Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Dis Moi

Poème Amour
Publié le 05/09/2005 02:50

L'écrit contient 78 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : (L)(F)Stefou(F)(L)

Dis Moi

Dis moi que tu seras là pour moi
Dis moi que tu me protègeras
J’ai besoin de toi
Prends moi dans tes bras
Je guérirai ta souffrance
Enleverai ta malchance
Tout pour que tu ne sois qu’à moi
Rien qu’à moi

Pour que mes jours redeviennent ensoleillés
Que mes rêves cessent d’être hantés
De cette douleur qu’on appelle peine d’amour
Et que tu sois à moi
Rien qu’à moi
Pour toujours
 • Pieds Hyphénique: Dis Moi

  dis=moi=que=tu=se=ras=là=pour=moi 9
  dis=moi=que=tu=me=pro=tège=ras 8
  jai=be=soin=de=toi 5
  prends=moi=dans=tes=bras 5
  je=gué=ri=rai=ta=souf=fran=ce 8
  en=le=ve=rai=ta=mal=chan=ce 8
  tout=pour=que=tu=ne=sois=quà=moi 8
  rien=quà=moi 3

  pour=que=mes=jours=re=de=viennent=en=so=leillés 10
  que=mes=rêves=ces=sent=dê=tre=han=tés 9
  de=cette=dou=leur=quon=ap=pel=le=pei=ne=da=mour 12
  et=que=tu=sois=à=moi 6
  rien=quà=moi 3
  pour=tou=jours 3
 • Phonétique : Dis Moi

  di mwa kə ty səʁa la puʁ mwa
  di mwa kə ty mə pʁɔtεʒəʁa
  ʒε bəzwɛ̃ də twa
  pʁɑ̃ mwa dɑ̃ tε bʁa
  ʒə ɡeʁiʁε ta sufʁɑ̃sə
  ɑ̃ləvəʁε ta malʃɑ̃sə
  tu puʁ kə ty nə swa ka mwa
  ʁjɛ̃ ka mwa

  puʁ kə mε ʒuʁ ʁədəvjεne ɑ̃sɔlεje
  kə mε ʁεvə sese dεtʁə-ɑ̃te
  də sεtə dulœʁ kɔ̃n- apεllə pεnə damuʁ
  e kə ty swaz- a mwa
  ʁjɛ̃ ka mwa
  puʁ tuʒuʁ
 • Pieds Phonétique : Dis Moi

  di=mwa=kə=tysə=ʁa=la=puʁ=mwa 8
  di=mwa=kə=tymə=pʁɔ=tε=ʒə=ʁa 8
  ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 5
  pʁɑ̃=mwa=dɑ̃=tε=bʁa 5
  ʒə=ɡe=ʁi=ʁε=ta=su=fʁɑ̃=sə 8
  ɑ̃=lə=və=ʁε=ta=mal=ʃɑ̃=sə 8
  tu=puʁ=kə=ty=nə=swa=ka=mwa 8
  ʁj=ɛ̃=ka=mwa 4

  puʁkə=mε=ʒuʁ=ʁə=də=vjε=ne=ɑ̃=sɔ=lε=je 11
  kə=mε=ʁεvə=se=se=dε=tʁə-ɑ̃=te 9
  də=sεtə=du=lœʁ=kɔ̃=na=pεllə=pε=nə=da=muʁ 11
  e=kə=ty=swa=za=mwa 6
  ʁj=ɛ̃=ka=mwa 4
  puʁ=tu=ʒuʁ 3

PostScriptum

laisser vos commentaire

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/09/2005 12:59Mya..

simple mais j’aime bcp