Univers de poésie d'un auteur

Poème:Un Bouquet De Mots D’amour…

Le Poème

Quel bouquet voulez-vous que l’on vous offre ?
Question posée sur Yahoo Q/R le 3. 08. 2010

Réponse de ticœur
Un bouquet de mots d’amour.

.

J’aimerais te l’offrir ce bouquet de mots tendres,
De mots qui font vibrer le cœur intensément,
De ces mots désirés, venant spontanément,
Dont les sons mélodieux se font souvent attendre.

Je voudrais que pour toi, et ce, que pour te plaire,
Te dire simplement, ces mots avec mon cœur,
Mots que les amoureux reprennent tous en chœur,
Tant ils sont appréciés et semblent exemplaires.

Te donner un surnom, ce serait là ma griffe,
Ne s’adressant qu’à toi, tout en te résumant,
Lorsque tu l’entendrais, dit sur un ton aimant,
Tu fondrais à ce mot, car ton cœur s’y agriffe.

Dire combien tes yeux, ton regard et ta bouche,
Tes épaules, tes mains, sont pour moi merveilleux.
Ta peau dont le toucher me paraît si soyeux,
Ta voix et ta douceur, font désirer ta couche.

Je peux, à cet instant, disons, perdre la tête,
Hurler comme les loups, sans penser aux voisins,
Faire un looping contré, mimer un argousin,
Chanter la Traviata, te plonger dans la fête ! …

Je pourrais te parler de mille et une choses,
Mais aussi t’écouter, tout savoir de ta vie,
De tes bonheurs passés, tes goûts et tes envies,
Te susurrer ce mot qui te métamorphose.

Je peux en inventer, en copier, en traduire,
Les graver dans ton cœur, au fond de ton esprit,
Je pourrais les citer, sans les avoir appris,
Sans jamais te passer de la brosse à reluire ! …

Les mots venant du cœur, nous paraissent candides,
Mais ils sont les plus vrais, nul ne peut en douter.
Ils surprennent parfois, jusqu’à nous dérouter,
Jamais pour l’être aimé ils ne sont insipides.

J’aimerais te combler, répondre à ta demande,
T’accorder ce bonheur, jusqu’à te rassasier,
T’étonner, te surprendre et même t’extasier,
Mais vois-tu cet élan, jamais ne se commande.

Toute ma vie mon cœur s’est nourri d’espérances,
Ce fut toujours en vain : déceptions et chagrins.
Quand je tendais la main, refus ou bien pétrins,
On se lasse surtout du défaut d’abondances !

Il est de ces destins pour qui la solitude,
Est le lot quotidien fixé à tout jamais,
Je ne tends plus la main, j’en connais désormais,
Sur le plan affectif, quelle est la servitude.St Just (Joël Gauthier)
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de St Just

Poète St Just

St Just a publié sur le site 220 écrits. St Just est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Un Bouquet De Mots D’amour…quel=bou=quet=vou=lez=vous=que=lon=vous=of=fre 11
ques=tion=po=sée=sur=ya=hoo=q=s=la=sh=r=le=trois=point=zé=ro=hu=it=point=deux=mille=dix 23

ré=pon=se=de=ti=cœur 6
un=bou=quet=de=mots=da=mour 7

1

jai=me=rais=te=lof=frir=ce=bou=quet=de=mots=tendres 12
de=mots=qui=font=vi=brer=le=cœur=in=ten=sé=ment 12
de=ces=mots=dé=si=rés=ve=nant=s=pon=ta=nément 12
dont=les=sons=mé=lo=dieux=se=font=sou=vent=at=tendre 12

je=vou=drais=que=pour=toi=et=ce=que=pour=te=plaire 12
te=di=re=sim=ple=ment=ces=mots=a=vec=mon=cœur 12
mots=que=les=a=mou=reux=re=pren=nent=tous=en=chœur 12
tant=ils=sont=ap=pré=ci=és=et=sem=blent=exem=plaires 12

te=don=ner=un=sur=nom=ce=se=rait=là=ma=grif=fe 13
ne=sa=dres=sant=quà=toi=tout=en=te=ré=su=mant 12
lors=que=tu=len=ten=drais=dit=sur=un=ton=ai=mant 12
tu=fon=drais=à=ce=mot=car=ton=cœur=sy=a=griffe 12

dire=com=bien=tes=y=eux=ton=re=gard=et=ta=bouche 12
tes=é=pau=les=tes=mains=sont=pour=moi=mer=veil=leux 12
ta=peau=dont=le=tou=cher=me=pa=raît=si=soy=eux 12
ta=voix=et=ta=dou=ceur=font=dé=si=rer=ta=couche 12

