Poème-France.com

Prose : LibertéLiberté

Un coup. Un éclat. Une douleur dans le bras. Mon sang qui coule. Mes lèvres qui s’étirent en admirant ce spectacle. C’est beau. Un peu de toute mon amertume et de ma peine qui s’évacue par ce trait, qui déborde à présent de mon sang, si rouge, si chaud… Je ne peux tenir un instant de plus. J’embrasse cette rivière miniature et en crée une autre. C’est si beau. . si bon. par ces particules de vie qui disparaissent s’évapore aussi ce qui me préoccupe. Rien que l’espace d’une seconde, unique, instant de toutes les peurs encolées, de tous les résirs réalisés, MA seconde de plaisir… Mon sang…

Ca vous paraîtra peut-être bête, stupide, ou je ne sais quel autre qualificatif pour me critiquer et me culpabiliser, mais moi, j’aime ca. . C’est si doux, si bon… Je me demande comment j’arrivais à tenir quand je ne le faisais pas. Et pourtant, je sais que je pourrais m’arrêter quand je le voudrais. Dès demain, même, pourquoi pas ? Mais je ne veux pas. . Pas encore. Ca me soulage trop.

Certains qualifieront ca de mutilation. De folie.
Moi, c’est mon sang. Mon soulagement. Ma vie entière qui s’évade hors de moi l’espace de quelques secondes. Ma mort prématurée.

Ma liberté qui me tend les bras…
Glad

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ku. œ̃n- ekla. ynə dulœʁ dɑ̃ lə bʁa. mɔ̃ sɑ̃ ki kulə. mε lεvʁə- ki setiʁe ɑ̃n- admiʁɑ̃ sə spεktaklə. sε bo. œ̃ pø də tutə mɔ̃n- amεʁtymə e də ma pεnə ki sevakɥ paʁ sə tʁε, ki debɔʁdə a pʁezɑ̃ də mɔ̃ sɑ̃, si ʁuʒə, si ʃo… ʒə nə pø təniʁ œ̃n- ɛ̃stɑ̃ də plys. ʒɑ̃bʁasə sεtə ʁivjεʁə minjatyʁə e ɑ̃ kʁe ynə otʁə. sε si bo. si bɔ̃. paʁ sε paʁtikylə də vi ki dispaʁεse sevapɔʁə osi sə ki mə pʁeɔkypə. ʁjɛ̃ kə lεspasə dynə səɡɔ̃də, ynikə, ɛ̃stɑ̃ də tutə lε pœʁz- ɑ̃kɔle, də tus lε ʁeziʁ ʁealize, ma səɡɔ̃də də plεziʁ… mɔ̃ sɑ̃…

ka vu paʁεtʁa pø tεtʁə bεtə, stypidə, u ʒə nə sε kεl otʁə kalifikatif puʁ mə kʁitike e mə kylpabilize, mε mwa, ʒεmə ka. sε si du, si bɔ̃… ʒə mə dəmɑ̃də kɔmɑ̃ ʒaʁivεz- a təniʁ kɑ̃ ʒə nə lə fəzε pa. e puʁtɑ̃, ʒə sε kə ʒə puʁʁε maʁεte kɑ̃ ʒə lə vudʁε. dε dəmɛ̃, mεmə, puʁkwa pa ? mε ʒə nə vø pa. pa ɑ̃kɔʁə. ka mə sulaʒə tʁo.

sεʁtɛ̃ kalifjəʁɔ̃ ka də mytilasjɔ̃. də fɔli.
mwa, sε mɔ̃ sɑ̃. mɔ̃ sulaʒəmɑ̃. ma vi ɑ̃tjεʁə ki sevadə ɔʁ də mwa lεspasə də kεlk səɡɔ̃də. ma mɔʁ pʁematyʁe.

ma libεʁte ki mə tɑ̃ lε bʁa…