε=ve 11
  ʒe=tε=si=bj=ɛ̃=dɑ̃=mɔ̃=pʁɔ=fɔ̃=sɔ=mεj 11
  di=mwa=kə=ʒə=pø=zi=kʁwa=ʁə=ɑ̃=plɛ̃=e=vεj 12

  u=vʁə=mwa=lε=pɔʁ=tə=də=tɔ̃=kœ=ʁə 10
  nə=ʁə=fy=zə=pa=lə=dʁwa=o=bɔ=nœ=ʁə 11
  nə=di=pa=kə=ty=a=ep=ɥi=ze=tɔ̃=kɔ=ta 12
  ʒε=tɑ̃=a=tə=dɔ=ne=ak=sεp=tə=ʒys=tə=sa 12

  pø=mɛ̃=pɔʁ=tə=si=sa=dwa=pʁɑ̃=dʁə=dy=tɑ̃ 11
  puʁ=ka=tɔ̃=tuʁ=ty=pɥis=ə=dɔ=ne=o=tɑ̃ 11
  ʒə=sε=kə=ty=a=ɑ̃=twa=tu=tə=lε=ʁə=suʁsə 12
  εl=lə=ʁə=vjɛ̃=dʁɔ̃=si=ty=pɥi=zə=za=ma=suʁsə 12

  ʒə=sε=ʒə=ta=vε=pʁɔ=mi=də=mə=tεʁ=ə 11
  ʒə=ni=a=ʁivə=pa=o=ʁis=kə=də=tə=de=plεʁə 12
  ʒə=nə=pø=ɡaʁ=de=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mwa 11
  sε=tə=va=ɡə=da=muʁ=kɑ̃=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 12

  sε=kɔmə=la=de=fεʁ=lɑ̃=tə=dy=nə=mεʁ=a=ʒi=te 13
  ʁjɛ̃=ni=pεʁ=sɔ=nə=nə=puʁ=ʁε=la=kɔ̃=tʁo=le 12
  syʁ=tɔ̃=ʁi=va=ʒə=mɔ̃=na=muʁ=vjɛ̃=se=ʃu=e 12
  twa=ʁɔ=bɛ̃=sɔ̃=syʁ=tɔ̃=ni=lə=vjɛ̃=lə=ʃεʁ=ʃe 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/02/2005 00:00Sohaya

celui-ci aussi est magnifique!!
tu as bcp de talent!