Poeme : S’en Aller

S’en Aller

S’en aller,
Partir loin de ce monde qui m’effraie,
Tout reprendre, tout recommencer.
S’en aller pour renaître ailleurs,
Oublier le pire pour le meilleur.

S’en aller loin des douleurs
Du passé, du présent qui m’écœurent.
Effacer ces trop longues heures
Perdues dans mes profondeurs.

S’en aller vers la lumière, la vie
Fuir cette petite mort qui me suit,
Cet autre qui sans cesse me détruit,
Même s’il ne partage plus mon lit.

S’en aller vers d’autres rivages,
Découvrir de nouveaux visages,
Savoir enfin trouver le courage,
D’échapper à mon propre naufrage.

S’en aller pour se retrouver soi,
Retrouver le goût et le droit
D’être là, debout et fière
Et chasser au loin la poussière.

S’en aller sans vague, sans bruit,
Oublier la blancheur de mes nuits
A mettre à l ’envers mon esprit,
Et n’avoir toujours pas compris.

S’en aller pour venir vers toi,
Même si rien ne se passera,
Peu importe, je n’aime que toi,
Et mon cœur en vain t’attendra.

S’en aller juste pour l’espoir
Qui m’empêche de broyer du noir.
C’est ma seule force de croire
Pour avancer dans mon histoire.

S’en aller pour trouver la voie
Du calme, de la douceur, des joies ;
Toutes ces choses que j’ai oubliées
Depuis le temps qu’elles m’ont laissée.

S’en aller à la quête du bonheur,
Et si tu ne m’ouvres pas ton cœur,
L’amitié me sera déjà bien douce.
Ta présence seule, déjà, me pousse

A m’en aller, vivre une autre vie,
Loin des colères et de tous ces cris,
Entr’apercevoir ton visage qui sourit,
Besoin de rien d’autre, ça me suffit.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: S’en Aller

  sen=al=ler 3
  par=tir=loin=de=ce=monde=qui=mef=fraie 9
  tout=re=prendre=tout=re=com=men=cer 8
  sen=al=ler=pour=re=naître=ail=leurs 8
  ou=blier=le=pi=re=pour=le=meilleur 8

  sen=al=ler=loin=des=dou=leurs 7
  du=pas=sé=du=présent=qui=mé=cœurent 8
  ef=fa=cer=ces=trop=lon=gues=heures 8
  per=dues=dans=mes=pro=fon=deurs 7

  sen=al=ler=vers=la=lu=mière=la=vie 9
  fu=ir=cette=pe=tite=mort=qui=me=suit 9
  cet=autre=qui=sans=ces=se=me=dé=truit 9
  même=sil=ne=par=ta=ge=plus=mon=lit 9

  sen=al=ler=vers=dau=tres=ri=vages 8
  dé=cou=vrir=de=nou=veaux=vi=sages 8
  sa=voir=en=fin=trou=ver=le=cou=rage 9
  dé=chap=per=à=mon=propre=nau=frage 8

  sen=al=ler=pour=se=re=trou=ver=soi 9
  re=trou=ver=le=goût=et=le=droit 8
  dê=tre=là=de=bout=et=fiè=re 8
  et=chas=ser=au=loin=la=pous=sière 8

  sen=al=ler=sans=va=gue=sans=bruit 8
  ou=blier=la=blan=cheur=de=mes=nuits 8
  a=mettre=à=len=vers=mon=es=prit 8
  et=na=voir=tou=jours=pas=com=pris 8

  sen=al=ler=pour=ve=nir=vers=toi 8
  même=si=rien=ne=se=pas=se=ra 8
  peu=im=porte=je=nai=me=que=toi 8
  et=mon=cœur=en=vain=tat=ten=dra 8

  sen=al=ler=jus=te=pour=les=poir 8
  qui=mem=pê=che=de=broyer=du=noir 8
  cest=ma=seu=le=for=ce=de=croire 8
  pour=a=van=cer=dans=mon=his=toire 8

  sen=al=ler=pour=trou=ver=la=voie 8
  du=cal=me=de=la=dou=ceur=des=joies 9
  toutes=ces=cho=ses=que=jai=ou=bli=ées 9
  de=puis=le=temps=quel=les=mont=lais=sée 9

