Poème-France.com

Slam : ElevationElevation

J’ai voulu partir la saluer, pas la rejoindre,
Mais juste la croiser, pouvoir l’étreindre,
Rien qu’une fois, avant de lui dire adieu…
J’ai renié toute loi, reine du non-lieu,
J’ai tenté de m’enfuir vers son paradis.
Alors a retenti un rire, résonnant comme un cri,
J’aimerai pouvoir oublier ces instants maudits
Ou j’ai tenté de tout quitter, de mettre fin a ma vie…
Mais c’est impossible, cela vous hante l’esprit,
Stopper cette douleur qui me crible n’a pas de prix
Mais sans ceux qui me sont chers, je sombre dans le noir,
Envahie par les courants d’air et de désespoir,
Manques de tout, de sang, de lui, d’elle, d’eux tous,
Mon amour fou, mon temps, ma vie si belle, notre course, . .
Tout cela semble si important pour se révéler tellement superficiel.
Je regarde couler le sang hors de l’emplacement de mes ailes,
Car sans aucune pitié on me les a coupées…
Plus de lien avec personne depuis qu’ils sont loin de moi ?
Aujourd’hui, mon heure sonne, mais je ne reste que pour toi…
Glad

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε vuly paʁtiʁ la salɥe, pa la ʁəʒwɛ̃dʁə,
mε ʒystə la kʁwaze, puvwaʁ letʁɛ̃dʁə,
ʁjɛ̃ kynə fwa, avɑ̃ də lɥi diʁə adjø…
ʒε ʁənje tutə lwa, ʁεnə dy nɔ̃ ljø,
ʒε tɑ̃te də mɑ̃fɥiʁ vεʁ sɔ̃ paʁadi.
alɔʁz- a ʁətɑ̃ti œ̃ ʁiʁə, ʁezɔnɑ̃ kɔmə œ̃ kʁi,
ʒεməʁε puvwaʁ ublje sεz- ɛ̃stɑ̃ modi
u ʒε tɑ̃te də tu kite, də mεtʁə fɛ̃ a ma vi…
mε sεt- ɛ̃pɔsiblə, səla vu-ɑ̃tə lεspʁi,
stɔpe sεtə dulœʁ ki mə kʁiblə na pa də pʁi
mε sɑ̃ sø ki mə sɔ̃ ʃεʁ, ʒə sɔ̃bʁə dɑ̃ lə nwaʁ,
ɑ̃vai paʁ lε kuʁɑ̃ dεʁ e də dezεspwaʁ,
mɑ̃k də tu, də sɑ̃, də lɥi, dεllə, dø tus,
mɔ̃n- amuʁ fu, mɔ̃ tɑ̃, ma vi si bεllə, nɔtʁə kuʁsə, .
tu səla sɑ̃blə si ɛ̃pɔʁtɑ̃ puʁ sə ʁevele tεllmɑ̃ sypεʁfisjεl.
ʒə ʁəɡaʁdə kule lə sɑ̃ ɔʁ də lɑ̃plasəmɑ̃ də mεz- εlə,
kaʁ sɑ̃z- okynə pitje ɔ̃ mə lεz- a kupe…
plys də ljɛ̃ avεk pεʁsɔnə dəpɥi kil sɔ̃ lwɛ̃ də mwa ?
oʒuʁdɥi, mɔ̃n- œʁ sɔnə, mε ʒə nə ʁεstə kə puʁ twa…