Poème-France.com

Poeme : L’Amour De MaminaL’Amour De Mamina

Adressé à la Maman d’Esther, qui au nom des écrits bibliques, versets à l’appui, condamnait ma relation avec sa fille qui fut ma compagne volage pendant 5 ans. Nous avions quitté nos conjoints respectifs pour vivre ensemble. Cela scandalisa sa famille qui vivait suivant des principes religieux très stricts, appuyés sur les enseignements bibliques. Et malgré que son ex-mari se soit remarié entre-temps, elle l’incita, ainsi que l’ensemble de sa famille, à me quitter, en la harcelant pendant cette période, et en finançant son départ en Suisse.
J’avais donc repris des passages de l’apôtre Paul et des évangiles, pour écrire ce poème que je lui avais transmis en répondant à ses arguments bibliques.


Si je parlais les langues des hommes et des anges,
Et si j’avais le don de composer, je crois,
Que j’écrirais pour vous un chant que les mésanges,
Viendraient vous entonner tôt le matin parfois,
Mamina. ,
Et si j’avais le don de prophétie, la science
De tout ce qui se sait, de ce qui est caché,
J’avoue qu’à tout cela, suivant mon expérience,
J’aimerais mieux me voir votre ami que fâché,
Mamina,
Si je distribuais mes biens aux malheureux,
Et je livrais mon corps pour être brûlé vif,
Que diriez-vous de moi, si trahissant mes vœux,
Je reniais l’amour ? L’esprit serait pensif…
Mamina,
Heureux les affligés, ils seront consolés,
Et les pauvres en esprit le royaume est à eux,
Heureux ceux qui sont doux, heureux les amoureux,
Mais pour les délaissés, ceux qui sont désolés ?
Mamina ?
On ne regrette pas le mal qu’on n’a pas fait,
Autant que tout le bien que l’on aurait pu faire,
Il est souvent trop tard, si c’était à refaire,
Se dit-on quelquefois, serait-ce donc parfait ?
Mamina.
Ah ! Comme vous savez bien remarquer la faille,
Dans ma vie et donner des conseils judicieux !
Ah ! Si je les suivais, que je serais heureux,
Et que j’envie votre œil qui chez moi voit la paille !
Mamina !
Quand les yeux ne voient point et lorsque les oreilles,
N’entendent pas ce que tout le monde comprend,
Quand on approuve là, ce qu’ailleurs on défend :
« Comment peux-tu juger, ô toi qui me conseilles ? »
Mamina.

Celui qui est méchant, emprunte et ne rend pas,
Le juste quant à lui, donne, est compatissant,
Mais que pensez-vous de celui qui maudissant,
La main qui l’a comblé, lui refuse un repas ?
Mamina ?
Je n’ai pas comme vous cette grande sagesse,
Qui fait que sur l’amour, la raison prend le pas,
J’excuse et je crois tout possible hors du trépas,
J’espère et j’ai la foi au fond de ma détresse !
Mamina !
Ma mie n’a pas voulu que je reste son prince,
Et j’ai là dans le cœur un mal qui me mina,
Jésus est mon ami dit-on, mon ami n’a,
Rien fait pour l’arrêter. J’ai une dent qui grince !
Mamina !
L’apôtre a opposé la foi et l’espérance,
Avec l’amour parfait faisant part de son choix,
Ìl ne périt jamais. J’écouterai sa voix :
L’amour est dans mon cœur et j’attendrai ma chance !
Mamina.

S t Just (Joël Gauthier) Périgueux 11/6 –15/6/87
St Just

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

adʁese a la mamɑ̃ dεstœʁ, ki o nɔ̃ dεz- ekʁi biblik, vεʁsεz- a lapɥi, kɔ̃damnε ma ʁəlasjɔ̃ avεk sa fijə ki fy ma kɔ̃paɲə vɔlaʒə pɑ̃dɑ̃ sɛ̃k ɑ̃. nuz- avjɔ̃ kite no kɔ̃ʒwɛ̃ ʁεspεktif puʁ vivʁə ɑ̃sɑ̃blə. səla skɑ̃daliza sa famijə ki vivε sɥivɑ̃ dε pʁɛ̃sipə ʁəliʒjø tʁε stʁikt, apyie syʁ lεz- ɑ̃sεɲəmɑ̃ biblik. e malɡʁe kə sɔ̃n- εks maʁi sə swa ʁəmaʁje ɑ̃tʁə tɑ̃, εllə lɛ̃sita, ɛ̃si kə lɑ̃sɑ̃blə də sa famijə, a mə kite, ɑ̃ la-aʁsəlɑ̃ pɑ̃dɑ̃ sεtə peʁjɔdə, e ɑ̃ finɑ̃sɑ̃ sɔ̃ depaʁ ɑ̃ sɥisə.
ʒavε dɔ̃k ʁəpʁi dε pasaʒə də lapotʁə pɔl e dεz- evɑ̃ʒilə, puʁ ekʁiʁə sə pɔεmə kə ʒə lɥi avε tʁɑ̃smiz- ɑ̃ ʁepɔ̃dɑ̃ a sεz- aʁɡymɑ̃ biblik.


