Poème-France.com

Poeme : J’Étais Tombée En Amour. .J’Étais Tombée En Amour. .

J’étais tombée en amour
Je t’aime tellement
Que je pense à toi tout le temps
Je te vois partout
Dans ma tête, dans les nuages, dans mes pensées, c’est fou
J’ai l’impression qu’on se connaît depuis des années
Et que depuis toujours nous nous sommes aimés
C’est un sentiment que je ne peux même pas décrire
Il n’y a aucun mot pour l’écrire
Même celui « amour » n’est pas assez fort
Ça ne vaut même pas de l’or
C’est comme si des milliers de papillons s’envolaient dans mon ventre en même temps
Comme si des tornades faisaient tourner mon cœur et le faisait danser dans le vent
J’aimerais pouvoir passer des heureuse à tes côtés
Et que le temps arrête de tourner
Pour pouvoir rester avec toi le plus longtemps possible
Et que tout le reste soirt invisible
Je sais que personne n’est parfait,
Mais pour moi, tu l’es
Tu es le seul avec qui je me sens vraiment bien
Avec qui je peux faire tout et rien
Tu es le seul qui fait battre mon cœur
À plus de 1000 km/h
Qui fait battre plus vite et moins vite en même temps
Je trouve que c’est spécial, mais pourtant
Je veux te dire c’est que je t’aime à la folie
Et que je souhaite garder ce sentiment pour toi toute ma vie
»..stopp Lif.ee..

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒetε tɔ̃be ɑ̃n- amuʁ
ʒə tεmə tεllmɑ̃
kə ʒə pɑ̃sə a twa tu lə tɑ̃
ʒə tə vwa paʁtu
dɑ̃ ma tεtə, dɑ̃ lε nɥaʒə, dɑ̃ mε pɑ̃se, sε fu
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kɔ̃ sə kɔnε dəpɥi dεz- ane
e kə dəpɥi tuʒuʁ nu nu sɔməz- εme
sεt- œ̃ sɑ̃timɑ̃ kə ʒə nə pø mεmə pa dekʁiʁə
il ni a okœ̃ mo puʁ lekʁiʁə
mεmə səlɥi « amuʁ » nε pa ase fɔʁ
sa nə vo mεmə pa də lɔʁ
sε kɔmə si dε milje də papijɔ̃ sɑ̃vɔlε dɑ̃ mɔ̃ vɑ̃tʁə ɑ̃ mεmə tɑ̃
kɔmə si dε tɔʁnadə fəzε tuʁne mɔ̃ kœʁ e lə fəzε dɑ̃se dɑ̃ lə vɑ̃
ʒεməʁε puvwaʁ pase dεz- œʁøzə a tε kote
e kə lə tɑ̃z- aʁεtə də tuʁne
puʁ puvwaʁ ʁεste avεk twa lə plys lɔ̃tɑ̃ pɔsiblə
e kə tu lə ʁεstə swaʁ ɛ̃viziblə
ʒə sε kə pεʁsɔnə nε paʁfε,
mε puʁ mwa, ty lε
ty ε lə səl avεk ki ʒə mə sɑ̃s vʁεmɑ̃ bjɛ̃
avεk ki ʒə pø fεʁə tut- e ʁjɛ̃
ty ε lə səl ki fε batʁə mɔ̃ kœʁ
a plys də milə ka εm slaʃ aʃ
ki fε batʁə plys vitə e mwɛ̃ vitə ɑ̃ mεmə tɑ̃
ʒə tʁuvə kə sε spesjal, mε puʁtɑ̃
ʒə vø tə diʁə sε kə ʒə tεmə a la fɔli
e kə ʒə suεtə ɡaʁde sə sɑ̃timɑ̃ puʁ twa tutə ma vi