Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Visions 4 - Rêverie D’Un Mirage Créole

Poème Amour
Publié le 13/05/2004 00:00

L'écrit contient 316 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Sydtama

Visions 4 - Rêverie D’Un Mirage Créole

Belle romance
Quelle insolence
Tant d’insouciance
Pendant ces vacances

On s’est rencontré
Dans une laverie du quartier
J’étais omnubilé
Par tant de beauté

Avec tes 2 couettes
Et ton air indifférent
Tu sortais une paire de chaussettes
Et 2 ou 3 t-shirts blancs

L’un d’eux est tombé
J’me suis baissé pour les ramasser
Je t’ai tendu ton précieux bien
Tu m’as dit d’le garder
Que c’était pour me remercier

Comme j’crois aux contes de fée
J’voulais pas en rester la
Alors j’t’ai tendu un truc à moi
J’crois qu’c’était un caleçon
J’avais pas trop r’gardé
J’suis sur avoir eu l’ai con
Mais t’as souri, j’étais bouleversé.

Ta peau dorée au soleil couchant
Le seul rayon de cette laverie
Un charme insensé, un parfum enivrant
Nos regards ont insisté, on a rougi

Et nous sommes allé boire un thé
J’avais rien à dire
Y’avait juste qu’à t’écouter
Te regarder rire
Ta joie de vivre m’a stupéfait.

T’as parlé de ton passé
De ce que tu faisais
Et j’ai appris, ô désespoir
Qu’t’étais juste là par hasard

J’étais ton escale, ton avion t’attendait
J’voulais pas en rester là, tu m’as donné dix minutes
J’suis parti en courant chez moi, j’me suis dit : et pis zut
J’ai rempli un sac d’affaires pour une semaine ou une éternité

Tu m’as attendu, on a pris un taxi
On est allé dans le ciel, à la tombé de la nuit
Et quelques heures plus tard, après avoir longuement discuté
Nous étions la, sur ton île enchantée

Le destin est tellement instantané
Mais si intense lorsque de telles surprises viennent pimenter votre vie
Ou plutôt vos rêves… ça c’était prévisible
 • Pieds Hyphénique: Visions 4 - Rêverie D’Un Mirage Créole

  bel=le=ro=man=ce 5
  quel=le=in=so=len=ce 6
  tant=din=sou=ci=an=ce 6
  pen=dant=ces=va=can=ces 6

  on=sest=ren=con=tré 5
  dans=une=la=ve=rie=du=quar=tier 8
  jé=tais=om=nu=bi=lé 6
  par=tant=de=beau=té 5

  a=vec=tes=deux=couet=tes 6
  et=ton=air=in=dif=férent 6
  tu=sor=tais=une=pai=re=de=chaus=settes 9
  et=deux=ou=trois=t=shirts=blancs 7

  lun=deux=est=tom=bé 5
  jme=suis=bais=sé=pour=les=ra=mas=ser 9
  je=tai=ten=du=ton=pré=cieux=bien 8
  tu=mas=dit=d=le=gar=der 7
  que=cé=tait=pour=me=re=mer=cier 8

  comme=j=crois=aux=con=tes=de=fée 8
  jvou=lais=pas=en=res=ter=la 7
  a=lors=j=tai=ten=du=un=truc=à=moi 10
  jcrois=qu=cé=tait=un=cale=çon 7
  ja=vais=pas=trop=r=gar=dé 7
  jsuis=sur=a=voir=eu=lai=con 7
  mais=tas=sou=ri=jé=tais=boule=ver=sé 9

  ta=peau=do=rée=au=so=leil=cou=chant 9
  le=seul=rayon=de=cette=la=ve=rie 8
  un=char=meinsen=sé=un=par=fum=en=ivrant 9
  nos=re=gards=ont=in=sis=té=on=a=rou=gi 11

  et=nous=sommes=al=lé=boi=reun=thé 8
  ja=vais=rien=à=di=re 6
  ya=vait=jus=te=quà=té=cou=ter 8
  te=re=gar=der=ri=re 6
  ta=joie=de=vivre=ma=stu=pé=fait 8

  tas=par=lé=de=ton=pas=sé 7
  de=ce=que=tu=fai=sais 6
  et=jai=ap=pris=ô=déses=poir 7
  qu=té=tais=jus=te=là=par=ha=sard 9

  jé=tais=ton=es=cale=ton=a=vion=tat=ten=dait 11
  jvou=lais=pas=en=res=ter=là=tu=mas=don=né=dix=mi=nutes 14
  jsuis=par=ti=en=cou=rant=chez=moi=j=me=suis=dit=et=pis=zut 15
  jai=rem=pli=un=sac=daf=faires=pour=u=ne=se=mai=neou=u=ne=é=ter=ni=té 19

