Poeme : Je Taime

Je Taime

Si je te disais que je pleure
Et que je souffre encore pour toi
Te sentirais-tu mal
Ou tu tant fouterai en riant de moi
Je suis sûre, ça te fera rien,
Car je suis rien pour toi
Appart quand tu veux un service
Pour que tu sois heureux,
Car si je suis heureuse ou non
Tu t’en fou
Tu penses juste à toi
Je sais que je suis pas dans ta vie
Je sais même pas si tu me considère comme ton amie
Au moins, tu pourrais essayer
D’arrêter de me faire pleurer
Et m’expliquer pourquoi tu m’as laissé
Et peut-être même me parler et me dire
Tout est vraiment fini
Et que je devrais voir la vérité
Que tu me considère juste en amie,
Mais pourquoi je continue à rêver
Tu m’aimes pas en amour, ni en amitié
Tu dis seulement que je suis ton ennemi
Et cela pour le reste de ta vie
Mes temps que tu me reparle pas
Comme avant tout sa

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Taime

  si=je=te=di=sais=que=je=pleu=re 9
  et=que=je=souf=fre=en=co=re=pour=toi 10
  te=sen=ti=rais=tu=mal 6
  ou=tu=tant=fou=te=rai=en=riant=de=moi 10
  je=suis=sû=re=ça=te=fe=ra=rien 9
  car=je=suis=rien=pour=toi 6
  ap=part=quand=tu=veux=un=ser=vi=ce 9
  pour=que=tu=sois=heu=reux 6
  car=si=je=suis=heu=reu=se=ou=non 9
  tu=ten=fou 3
  tu=pen=ses=jus=te=à=toi 7
  je=sais=que=je=suis=pas=dans=ta=vie 9
  je=sais=même=pas=si=tu=me=con=si=dè=re=com=me=ton=a=mie 16
  au=moins=tu=pour=rais=es=say=er 8
  dar=rê=ter=de=me=fai=re=pleu=rer 9
  et=mex=pli=quer=pour=quoi=tu=mas=lais=sé 10
  et=peut=têtre=mê=me=me=par=ler=et=me=dire 11
  tout=est=vrai=ment=fi=ni 6
  et=que=je=de=vrais=voir=la=vé=ri=té 10
  que=tu=me=con=si=dère=jus=teen=a=mie 10
  mais=pour=quoi=je=con=ti=nue=à=rê=ver 10
  tu=maimes=pas=en=a=mour=ni=en=a=mi=tié 11
  tu=dis=seule=ment=que=je=suis=ton=en=ne=mi 11
  et=ce=la=pour=le=res=te=de=ta=vie 10
  mes=temps=que=tu=me=re=par=le=pas 9
  com=me=a=vant=tout=sa 6
 • Phonétique : Je Taime

  si ʒə tə dizε kə ʒə plœʁə
  e kə ʒə sufʁə ɑ̃kɔʁə puʁ twa
  tə sɑ̃tiʁε ty mal
  u ty tɑ̃ futəʁε ɑ̃ ʁjɑ̃ də mwa
  ʒə sɥi syʁə, sa tə fəʁa ʁjɛ̃,
  kaʁ ʒə sɥi ʁjɛ̃ puʁ twa
  apaʁ kɑ̃ ty vøz- œ̃ sεʁvisə
  puʁ kə ty swaz- œʁø,
  kaʁ si ʒə sɥiz- œʁøzə u nɔ̃
  ty tɑ̃ fu
  ty pɑ̃sə ʒystə a twa
  ʒə sε kə ʒə sɥi pa dɑ̃ ta vi
  ʒə sε mεmə pa si ty mə kɔ̃sidεʁə kɔmə tɔ̃n- ami
  o mwɛ̃, ty puʁʁεz- esεje
  daʁεte də mə fεʁə pləʁe
  e mεksplike puʁkwa ty ma lεse
  e pø tεtʁə mεmə mə paʁle e mə diʁə
  tut- ε vʁεmɑ̃ fini
  e kə ʒə dəvʁε vwaʁ la veʁite
  kə ty mə kɔ̃sidεʁə ʒystə ɑ̃n- ami,
  mε puʁkwa ʒə kɔ̃tinɥ a ʁεve
  ty mεmə pa ɑ̃n- amuʁ, ni ɑ̃n- amitje
  ty di sələmɑ̃ kə ʒə sɥi tɔ̃n- εnəmi
  e səla puʁ lə ʁεstə də ta vi
  mε tɑ̃ kə ty mə ʁəpaʁlə pa
  kɔmə avɑ̃ tu sa
 • Syllabes Phonétique : Je Taime

  si=ʒə=tə=di=zε=kə=ʒə=plœ=ʁə 9
  e=kə=ʒə=su=fʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=puʁ=twa 10
  tə=sɑ̃=ti=ʁε=ty=mal 6
  u=ty=tɑ̃=fu=tə=ʁε=ɑ̃=ʁjɑ̃=də=mwa 10
  ʒə=sɥi=sy=ʁə=sa=tə=fə=ʁa=ʁj=ɛ̃ 10
  kaʁ=ʒə=sɥi=ʁj=ɛ̃=puʁ=twa 7
  a=paʁ=kɑ̃=ty=vø=zœ̃=sεʁ=vis=ə 9
  puʁ=kə=ty=swa=zœ=ʁø 6
  kaʁ=si=ʒə=sɥi=zœ=ʁø=zə=u=nɔ̃ 9
  ty=tɑ̃=fu 3
  ty=pɑ̃=sə=ʒys=tə=a=twa 7
  ʒə=sε=kə=ʒə=sɥi=pa=dɑ̃=ta=vi 9
  ʒə=sε=mεmə=pa=si=ty=mə=kɔ̃=si=dε=ʁə=kɔ=mə=tɔ̃=na=mi 16
  o=mwɛ̃=ty=puʁ=ʁε=ze=sε=j=e 9
  da=ʁε=te=də=mə=fε=ʁə=plə=ʁe 9
  e=mεk=spli=ke=puʁ=kwa=ty=ma=lε=se 10
  e=pø=tεtʁə=mε=mə=mə=paʁ=le=e=mə=diʁə 11
  tu=tε=vʁε=mɑ̃=fi=ni 6
  e=kə=ʒə=də=vʁε=vwaʁ=la=ve=ʁi=te 10
  kə=tymə=kɔ̃=si=dε=ʁə=ʒys=təɑ̃=na=mi 10
  mε=puʁ=kwa=ʒə=kɔ̃=tinɥ=a=ʁε=ve 9
  ty=mεmə=pa=ɑ̃=na=muʁ=ni=ɑ̃=na=mi=tje 11
  ty=disə=lə=mɑ̃=kə=ʒə=sɥi=tɔ̃=nε=nə=mi 11
  e=sə=la=puʁ=lə=ʁεs=tə=də=ta=vi 10
  mε=tɑ̃=kə=ty=mə=ʁə=paʁ=lə=pa 9
  kɔ=mə=a=vɑ̃=tu=sa 6

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 17/09/2005 22:52

L'écrit contient 174 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : »..Stopp Lif.ee..

Récompense

0
0
0