Poème-France.com

Poeme : Je T’AimeJe T’Aime

Tu m’avais promis que toi et moi se serait pour l’éternité,
Tu m’avais promis que pour moi tu changerais,
Tu m’avais promis mont et merveille et moi j’y ai cru,
Moi je t’aimais moi je voulais que sa marche.

Mais tu n’as pas tenu tes promesses,
Tu m’as trompé une fois pour essayer,
Et moi j’ai pardonné parce que je t’aimais,
Puis sont venu les mensonges,
Un, puis deux, puis trois… jusqu’à plus n’en finir
Trop de fois je t’ai pardonné car je t’aimais.

Mes amies mon souvent prévenu de ne pas écouter tes belles paroles,
De ne pas espérer que tu change,
De partie avant de souffrir,
Mais je ne voulais pas y croire, tu étais l’homme de ma vie je voulais y croire.

Et puis voilà le temps qui passe, les mensonges qui défilent,
Tu m’avoue enfin que mes soupçons sont fondés,
Que tu lui as bien parlé a ELLE, que ce que je redoutais c’est réaliser,
Une adresse msn prise, puis des affinités se forme et enfin des numéros de téléphone s’échangent.
Tu m’avais pourtant promis que tu ne l’avais même pas regarder,
Et même s’il ne sait pour l’instant rien passer ce mensonge était un mensonge de trop… .

Je ne pourrais te faire confiance,
Et un amour sans confiance qu’est ce que sais ?
Je vais te le dire c’est RIEN,
J’ai décidé d’arrêter toi tu as encore pleuré et dis que tu m’aimais,
Mais sa ne sert à rien cette fois je ne reviendrais pas.

Ce matin en me levant j’ai pensé à toi,
Ou plutôt au nous d’avant,
J’étais triste, horriblement triste,
Je ne voulais pas que sa finissent comme ça,
Je ne voulais pas que sa finisse tout court !

Mes amies on vu que j’allais mal,
Tu sais ce qu’étais leur première phrase ? « encore à cause de p-o »
Oui sa choque pas vrai ? mais en y pensant bien je ne compte plus les fois ou j’ai pleuré pour toi,
Elles ne m’ont pas vraiment consolé,
Persuadées que j’allais retourner avec toi,
Mais après tout je les comprends.

Et puis en rentrant chez moi,
J’ai mis la musique a fond et j’ai crié,
Crié toute la souffrance que j’avais en moi,
Enfin je me suis calmé,
Allongée sur mon lit, je regarde nos photos,
Mes yeux se brouillent, les larmes coulent sur mes joues,
Encore, encore et encore, je n’arrive pas à m’arête,
Je sors, je suis en pleure j’ai besoin de lui,
J’ai les bras et les jambes tremblante, la gorge nouée,
Mon cœur bat fort, il me fait mal.

Mes envies de suicide reviennent,
Je n’ose en parler a personne,
Il y a bien quelqu’un qui comprendrait, mais je lui est juré de pas recommencé,
Je ne peux rien lui dire il compte trop pour moi je ne veux pas le perdre,
D’ailleurs c’est la seule personne pour qui je ne ferais pas cette connerie,
Mais sa bien sur lui ne le sait pas.

Mais c’est vraiment comme sa que tu me vois ?
Apres 11 mois d’amour je ne suis donc rien ?
Alors si tu veux cette fille va-y te gène pas,
Tu sais tu n’étais pas obliger de me faire souffrir,
Je préfère te voir heureux avec elle que malheureux avec moi,
Mais je ne te demande qu’une seule chose,
Si tu veux vraiment cette fille ne la fait pas souffrir comme tu ma fait souffrir,
Elle ne mérite pas sa, elle n’a pas demandé de tomber amoureuse de toi,
Ne lui gâché pas la vie comme tu as gâché la mienne.
(L)(F)Stefou(F)(L)

PostScriptum

j’ai fini par l’accepter… tu l’aime… a taime… jpeut rien y faire… mais je taime encore p-o…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty mavε pʁɔmi kə twa e mwa sə səʁε puʁ letεʁnite,
ty mavε pʁɔmi kə puʁ mwa ty ʃɑ̃ʒəʁε,
ty mavε pʁɔmi mɔ̃ e mεʁvεjə e mwa ʒi ε kʁy,
mwa ʒə tεmε mwa ʒə vulε kə sa maʁʃə.

mε ty na pa təny tε pʁɔmesə,
ty ma tʁɔ̃pe ynə fwa puʁ esεje,
e mwa ʒε paʁdɔne paʁsə kə ʒə tεmε,
pɥi sɔ̃ vəny lε mɑ̃sɔ̃ʒə,
œ̃, pɥi dø, pɥi tʁwa… ʒyska plys nɑ̃ finiʁ
tʁo də fwa ʒə tε paʁdɔne kaʁ ʒə tεmε.

mεz- ami mɔ̃ suvɑ̃ pʁevəny də nə pa ekute tε bεllə paʁɔlə,
də nə pa εspeʁe kə ty ʃɑ̃ʒə,
də paʁti avɑ̃ də sufʁiʁ,
mε ʒə nə vulε pa i kʁwaʁə, ty etε lɔmə də ma vi ʒə vulεz- i kʁwaʁə.