  tu=mas=at=ten=du=on=a=pris=un=taxi 10
  on=est=al=lé=dans=le=ciel=à=la=tom=bé=de=la=nuit 14
  et=quel=ques=heures=plus=tard=a=près=a=voir=lon=gue=ment=dis=cu=té 16
  nous=é=tions=la=sur=ton=îleen=chan=tée 9

  le=des=tin=est=tel=le=ment=ins=tan=ta=né 11
  mais=si=inten=se=lors=que=de=tel=les=sur=pri=ses=vien=nent=pi=men=ter=vo=tre=vie 20
  ou=plu=tôt=vos=rêves=ça=cé=tait=pré=vi=sible 11
 • Phonétique : Visions 4 - Rêverie D’Un Mirage Créole

  bεllə ʁɔmɑ̃sə
  kεllə ɛ̃sɔlɑ̃sə
  tɑ̃ dɛ̃susjɑ̃sə
  pɑ̃dɑ̃ sε vakɑ̃sə

  ɔ̃ sε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  dɑ̃z- ynə lavəʁi dy kaʁtje
  ʒetεz- ɔmnybile
  paʁ tɑ̃ də bote

  avεk tε dø kuεtə
  e tɔ̃n- εʁ ɛ̃difeʁɑ̃
  ty sɔʁtεz- ynə pεʁə də ʃosεtə
  e døz- u tʁwa te ʃiʁ blɑ̃

  lœ̃ døz- ε tɔ̃be
  ʒmə sɥi bεse puʁ lε ʁamase
  ʒə tε tɑ̃dy tɔ̃ pʁesjø bjɛ̃
  ty ma di dlə ɡaʁde
  kə setε puʁ mə ʁəmεʁsje

  kɔmə ʒkʁwaz- o kɔ̃tə də fe
  ʒvulε pa ɑ̃ ʁεste la
  alɔʁ ʒtε tɑ̃dy œ̃ tʁyk a mwa
  ʒkʁwa ksetε œ̃ kaləsɔ̃
  ʒavε pa tʁo ʁɡaʁde
  ʒsɥi syʁ avwaʁ y lε kɔ̃
  mε ta suʁi, ʒetε buləvεʁse.

  ta po dɔʁe o sɔlεj kuʃɑ̃
  lə səl ʁεjɔ̃ də sεtə lavəʁi
  œ̃ ʃaʁmə ɛ̃sɑ̃se, œ̃ paʁfœ̃ ɑ̃nivʁɑ̃
  no ʁəɡaʁdz- ɔ̃ ɛ̃siste, ɔ̃n- a ʁuʒi

  e nu sɔməz- ale bwaʁə œ̃ te
  ʒavε ʁjɛ̃ a diʁə
  iavε ʒystə ka tekute
  tə ʁəɡaʁde ʁiʁə
  ta ʒwa də vivʁə ma stypefε.

  ta paʁle də tɔ̃ pase
  də sə kə ty fəzε
  e ʒε apʁi, o dezεspwaʁ
  ktetε ʒystə la paʁ-azaʁ

  ʒetε tɔ̃n- εskalə, tɔ̃n- avjɔ̃ tatɑ̃dε
  ʒvulε pa ɑ̃ ʁεste la, ty ma dɔne di- minytə
  ʒsɥi paʁti ɑ̃ kuʁɑ̃ ʃe mwa, ʒmə sɥi di : e pi zyt
  ʒε ʁɑ̃pli œ̃ sak dafεʁə puʁ ynə səmεnə u ynə etεʁnite

  ty ma atɑ̃dy, ɔ̃n- a pʁiz- œ̃ taksi
  ɔ̃n- εt- ale dɑ̃ lə sjεl, a la tɔ̃be də la nɥi
  e kεlkz- œʁ plys taʁ, apʁεz- avwaʁ lɔ̃ɡəmɑ̃ diskyte
  nuz- esjɔ̃ la, syʁ tɔ̃n- ilə ɑ̃ʃɑ̃te

  lə dεstɛ̃ ε tεllmɑ̃ ɛ̃stɑ̃tane
  mε si ɛ̃tɑ̃sə lɔʁskə də tεllə syʁpʁizə vjεne pimɑ̃te vɔtʁə vi
  u plyto vo ʁεvə… sa setε pʁeviziblə
 • Pieds Phonétique : Visions 4 - Rêverie D’Un Mirage Créole

  bεl=lə=ʁɔ=mɑ̃=sə 5
  kεl=lə=ɛ̃=sɔ=lɑ̃=sə 6
  tɑ̃=dɛ̃=su=sj=ɑ̃=sə 6
  pɑ̃=dɑ̃=sε=va=kɑ̃=sə 6