je=peux=à=cet=ins=tant=di=sons=per=dre=la=tête 12
hur=ler=com=me=les=loups=sans=pen=ser=aux=voi=sins 12
faire=un=loo=ping=con=tré=mi=mer=un=ar=gou=sin 12
chan=ter=la=tra=via=ta=te=plon=ger=dans=la=fête 12

je=pour=rais=te=par=ler=de=mil=le=et=une=choses 12
mais=aus=si=té=cou=ter=tout=sa=voir=de=ta=vie 12
de=tes=bon=heurs=pas=sés=tes=goûts=et=tes=en=vies 12
te=su=sur=rer=ce=mot=qui=te=mé=ta=mor=phose 12

je=peux=en=in=ven=ter=en=co=pier=en=tra=duire 12
les=gra=ver=dans=ton=cœur=au=fond=de=ton=es=prit 12
je=pour=rais=les=ci=ter=sans=les=a=voir=ap=pris 12
sans=ja=mais=te=pas=ser=de=la=bros=seà=re=luire 12

les=mots=ve=nant=du=cœur=nous=pa=rais=sent=can=dides 12
mais=ils=sont=les=plus=vrais=nul=ne=peut=en=dou=ter 12
ils=sur=pren=nent=par=fois=jus=quà=nous=dé=rou=ter 12
ja=mais=pour=lêtre=ai=mé=ils=ne=sont=in=si=pides 12

jaime=rais=te=com=bler=ré=pon=dre=à=ta=de=mande 12
tac=cor=der=ce=bon=heur=jus=quà=te=ras=sa=sier 12
té=ton=ner=te=sur=prendre=et=mê=me=tex=ta=sier 12
mais=vois=tu=cet=é=lan=ja=mais=ne=se=com=mande 12

tou=te=ma=vie=mon=cœur=sest=nour=ri=des=pé=rances 12
ce=fut=tou=jours=en=vain=dé=cep=tions=et=cha=grins 12
quand=je=ten=dais=la=main=re=fus=ou=bien=pé=trins 12
on=se=las=se=sur=tout=du=dé=faut=da=bon=dances 12

il=est=de=ces=des=tins=pour=qui=la=so=li=tude 12
est=le=lot=quo=ti=dien=fixé=à=tout=ja=mais 11
je=ne=tends=plus=la=main=jen=con=nais=dé=sor=mais 12
sur=le=plan=af=fec=tif=quel=leest=la=ser=vi=tude 12

1

s=t=just=joël=gau=thi=er 7
Phonétique : Un Bouquet De Mots D’amour…kεl bukε vule vu kə lɔ̃ vuz- ɔfʁə ?
kεstjɔ̃ poze syʁ iau ky slaʃ εʁ lə tʁwa pwɛ̃ zeʁo ɥi pwɛ̃ dø milə dis

ʁepɔ̃sə də tikœʁ
œ̃ bukε də mo damuʁ.

.

ʒεməʁε tə lɔfʁiʁ sə bukε də mo tɑ̃dʁə,
də mo ki fɔ̃ vibʁe lə kœʁ ɛ̃tɑ̃semɑ̃,
də sε mo deziʁe, vənɑ̃ spɔ̃tanemɑ̃,
dɔ̃ lε sɔ̃ melɔdjø sə fɔ̃ suvɑ̃ atɑ̃dʁə.

ʒə vudʁε kə puʁ twa, e sə, kə puʁ tə plεʁə,
tə diʁə sɛ̃pləmɑ̃, sε moz- avεk mɔ̃ kœʁ,
mo kə lεz- amuʁø ʁəpʁεne tusz- ɑ̃ ʃœʁ,
tɑ̃ il sɔ̃t- apʁesjez- e sɑ̃ble εɡzɑ̃plεʁə.

tə dɔne œ̃ syʁnɔ̃, sə səʁε la ma ɡʁifə,
nə sadʁesɑ̃ ka twa, tut- ɑ̃ tə ʁezymɑ̃,
lɔʁskə ty lɑ̃tɑ̃dʁε, di syʁ œ̃ tɔ̃n- εmɑ̃,
ty fɔ̃dʁεz- a sə mo, kaʁ tɔ̃ kœʁ si aɡʁifə.

diʁə kɔ̃bjɛ̃ tεz- iø, tɔ̃ ʁəɡaʁ e ta buʃə,
tεz- epolə, tε mɛ̃, sɔ̃ puʁ mwa mεʁvεjø.
ta po dɔ̃ lə tuʃe mə paʁε si swajø,
ta vwa e ta dusœʁ, fɔ̃ deziʁe ta kuʃə.

ʒə pø, a sεt ɛ̃stɑ̃, dizɔ̃, pεʁdʁə la tεtə,
yʁle kɔmə lε lu, sɑ̃ pɑ̃se o vwazɛ̃,
fεʁə œ̃ lupiŋ kɔ̃tʁe, mime œ̃n- aʁɡuzɛ̃,
ʃɑ̃te la tʁavjata, tə plɔ̃ʒe dɑ̃ la fεtə ! …

ʒə puʁʁε tə paʁle də milə e ynə ʃozə,
mεz- osi tekute, tu savwaʁ də ta vi,
də tε bɔnœʁ pase, tε ɡuz- e tεz- ɑ̃vi,
tə syzyʁe sə mo ki tə metamɔʁfozə.

ʒə pøz- ɑ̃n- ɛ̃vɑ̃te, ɑ̃ kɔpje, ɑ̃ tʁadɥiʁə,
lε ɡʁave dɑ̃ tɔ̃ kœʁ, o fɔ̃ də tɔ̃n- εspʁi,
ʒə puʁʁε lε site, sɑ̃ lεz- avwaʁ apʁi,
sɑ̃ ʒamε tə pase də la bʁɔsə a ʁəlɥiʁə ! …

lε mo vənɑ̃ dy kœʁ, nu paʁεse kɑ̃didə,
mεz- il sɔ̃ lε plys vʁε, nyl nə pø ɑ̃ dute.
il syʁpʁεne paʁfwa, ʒyska nu deʁute,
ʒamε puʁ lεtʁə εme il nə sɔ̃t- ɛ̃sipidə.

ʒεməʁε tə kɔ̃ble, ʁepɔ̃dʁə a ta dəmɑ̃də,
takɔʁde sə bɔnœʁ, ʒyska tə ʁasazje,
tetɔne, tə syʁpʁɑ̃dʁə e mεmə tεkstazje,
mε vwa ty sεt elɑ̃, ʒamε nə sə kɔmɑ̃də.

tutə ma vi mɔ̃ kœʁ sε nuʁʁi dεspeʁɑ̃sə,
sə fy tuʒuʁz- ɑ̃ vɛ̃ : desεpsjɔ̃z- e ʃaɡʁɛ̃.
kɑ̃ ʒə tɑ̃dε la mɛ̃, ʁəfyz- u bjɛ̃ petʁɛ̃,
ɔ̃ sə lasə syʁtu dy defo dabɔ̃dɑ̃sə !

il ε də sε dεstɛ̃ puʁ ki la sɔlitydə,
ε lə lo kɔtidjɛ̃ fikse a tu ʒamε,
ʒə nə tɑ̃ plys la mɛ̃, ʒɑ̃ kɔnε dezɔʁmε,
syʁ lə plɑ̃ afεktif, kεllə ε la sεʁvitydə.εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ)
Syllabes Phonétique : Un Bouquet De Mots D’amour…kεl=bu=kε=vu=le=vu=kə=lɔ̃=vu=zɔ=fʁə 11
kεs=tjɔ̃=po=ze=syʁ=i=a=u=ky=slaʃ=εʁlə=tʁwa=pwɛ̃=ze=ʁo=ɥi=pwɛ̃=dø=mi=lə=dis 21

ʁe=pɔ̃=sə=də=ti=kœ=ʁə 7
œ̃=bu=kε=də=mo=da=muʁ 7

1

ʒε=mə=ʁε=tə=lɔ=fʁiʁ=sə=bu=kε=də=mo=tɑ̃dʁə 12
də=mo=ki=fɔ̃=vi=bʁe=lə=kœʁ=ɛ̃=tɑ̃=se=mɑ̃ 12
də=sε=mo=de=zi=ʁe=və=nɑ̃=spɔ̃=ta=ne=mɑ̃ 12
dɔ̃=lε=sɔ̃=me=lɔ=djø=sə=fɔ̃=su=vɑ̃=a=tɑ̃dʁə 12

ʒə=vu=dʁε=kə=puʁ=twa=e=sə=kə=puʁ=tə=plεʁə 12
tə=di=ʁə=sɛ̃=plə=mɑ̃=sε=mo=za=vεk=mɔ̃=kœʁ 12
mo=kə=lε=za=mu=ʁø=ʁə=pʁε=ne=tus=zɑ̃=ʃœʁ 12
tɑ̃=il=sɔ̃=ta=pʁe=sje=ze=sɑ̃=ble=εɡ=zɑ̃=plεʁə 12

tə=dɔ=ne=œ̃=syʁ=nɔ̃=sə=sə=ʁε=la=ma=ɡʁifə 12
nə=sa=dʁe=sɑ̃=ka=twa=tu=tɑ̃=tə=ʁe=zy=mɑ̃ 12
lɔʁ=skə=ty=lɑ̃=tɑ̃=dʁε=di=syʁ=œ̃=tɔ̃=nε=mɑ̃ 12
ty=fɔ̃=dʁε=za=sə=mo=kaʁ=tɔ̃=kœʁ=si=a=ɡʁifə 12

diʁə=kɔ̃=bjɛ̃=tε=zi=ø=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=e=ta=buʃə 12
tε=ze=po=lə=tε=mɛ̃=sɔ̃=puʁ=mwa=mεʁ=vε=jø 12
ta=po=dɔ̃=lə=tu=ʃe=mə=pa=ʁε=si=swa=jø 12
ta=vwa=e=ta=du=sœʁ=fɔ̃=de=zi=ʁe=ta=kuʃə 12

ʒə=pø=a=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=di=zɔ̃=pεʁ=dʁə=la=tεtə 12
yʁ=le=kɔ=mə=lε=lu=sɑ̃=pɑ̃=se=o=vwa=zɛ̃ 12
fεʁə=œ̃=lu=piŋ=kɔ̃=tʁe=mi=me=œ̃=naʁ=ɡu=zɛ̃ 12
ʃɑ̃=te=la=tʁa=vja=ta=tə=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=la=fεtə 12

ʒə=puʁ=ʁεtə=paʁ=le=də=mi=lə=e=y=nə=ʃozə 12
mε=zo=si=te=ku=te=tu=sa=vwaʁ=də=ta=vi 12
də=tε=bɔ=nœʁ=pa=se=tε=ɡu=ze=tε=zɑ̃=vi 12
tə=sy=zy=ʁe=sə=mo=ki=tə=me=ta=mɔʁ=fozə 12

ʒə=pø=zɑ̃=nɛ̃=vɑ̃=te=ɑ̃=kɔ=pje=ɑ̃=tʁad=ɥiʁə 12
lε=ɡʁa=ve=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ=o=fɔ̃=də=tɔ̃=nεs=pʁi 12
ʒə=puʁ=ʁε=lε=si=te=sɑ̃=lε=za=vwaʁ=a=pʁi 12
sɑ̃=ʒa=mεtə=pa=se=də=la=bʁɔ=səa=ʁəl=ɥi=ʁə 12

lε=mo=və=nɑ̃=dy=kœʁ=nu=pa=ʁε=se=kɑ̃=didə 12
mε=zil=sɔ̃=lε=plys=vʁε=nyl=nə=pø=ɑ̃=du=te 12
il=syʁ=pʁε=ne=paʁ=fwa=ʒys=ka=nu=de=ʁu=te 12
ʒa=mε=puʁ=lεtʁə=ε=me=il=nə=sɔ̃=tɛ̃=si=pidə 12

ʒεmə=ʁε=tə=kɔ̃=ble=ʁe=pɔ̃=dʁə=a=ta=də=mɑ̃də 12
ta=kɔʁ=de=sə=bɔ=nœʁ=ʒys=ka=tə=ʁa=sa=zje 12
te=tɔ=ne=tə=syʁ=pʁɑ̃dʁə=e=mε=mə=tεk=sta=zje 12
mε=vwa=ty=sεt=e=lɑ̃=ʒa=mε=nə=sə=kɔ=mɑ̃də 12

tu=tə=ma=vi=mɔ̃=kœʁ=sε=nuʁ=ʁi=dεs=pe=ʁɑ̃sə 12
sə=fy=tu=ʒuʁ=zɑ̃=vɛ̃=de=sεp=sjɔ̃=ze=ʃa=ɡʁɛ̃ 12
kɑ̃=ʒə=tɑ̃=dε=la=mɛ̃=ʁə=fy=zu=bjɛ̃=pe=tʁɛ̃ 12
ɔ̃=sə=la=sə=syʁ=tu=dy=de=fo=da=bɔ̃=dɑ̃sə 12

il=ε=də=sε=dεs=tɛ̃=puʁ=ki=la=sɔ=li=tydə 12
ε=lə=lo=kɔ=ti=djɛ̃=fik=se=a=tu=ʒa=mε 12
ʒə=nə=tɑ̃=plys=la=mɛ̃=ʒɑ̃=kɔ=nε=de=zɔʁ=mε 12
syʁ=lə=plɑ̃=a=fεk=tif=kεl=lə=ε=la=sεʁ=vitydə 12

1

ε=sə=te=ʒyst=ʒɔ=εl=ɡo=tjəʁ 8

Historique des Modifications

01/11/2021 07:03

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
30/11/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 20/06/2011 11:27

L'écrit contient 411 mots qui sont répartis dans 18 strophes.