Poème-France.com

Poeme : Pensées MélancoliquesPensées Mélancoliques

La mélancolie est une fracture de l’âme
Que l’on porte à l’intérieur de soi comme un fardeau.

Je la comparerais à un soleil noir, si l’on pouvait concevoir
Un astre noir versant sa lumière et le bonheur

Ma tête est comme une profonde crevasse
Il y a la dedans beaucoup de failles
De sombres canyons tortueux
Et des cavernes éternellement fermées à la lumière du jour
Des endroits ou l’éclipse ne prend jamais fin.

Je ne peux apaiser cette douleur qui si longtemps m’a fait souffrir :
Le remords. Jamais on ne peut oublier.
Cependant on ne peut pas se souvenir, ne pas penser

Heureux qui comme le fou ne pense pas.
Sydtama

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la melɑ̃kɔli εt- ynə fʁaktyʁə də lamə
kə lɔ̃ pɔʁtə a lɛ̃teʁjœʁ də swa kɔmə œ̃ faʁdo.

ʒə la kɔ̃paʁəʁεz- a œ̃ sɔlεj nwaʁ, si lɔ̃ puvε kɔ̃səvwaʁ
œ̃n- astʁə nwaʁ vεʁsɑ̃ sa lymjεʁə e lə bɔnœʁ

ma tεtə ε kɔmə ynə pʁɔfɔ̃də kʁəvasə
il i a la dədɑ̃ boku də fajə
də sɔ̃bʁə- kaniɔ̃ tɔʁtɥø
e dε kavεʁnəz- etεʁnεllmɑ̃ fεʁmez- a la lymjεʁə dy ʒuʁ
dεz- ɑ̃dʁwaz- u leklipsə nə pʁɑ̃ ʒamε fɛ̃.

ʒə nə pøz- apεze sεtə dulœʁ ki si lɔ̃tɑ̃ ma fε sufʁiʁ :
lə ʁəmɔʁd. ʒamεz- ɔ̃ nə pø ublje.
səpɑ̃dɑ̃ ɔ̃ nə pø pa sə suvəniʁ, nə pa pɑ̃se

œʁø ki kɔmə lə fu nə pɑ̃sə pa.