e pɥi vwala lə tɑ̃ ki pasə, lε mɑ̃sɔ̃ʒə ki defile,
ty mavu ɑ̃fɛ̃ kə mε supsɔ̃ sɔ̃ fɔ̃de,
kə ty lɥi a bjɛ̃ paʁle a εllə, kə sə kə ʒə ʁədutε sε ʁealize,
ynə adʁεsə εm εs εn pʁizə, pɥi dεz- afinite sə fɔʁmə e ɑ̃fɛ̃ dε nymeʁo də telefɔnə seʃɑ̃ʒe.
ty mavε puʁtɑ̃ pʁɔmi kə ty nə lavε mεmə pa ʁəɡaʁde,
e mεmə sil nə sε puʁ lɛ̃stɑ̃ ʁjɛ̃ pase sə mɑ̃sɔ̃ʒə etε œ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə də tʁo…

ʒə nə puʁʁε tə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə,
e œ̃n- amuʁ sɑ̃ kɔ̃fjɑ̃sə kε sə kə sε ?
ʒə vε tə lə diʁə sε ʁjɛ̃,
ʒε deside daʁεte twa ty a ɑ̃kɔʁə pləʁe e di kə ty mεmε,
mε sa nə sεʁ a ʁjɛ̃ sεtə fwa ʒə nə ʁəvjɛ̃dʁε pa.

sə matɛ̃ ɑ̃ mə ləvɑ̃ ʒε pɑ̃se a twa,
u plyto o nu davɑ̃,
ʒetε tʁistə, ɔʁibləmɑ̃ tʁistə,
ʒə nə vulε pa kə sa finise kɔmə sa,
ʒə nə vulε pa kə sa finisə tu kuʁ !

mεz- amiz- ɔ̃ vy kə ʒalε mal,
ty sε sə ketε lœʁ pʁəmjεʁə fʁazə ? « ɑ̃kɔʁə a kozə də pe ɔ »
ui sa ʃɔkə pa vʁε ? mεz- ɑ̃n- i pɑ̃sɑ̃ bjɛ̃ ʒə nə kɔ̃tə plys lε fwaz- u ʒε pləʁe puʁ twa,
εllə nə mɔ̃ pa vʁεmɑ̃ kɔ̃sɔle,
pεʁsɥade kə ʒalε ʁətuʁne avεk twa,
mεz- apʁε tu ʒə lε kɔ̃pʁɑ̃.

e pɥiz- ɑ̃ ʁɑ̃tʁɑ̃ ʃe mwa,
ʒε mi la myzikə a fɔ̃t- e ʒε kʁje,
kʁje tutə la sufʁɑ̃sə kə ʒavεz- ɑ̃ mwa,
ɑ̃fɛ̃ ʒə mə sɥi kalme,
alɔ̃ʒe syʁ mɔ̃ li, ʒə ʁəɡaʁdə no fɔto,
mεz- iø sə bʁuje, lε laʁmə- kule syʁ mε ʒu,
ɑ̃kɔʁə, ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə, ʒə naʁivə pa a maʁεtə,
ʒə sɔʁ, ʒə sɥiz- ɑ̃ plœʁə ʒε bəzwɛ̃ də lɥi,
ʒε lε bʁaz- e lε ʒɑ̃bə tʁɑ̃blɑ̃tə, la ɡɔʁʒə nue,
mɔ̃ kœʁ ba fɔʁ, il mə fε mal.

mεz- ɑ̃vi də sɥisidə ʁəvjεne,
ʒə nozə ɑ̃ paʁle a pεʁsɔnə,
il i a bjɛ̃ kεlkœ̃ ki kɔ̃pʁɑ̃dʁε, mε ʒə lɥi ε ʒyʁe də pa ʁəkɔmɑ̃se,
ʒə nə pø ʁjɛ̃ lɥi diʁə il kɔ̃tə tʁo puʁ mwa ʒə nə vø pa lə pεʁdʁə,
dajœʁ sε la sələ pεʁsɔnə puʁ ki ʒə nə fəʁε pa sεtə kɔnəʁi,
mε sa bjɛ̃ syʁ lɥi nə lə sε pa.

mε sε vʁεmɑ̃ kɔmə sa kə ty mə vwa ?
apʁəz- ɔ̃zə mwa damuʁ ʒə nə sɥi dɔ̃k ʁjɛ̃ ?
alɔʁ si ty vø sεtə fijə va i tə ʒεnə pa,
ty sε ty netε pa ɔbliʒe də mə fεʁə sufʁiʁ,
ʒə pʁefεʁə tə vwaʁ œʁøz- avεk εllə kə maləʁøz- avεk mwa,
mε ʒə nə tə dəmɑ̃də kynə sələ ʃozə,
si ty vø vʁεmɑ̃ sεtə fijə nə la fε pa sufʁiʁ kɔmə ty ma fε sufʁiʁ,
εllə nə meʁitə pa sa, εllə na pa dəmɑ̃de də tɔ̃be amuʁøzə də twa,
nə lɥi ɡaʃe pa la vi kɔmə ty a ɡaʃe la mjεnə.