  sen=al=ler=à=la=quête=du=bon=heur 9
  et=si=tu=ne=mouvres=pas=ton=cœur 8
  la=mi=tié=me=se=ra=dé=jà=bien=douce 10
  ta=présen=ce=seu=le=dé=jà=me=pousse 9

  a=men=al=ler=vivreune=au=tre=vie 8
  loin=des=co=lères=et=de=tous=ces=cris 9
  en=tra=perce=voir=ton=vi=sa=ge=qui=sou=rit 11
  be=soin=de=rien=dautre=ça=me=suf=fit 9
 • Phonétique : S’en Aller

  sɑ̃n- ale,
  paʁtiʁ lwɛ̃ də sə mɔ̃də ki mefʁε,
  tu ʁəpʁɑ̃dʁə, tu ʁəkɔmɑ̃se.
  sɑ̃n- ale puʁ ʁənεtʁə ajœʁ,
  ublje lə piʁə puʁ lə mεjœʁ.

  sɑ̃n- ale lwɛ̃ dε dulœʁ
  dy pase, dy pʁezɑ̃ ki mekeyʁe.
  efase sε tʁo lɔ̃ɡz- œʁ
  pεʁdɥ dɑ̃ mε pʁɔfɔ̃dœʁ.

  sɑ̃n- ale vεʁ la lymjεʁə, la vi
  fɥiʁ sεtə pətitə mɔʁ ki mə sɥi,
  sεt otʁə ki sɑ̃ sεsə mə detʁɥi,
  mεmə sil nə paʁtaʒə plys mɔ̃ li.

  sɑ̃n- ale vεʁ dotʁə- ʁivaʒə,
  dekuvʁiʁ də nuvo vizaʒə,
  savwaʁ ɑ̃fɛ̃ tʁuve lə kuʁaʒə,
  deʃape a mɔ̃ pʁɔpʁə nofʁaʒə.

  sɑ̃n- ale puʁ sə ʁətʁuve swa,
  ʁətʁuve lə ɡu e lə dʁwa
  dεtʁə la, dəbu e fjεʁə
  e ʃase o lwɛ̃ la pusjεʁə.

  sɑ̃n- ale sɑ̃ vaɡ, sɑ̃ bʁɥi,
  ublje la blɑ̃ʃœʁ də mε nɥi
  a mεtʁə a lɑ̃vεʁ mɔ̃n- εspʁi,
  e navwaʁ tuʒuʁ pa kɔ̃pʁi.

  sɑ̃n- ale puʁ vəniʁ vεʁ twa,
  mεmə si ʁjɛ̃ nə sə pasəʁa,
  pø ɛ̃pɔʁtə, ʒə nεmə kə twa,
  e mɔ̃ kœʁ ɑ̃ vɛ̃ tatɑ̃dʁa.

  sɑ̃n- ale ʒystə puʁ lεspwaʁ
  ki mɑ̃pεʃə də bʁwaje dy nwaʁ.
  sε ma sələ fɔʁsə də kʁwaʁə
  puʁ avɑ̃se dɑ̃ mɔ̃n- istwaʁə.

  sɑ̃n- ale puʁ tʁuve la vwa
  dy kalmə, də la dusœʁ, dε ʒwa,
  tutə sε ʃozə kə ʒε ublje
  dəpɥi lə tɑ̃ kεllə mɔ̃ lεse.

  sɑ̃n- ale a la kεtə dy bɔnœʁ,
  e si ty nə muvʁə- pa tɔ̃ kœʁ,
  lamitje mə səʁa deʒa bjɛ̃ dusə.
  ta pʁezɑ̃sə sələ, deʒa, mə pusə

  a mɑ̃n- ale, vivʁə ynə otʁə vi,
  lwɛ̃ dε kɔlεʁəz- e də tus sε kʁi,
  ɑ̃tʁapεʁsəvwaʁ tɔ̃ vizaʒə ki suʁi,
  bəzwɛ̃ də ʁjɛ̃ dotʁə, sa mə syfi.
 • Syllabes Phonétique : S’en Aller

  sɑ̃=na=le 3
  paʁ=tiʁ=lwɛ̃=də=sə=mɔ̃=də=ki=me=fʁε 10
  tu=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 9
  sɑ̃=na=le=puʁʁə=nε=tʁə=a=jœʁ 8
  u=blje=lə=piʁə=puʁ=lə=mε=jœʁ 8

