Poème-France.com

Poeme : Trop C’Est Trop ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Trop C’Est Trop ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Si tu savais comme je t’en veux
D’avoir cru que j’allais retomber dans le panneau
Je ne sais plus ce que je suis réellement à tes yeux
Sùrement plus rien vu le language de tes mots

J’aurais tellement voulu que t’ailles mieux
J’ai tout sacrifié pour toi
Je t’ai tout donné tu vois
J’aurais tellement aimé te voir heureux

T’as tout pris sans un merci
T’as tout pris et t’es parti

T’es triste mais tu refuse mon aide
Tu m’évites, je ne te sers plus à rien
Pourquoi tu me fais souffrir ainsi ?
Tu te venges car mon secours n’a pas servi ?
Tu veux me faire payer moi, ton ange gardien ?

NON ! Je ne te ferais pas se plaisir mon ami
J’ai tout donné, tout sacrifié
Tu demandes mon bonheur pour faire le tien
Me voir dans le malheur pour éteindre le tiens
NON ! Je ne te ferais pas se plaisir mon ami
Jamais je ne quitterai celui que j’aime, enfoirer !

T’en demandes trop, s’en est assez !
Tu me traites comme de la merde, je vais craquer
Fallait pas me traiter ainsi
Maintenant c’est fini

Mais quand t’auras le moral à zéro
Faudras pas compter sur Tam la bonne poire
Parce que quand t’auras le moral à zéro
Je te dirais d’aller te faire voir !

T@M le 24 aout 2005 à 21h58
Tamsuccube

PostScriptum

voila desoler mais ca va vraiment pas ence moment il me prend pour une conne me jette kan il es un peu en colere et fait stile apres k’il a encore besoin de moi moi j’en es marre k’il me manipule ainsi ! ! ! alors voila pr toi jérémy va te faire voir ! ! ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ty savε kɔmə ʒə tɑ̃ vø
davwaʁ kʁy kə ʒalε ʁətɔ̃be dɑ̃ lə pano
ʒə nə sε plys sə kə ʒə sɥi ʁeεllmɑ̃ a tεz- iø
sʁəmɑ̃ plys ʁjɛ̃ vy lə lɑ̃ɡaʒə də tε mo

ʒoʁε tεllmɑ̃ vuly kə tajə mjø
ʒε tu sakʁifje puʁ twa
ʒə tε tu dɔne ty vwa
ʒoʁε tεllmɑ̃ εme tə vwaʁ œʁø

ta tu pʁi sɑ̃z- œ̃ mεʁsi
ta tu pʁiz- e tε paʁti

tε tʁistə mε ty ʁəfyzə mɔ̃n- εdə
ty mevitə, ʒə nə tə sεʁ plysz- a ʁjɛ̃
puʁkwa ty mə fε sufʁiʁ ɛ̃si ?
ty tə vɑ̃ʒə kaʁ mɔ̃ səkuʁ na pa sεʁvi ?
ty vø mə fεʁə pεje mwa, tɔ̃n- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃ ?

nɔ̃ ! ʒə nə tə fəʁε pa sə plεziʁ mɔ̃n- ami
ʒε tu dɔne, tu sakʁifje
ty dəmɑ̃də mɔ̃ bɔnœʁ puʁ fεʁə lə tjɛ̃
mə vwaʁ dɑ̃ lə malœʁ puʁ etɛ̃dʁə lə tjɛ̃
nɔ̃ ! ʒə nə tə fəʁε pa sə plεziʁ mɔ̃n- ami
ʒamε ʒə nə kitəʁε səlɥi kə ʒεmə, ɑ̃fwaʁe !

tɑ̃ dəmɑ̃də tʁo, sɑ̃n- εt- ase !
ty mə tʁεtə kɔmə də la mεʁdə, ʒə vε kʁake
falε pa mə tʁεte ɛ̃si
mɛ̃tənɑ̃ sε fini

mε kɑ̃ toʁa lə mɔʁal a zeʁo
fodʁa pa kɔ̃te syʁ tam la bɔnə pwaʁə
paʁsə kə kɑ̃ toʁa lə mɔʁal a zeʁo
ʒə tə diʁε dale tə fεʁə vwaʁ !

te at εm lə vɛ̃t- katʁə au dø milə sɛ̃k a vɛ̃t- e œ̃ aʃ sɛ̃kɑ̃tə ɥit