si ʒə paʁlε lε lɑ̃ɡ dεz- ɔməz- e dεz- ɑ̃ʒə,
e si ʒavε lə dɔ̃ də kɔ̃poze, ʒə kʁwa,
kə ʒekʁiʁε puʁ vuz- œ̃ ʃɑ̃ kə lε mezɑ̃ʒə,
vjɛ̃dʁε vuz- ɑ̃tɔne to lə matɛ̃ paʁfwa,
mamina. ,
e si ʒavε lə dɔ̃ də pʁɔfeti, la sjɑ̃sə
də tu sə ki sə sε, də sə ki ε kaʃe,
ʒavu ka tu səla, sɥivɑ̃ mɔ̃n- εkspeʁjɑ̃sə,
ʒεməʁε mjø mə vwaʁ vɔtʁə ami kə faʃe,
mamina,
si ʒə distʁibɥε mε bjɛ̃z- o maləʁø,
e ʒə livʁε mɔ̃ kɔʁ puʁ εtʁə bʁyle vif,
kə diʁje vu də mwa, si tʁaisɑ̃ mε veyks,
ʒə ʁənjε lamuʁ ? lεspʁi səʁε pɑ̃sif…
mamina,
œʁø lεz- afliʒe, il səʁɔ̃ kɔ̃sɔle,
e lε povʁəz- ɑ̃n- εspʁi lə ʁwajomə εt- a ø,
œʁø sø ki sɔ̃ du, œʁø lεz- amuʁø,
mε puʁ lε delεse, sø ki sɔ̃ dezɔle ?
mamina ?
ɔ̃ nə ʁəɡʁεtə pa lə mal kɔ̃ na pa fε,
otɑ̃ kə tu lə bjɛ̃ kə lɔ̃n- oʁε py fεʁə,
il ε suvɑ̃ tʁo taʁ, si setε a ʁəfεʁə,
sə di tɔ̃ kεlkəfwa, səʁε sə dɔ̃k paʁfε ?
mamina.
a ! kɔmə vu save bjɛ̃ ʁəmaʁke la fajə,
dɑ̃ ma vi e dɔne dε kɔ̃sεj ʒydisjø !
a ! si ʒə lε sɥivε, kə ʒə səʁεz- œʁø,
e kə ʒɑ̃vi vɔtʁə œj ki ʃe mwa vwa la pajə !
mamina !
kɑ̃ lεz- iø nə vwae pwɛ̃ e lɔʁskə lεz- ɔʁεjə,
nɑ̃tɑ̃de pa sə kə tu lə mɔ̃də kɔ̃pʁɑ̃,
kɑ̃t- ɔ̃n- apʁuvə la, sə kajœʁz- ɔ̃ defɑ̃ :
« kɔmɑ̃ pø ty ʒyʒe, o twa ki mə kɔ̃sεjə ? »
mamina.

səlɥi ki ε meʃɑ̃, ɑ̃pʁœ̃tə e nə ʁɑ̃ pa,
lə ʒystə kɑ̃ a lɥi, dɔnə, ε kɔ̃patisɑ̃,
mε kə pɑ̃se vu də səlɥi ki modisɑ̃,
la mɛ̃ ki la kɔ̃ble, lɥi ʁəfyzə œ̃ ʁəpa ?
mamina ?
ʒə nε pa kɔmə vu sεtə ɡʁɑ̃də saʒεsə,
ki fε kə syʁ lamuʁ, la ʁεzɔ̃ pʁɑ̃ lə pa,
ʒεkskyzə e ʒə kʁwa tu pɔsiblə ɔʁ dy tʁepa,
ʒεspεʁə e ʒε la fwa o fɔ̃ də ma detʁεsə !
mamina !
ma mi na pa vuly kə ʒə ʁεstə sɔ̃ pʁɛ̃sə,
e ʒε la dɑ̃ lə kœʁ œ̃ mal ki mə mina,
ʒezysz- ε mɔ̃n- ami di tɔ̃, mɔ̃n- ami na,
ʁjɛ̃ fε puʁ laʁεte. ʒε ynə dɑ̃ ki ɡʁɛ̃sə !
mamina !
lapotʁə a ɔpoze la fwa e lεspeʁɑ̃sə,
avεk lamuʁ paʁfε fəzɑ̃ paʁ də sɔ̃ ʃwa,
l nə peʁi ʒamε. ʒekutəʁε sa vwa :
lamuʁ ε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ e ʒatɑ̃dʁε ma ʃɑ̃sə !
mamina.

εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ) peʁiɡøz- ɔ̃zə slaʃ si- kɛ̃zə slaʃ si- slaʃ katʁə vɛ̃- sεt