  ɔ̃=sε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 5
  dɑ̃=zynə=lavə=ʁi=dy=kaʁ=tje 7
  ʒe=tε=zɔm=ny=bi=le 6
  paʁ=tɑ̃=də=bo=te 5

  a=vεk=tε=dø=ku=εtə 6
  e=tɔ̃=nεʁ=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃ 7
  ty=sɔʁ=tε=zynə=pε=ʁə=də=ʃosεtə 8
  e=dø=zu=tʁwa=te=ʃiʁ=blɑ̃ 7

  lœ̃=dø=zε=tɔ̃=be 5
  ʒmə=sɥi=bεse=puʁ=lε=ʁa=mase 7
  ʒə=tε=tɑ̃=dy=tɔ̃=pʁe=sjø=bjɛ̃ 8
  ty=ma=di=dlə=ɡaʁ=de 6
  kə=se=tε=puʁməʁə=mεʁ=sje 6

  kɔmə=ʒkʁwa=zo=kɔ̃=tə=də=fe 7
  ʒvu=lε=pa=ɑ̃=ʁεs=te=la 7
  a=lɔʁ=ʒtε=tɑ̃=dy=œ̃=tʁyk=a=mwa 9
  ʒkʁwa=kse=tε=œ̃=kalə=sɔ̃ 6
  ʒa=vε=pa=tʁo=ʁɡaʁ=de 6
  ʒsɥi=syʁ=a=vwaʁ=y=lε=kɔ̃ 7
  mε=ta=su=ʁi=ʒe=tε=bulə=vεʁse 8

  ta=po=dɔ=ʁe=o=sɔ=lεj=ku=ʃɑ̃ 9
  lə=səl=ʁε=jɔ̃də=sε=tə=la=və=ʁi 9
  œ̃=ʃaʁməɛ̃=sɑ̃=se=œ̃=paʁ=fœ̃=ɑ̃=ni=vʁɑ̃ 10
  noʁə=ɡaʁ=dzɔ̃=ɛ̃=sis=te=ɔ̃=na=ʁu=ʒi 10

  e=nu=sɔmə=za=le=bwa=ʁəœ̃=te 8
  ʒa=vε=ʁjɛ̃=a=di=ʁə 6
  i=a=vε=ʒys=tə=ka=te=ku=te 9
  tə=ʁə=ɡaʁ=de=ʁi=ʁə 6
  ta=ʒwadə=vivʁə=ma=sty=pe=fε 7

  ta=paʁ=le=də=tɔ̃=pase 6
  də=sə=kə=ty=fə=zε 6
  e=ʒε=a=pʁi=o=de=zεs=pwaʁ 8
  kte=tε=ʒys=tə=la=paʁ-a=zaʁ 8

  ʒe=tε=tɔ̃=nεs=kalə=tɔ̃=na=vjɔ̃=ta=tɑ̃=dε 11
  ʒvu=lε=pa=ɑ̃=ʁεs=te=la=ty=ma=dɔ=ne=di=minytə 13
  ʒsɥi=paʁ=ti=ɑ̃=ku=ʁɑ̃=ʃe=mwa=ʒmə=sɥi=di=e=pi=zyt 14
  ʒε=ʁɑ̃=pli=œ̃=sak=da=fεʁə=puʁ=y=nə=sə=mε=nəu=y=nə=e=tεʁ=ni=te 19

  ty=ma=a=tɑ̃=dy=ɔ̃=na=pʁi=zœ̃=tak=si 11
  ɔ̃=nε=ta=le=dɑ̃lə=sjεl=a=la=tɔ̃=be=də=la=nɥi 13
  e=kεl=kzœʁ=plys=taʁ=a=pʁε=za=vwaʁ=lɔ̃ɡə=mɑ̃=dis=ky=te 14
  nu=ze=sjɔ̃=la=syʁ=tɔ̃=niləɑ̃=ʃɑ̃=te 9

  lə=dεs=tɛ̃=ε=tεl=lmɑ̃=ɛ̃s=tɑ̃=ta=ne 10
  mε=si=ɛ̃=tɑ̃sə=lɔʁ=skə=də=tεllə=syʁ=pʁi=zə=vjε=ne=pi=mɑ̃=te=vɔ=tʁə=vi 19
  u=ply=to=vo=ʁεvə=sa=se=tε=pʁe=viziblə 10

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/05/2004 00:00Rachel Piguet

C’est super beau!!!!! c’est une histoire vraie? En tout cas c’est un beau conte de fée. . . . vraiment bravo bisous