Poème-France.com

Poeme : DesespoirDesespoir

Désespoir, nuit noire
Fin du rêve, au revoir
Ma vie s’alimentait de toi
Mais le courant n’est plus.
Tu es partie la bas.
Ou les chemins sont perdus.

Alors reviendras tu ici ?
Ou est ce moi
Qui te rejoindra
Au delà de nos vies ?

Surnaturelle impression
Faux espoirs, abdication
Plus de mots, plus de rythme
Ton départ est un crime.

Me voilà seul à présent
Orphelin pour longtemps
D’un cœur qui collait au mien
Mon amour, je suis orphelin.

Mais je redresse la tête
Un instant, le courage revient
Je prie pour une fête
Qui m’invite et soit bien.

Désespoir, nuit noire
Fin du rêve, au revoir
Ma vie s’alimentait de toi
Mais le courant n’est plus.
Tu es partie la bas.
Ou les chemins sont perdus.

Des liens se resserreront
Des festins rassembleront
Nos souvenirs disparus
Mais toi, pauvre âme perdue
Ou es tu ?

Tu es la à surveiller
Nos erreurs, nos pêchés,
Sur ton nuage perché
En attendant ton retour
Ma bien aimée à tout jamais.
Sydtama

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dezεspwaʁ, nɥi nwaʁə
fɛ̃ dy ʁεvə, o ʁəvwaʁ
ma vi salimɑ̃tε də twa
mε lə kuʁɑ̃ nε plys.
ty ε paʁti la ba.
u lε ʃəmɛ̃ sɔ̃ pεʁdys.

alɔʁ ʁəvjɛ̃dʁa ty isi ?
u ε sə mwa
ki tə ʁəʒwɛ̃dʁa
o dəla də no vi ?

syʁnatyʁεllə ɛ̃pʁesjɔ̃
foz- εspwaʁ, abdikasjɔ̃
plys də mo, plys də ʁitmə
tɔ̃ depaʁ εt- œ̃ kʁimə.

mə vwala səl a pʁezɑ̃
ɔʁfəlɛ̃ puʁ lɔ̃tɑ̃
dœ̃ kœʁ ki kɔlε o mjɛ̃
mɔ̃n- amuʁ, ʒə sɥiz- ɔʁfəlɛ̃.

mε ʒə ʁədʁεsə la tεtə
œ̃n- ɛ̃stɑ̃, lə kuʁaʒə ʁəvjɛ̃
ʒə pʁi puʁ ynə fεtə
ki mɛ̃vitə e swa bjɛ̃.

dezεspwaʁ, nɥi nwaʁə
fɛ̃ dy ʁεvə, o ʁəvwaʁ
ma vi salimɑ̃tε də twa
mε lə kuʁɑ̃ nε plys.
ty ε paʁti la ba.
u lε ʃəmɛ̃ sɔ̃ pεʁdys.

dε ljɛ̃ sə ʁeseʁəʁɔ̃
dε fεstɛ̃ ʁasɑ̃bləʁɔ̃
no suvəniʁ dispaʁys
mε twa, povʁə amə pεʁdɥ
u ε ty ?

ty ε la a syʁvεje
noz- eʁœʁ, no pεʃe,
syʁ tɔ̃ nɥaʒə pεʁʃe
ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ tɔ̃ ʁətuʁ
ma bjɛ̃ εme a tu ʒamε.