Poème-France.com

Poeme : Au Royaume Des Roses



Au Royaume Des Roses

Au royaume des Roses il fait bon y flâner.
On peut vagabonder sur sa route utopique,
Ne menant nulle part, dont les récits épiques,
Que narrent les anciens, sont précieux à glaner.

On ne le trouve point dressé sur une carte,
On s’y rend en dormant, guidé par une fée.
D’un doux parfum subtil, on capte une bouffée,
A peine on y parvient, qu’on y voit la pancarte.

Ici, point d’habitants, point de Roi, que des fleurs,
Immenses, se dressant, aussi grandes qu’un hêtre,
Et des milliers d’oiseaux, parmi eux des siffleurs.

Au royaume des roses on peut enfin, en rêve,
Aux moments de bonheur, songer et s’en repaître,
Là-bas point de conflits, c’est l’éternelle trêve.



St Just (Joël Gauthier) 22. 06. 08
Inspiré par le livre d’Arsène Houssaye « Le royaume des roses »
Pour l’anniversaire de Lucie Montiel.
St Just

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o ʁwajomə dε ʁozəz- il fε bɔ̃ i flane.
ɔ̃ pø vaɡabɔ̃de syʁ sa ʁutə ytɔpikə,
nə mənɑ̃ nylə paʁ, dɔ̃ lε ʁesiz- epik,
kə naʁe lεz- ɑ̃sjɛ̃, sɔ̃ pʁesjøz- a ɡlane.

ɔ̃ nə lə tʁuvə pwɛ̃ dʁese syʁ ynə kaʁtə,
ɔ̃ si ʁɑ̃t- ɑ̃ dɔʁmɑ̃, ɡide paʁ ynə fe.
dœ̃ du paʁfœ̃ sybtil, ɔ̃ kaptə ynə bufe,
a pεnə ɔ̃n- i paʁvjɛ̃, kɔ̃n- i vwa la pɑ̃kaʁtə.

isi, pwɛ̃ dabitɑ̃, pwɛ̃ də ʁwa, kə dε flœʁ,
imɑ̃sə, sə dʁesɑ̃, osi ɡʁɑ̃də kœ̃n- εtʁə,
e dε milje dwazo, paʁmi ø dε siflœʁ.

o ʁwajomə dε ʁozəz- ɔ̃ pø ɑ̃fɛ̃, ɑ̃ ʁεvə,
o mɔmɑ̃ də bɔnœʁ, sɔ̃ʒe e sɑ̃ ʁəpεtʁə,
la ba pwɛ̃ də kɔ̃fli, sε letεʁnεllə tʁεvə.



εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ) vɛ̃t- dø pwɛ̃ zeʁo si- pwɛ̃ zeʁo ɥit
ɛ̃spiʁe paʁ lə livʁə daʁsεnə usεjə « lə ʁwajomə dε ʁozəs »
puʁ lanivεʁsεʁə də lysi mɔ̃sjεl.