  sɑ̃=na=le=lwɛ̃=dε=du=lœ=ʁə 8
  dy=pase=dy=pʁe=zɑ̃=ki=me=ke=y=ʁe 10
  e=fa=se=sε=tʁo=lɔ̃ɡ=zœ=ʁə 8
  pεʁdɥ=dɑ̃=mε=pʁɔ=fɔ̃=dœ=ʁə 7

  sɑ̃=na=le=vεʁ=la=ly=mjεʁə=la=vi 9
  fɥ=iʁ=sεtə=pə=titə=mɔʁ=ki=mə=sɥi 9
  sεt=otʁə=ki=sɑ̃=sε=sə=mə=det=ʁɥi 9
  mεmə=sil=nə=paʁ=ta=ʒə=plys=mɔ̃=li 9

  sɑ̃=na=le=vεʁ=do=tʁə=ʁi=vaʒə 8
  de=ku=vʁiʁ=də=nu=vo=vi=zaʒə 8
  sa=vwaʁ=ɑ̃=fɛ̃=tʁu=ve=lə=kuʁaʒə 8
  de=ʃa=pe=a=mɔ̃=pʁɔpʁə=no=fʁaʒə 8

  sɑ̃=na=le=puʁsə=ʁə=tʁu=ve=swa 8
  ʁə=tʁu=ve=lə=ɡu=e=lə=dʁwa 8
  dε=tʁə=la=də=bu=e=fjε=ʁə 8
  e=ʃa=se=o=lwɛ̃=la=pu=sjεʁə 8

  sɑ̃=na=le=sɑ̃=va=ɡə=sɑ̃=bʁɥi 8
  u=blje=la=blɑ̃=ʃœʁ=də=mε=nɥi 8
  a=mεtʁə=a=lɑ̃=vεʁ=mɔ̃=nεs=pʁi 8
  e=na=vwaʁ=tu=ʒuʁ=pa=kɔ̃=pʁi 8

  sɑ̃=na=le=puʁ=və=niʁ=vεʁ=twa 8
  mε=mə=si=ʁjɛ̃nə=sə=pa=sə=ʁa 8
  pø=ɛ̃=pɔʁtə=ʒə=nε=mə=kə=twa 8
  e=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=vɛ̃=ta=tɑ̃=dʁa 8

  sɑ̃=na=le=ʒys=tə=puʁ=lεs=pwaʁ 8
  ki=mɑ̃=pεʃə=də=bʁwa=je=dy=nwaʁ 8
  sε=ma=sə=lə=fɔʁ=sə=də=kʁwaʁə 8
  puʁ=a=vɑ̃=se=dɑ̃=mɔ̃=nis=twaʁə 8

  sɑ̃=na=le=puʁ=tʁu=ve=la=vwa 8
  dy=kal=mə=də=la=du=sœʁ=dε=ʒwa 9
  tu=tə=sε=ʃozə=kə=ʒε=u=blje 8
  dəp=ɥi=lə=tɑ̃=kεl=lə=mɔ̃=lεse 8

  sɑ̃=na=le=a=la=kεtə=dy=bɔ=nœʁ 9
  e=si=tynə=mu=vʁə=pa=tɔ̃=kœʁ 8
  la=mi=tje=mə=sə=ʁa=de=ʒa=bjɛ̃dusə 9
  ta=pʁe=zɑ̃sə=sə=lə=de=ʒa=mə=pusə 9

  a=mɑ̃=na=le=vivʁəynə=o=tʁə=vi 8
  lwɛ̃=dε=kɔ=lεʁə=ze=də=tus=sε=kʁi 9
  ɑ̃=tʁa=pεʁsə=vwaʁ=tɔ̃=vi=za=ʒə=ki=su=ʁi 11
  bə=zwɛ̃də=ʁjɛ̃=do=tʁə=sa=mə=sy=fi 9

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/12/2004 00:00Mîrenithil

c vrémen bo ca me touche bcp on a limpession que lé mo glisse tous seuls
ca a bo etre magifique mé jespere quan mm que tu vas mieux gros bisou
mirendithil

Auteur de Poésie
28/12/2004 00:00[Xxxbrokenheartxxx]

sa me touche vraiment beaucoup. . . . très sincerement Bravo!!

Auteur de Poésie
13/04/2005 20:23Killinglove

WOW BRAVO CEST VRAIMENT TRES BON
continu comme ca