Poème-France.com

Poeme : Faire D’Une Petite Muette Une Grande Bavarde ! …Faire D’Une Petite Muette Une Grande Bavarde ! …

Quel quriste au grand cœur pourra aider une pauvre petite muette a parler en 24 Heures ?
Question posée sur yahoo Q/R le 8. 11. 09
A question farfelue, réponse identique ! …


Ainsi donc, tu le crois, j’ai en moi cette force,
Je peux faire parler les sourds et les muets,
Rapetisser les grands, et grossir les fluets,
Je le dis simplement et sans bomber le torse.
J’ai un très grand pouvoir, et un désir intense,
Il me faut réussir, alors d’un simple mot,
Je le dis : lève-toi, à la grâce du pot,
C’est alors qu’on ressent un immense suspense.
Le manchot qui saisit mes propos tout à coup,
Et l’aveugle qui voit où je veux en venir,
Entonnent : Alléluia, car cela fait beaucoup !

Alors, si par la foi, tu crois en mes paroles,
Si à la guérison tu souhaites parvenir,
Il te faudra avant… passer à la cass’role !


St Just (Joël gauthier)
St Just

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kεl kʁistə o ɡʁɑ̃ kœʁ puʁʁa εde ynə povʁə pətitə mɥεtə a paʁle ɑ̃ vɛ̃t- katʁə œʁ ?
kεstjɔ̃ poze syʁ iau ky slaʃ εʁ lə ɥi pwɛ̃ ɔ̃zə pwɛ̃ zeʁo nəf
a kεstjɔ̃ faʁfəlɥ, ʁepɔ̃sə idɑ̃tikə ! …


ɛ̃si dɔ̃k, ty lə kʁwa, ʒε ɑ̃ mwa sεtə fɔʁsə,
ʒə pø fεʁə paʁle lε suʁdz- e lε mɥε,
ʁapətise lε ɡʁɑ̃, e ɡʁɔsiʁ lε flɥε,
ʒə lə di sɛ̃pləmɑ̃ e sɑ̃ bɔ̃be lə tɔʁsə.
ʒε œ̃ tʁε ɡʁɑ̃ puvwaʁ, e œ̃ deziʁ ɛ̃tɑ̃sə,
il mə fo ʁeysiʁ, alɔʁ dœ̃ sɛ̃plə mo,
ʒə lə di : lεvə twa, a la ɡʁasə dy po,
sεt- alɔʁ kɔ̃ ʁəse œ̃n- imɑ̃sə syspɑ̃sə.
lə mɑ̃ʃo ki sεzi mε pʁɔpo tut- a ku,
e lavøɡlə ki vwa u ʒə vøz- ɑ̃ vəniʁ,
ɑ̃tɔne : alelɥja, kaʁ səla fε boku !

alɔʁ, si paʁ la fwa, ty kʁwaz- ɑ̃ mε paʁɔlə,
si a la ɡeʁizɔ̃ ty suεtə paʁvəniʁ,
il tə fodʁa avɑ̃… pase a la kasʁɔlə !


εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ)