Poème-France.com

Poeme : Je Me Suis Souvent Demandé…Je Me Suis Souvent Demandé…


Je me suis souvent demandé,
Pourquoi ma foi étais-je né,
Quel était le sens de ma vie,
Et de mes joies, de mes envies,
De mes échecs, mes déceptions,
Sans oublier mes frustrations.
Je partirai, sûr, le dernier,
Les meilleurs partent les premiers.
Comment comprendre l’infini,
Pas de fin, ni commencement,
Cet ordre si bien défini,
Mais qui est au commandement ?
Qui a donc fixé les limites ?
Est-ce donc ce Dieu qu’on nous cite ? …
Je partirai, sûr le dernier,
Mais sans la foi du charbonnier.
Peut-être que nos galaxies,
Ne sont que de simples atomes.
Je vais bafouer l’orthodoxie,
Remettre en question tous les dogmes.
D’où venons-nous, où allons-nous ?
Faut-il se mettre à genoux ?
Je partirai bien le dernier,
Je ne me ferai pas prier.

StJust (Joël Gauthier) le 14. 2. 2012
St Just

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique


ʒə mə sɥi suvɑ̃ dəmɑ̃de,
puʁkwa ma fwa etε ʒə ne,
kεl etε lə sɑ̃s də ma vi,
e də mε ʒwa, də mεz- ɑ̃vi,
də mεz- eʃεk, mε desεpsjɔ̃,
sɑ̃z- ublje mε fʁystʁasjɔ̃.
ʒə paʁtiʁε, syʁ, lə dεʁnje,
lε mεjœʁ paʁte lε pʁəmje.
kɔmɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə lɛ̃fini,
pa də fɛ̃, ni kɔmɑ̃səmɑ̃,
sεt ɔʁdʁə si bjɛ̃ defini,
mε ki εt- o kɔmɑ̃dəmɑ̃ ?
ki a dɔ̃k fikse lε limitə ?
ε sə dɔ̃k sə djø kɔ̃ nu sitə ? …
ʒə paʁtiʁε, syʁ lə dεʁnje,
mε sɑ̃ la fwa dy ʃaʁbɔnje.
pø tεtʁə kə no ɡalaksi,
nə sɔ̃ kə də sɛ̃pləz- atɔmə.
ʒə vε bafue lɔʁtɔdɔksi,
ʁəmεtʁə ɑ̃ kεstjɔ̃ tus lε dɔɡmə.
du vənɔ̃ nu, u alɔ̃ nu ?
fo til sə mεtʁə a ʒənu ?
ʒə paʁtiʁε bjɛ̃ lə dεʁnje,
ʒə nə mə fəʁε pa pʁje.

stʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ) lə katɔʁzə pwɛ̃ dø pwɛ̃ dø milə duzə