Poème-France.com

Poeme : Mon BébéMon Bébé

Tu étais un projet
Un rêve futur
Mais tu es arrivé bien trop tôt
Un jour je me suis sentis mal
Après un test le verdict est tombé :
Enceinte
Ton père ne voulais pas de toi
Du moins pas maintenant
Nous avions 18 ans
Il a su me convaincre
Et je t’ai tuer pour te sauver
Car ta vie n’aurais pas été celle que j’aurais voulu
Je voulais une vie de bonheur et d’amour
Ce que tu n’aurais pas eu
Car nous étions trop jeune
Après t’avoir tuer je m’en suis voulu
Voulu d’avoir tuer mon bébé
Ton père bien que fort s’en ai voulu
Mais trop tard
Tu étais déjà partis
Je m’en voudrais à jamais de cela
Et crois moi tu resteras à jamais ce bébé
Ce premier enfant qui n’a pas vu le jour
À cause de moi

Je t’aime et ne t’oublierais jamais
Tazinou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty etεz- œ̃ pʁɔʒε
œ̃ ʁεvə fytyʁ
mε ty ε aʁive bjɛ̃ tʁo to
œ̃ ʒuʁ ʒə mə sɥi sɑ̃ti mal
apʁεz- œ̃ tεst lə vεʁdikt ε tɔ̃be :
ɑ̃sɛ̃tə
tɔ̃ pεʁə nə vulε pa də twa
dy mwɛ̃ pa mɛ̃tənɑ̃
nuz- avjɔ̃ diz- ɥit ɑ̃
il a sy mə kɔ̃vɛ̃kʁə
e ʒə tε tɥe puʁ tə sove
kaʁ ta vi noʁε pa ete sεllə kə ʒoʁε vuly
ʒə vulεz- ynə vi də bɔnœʁ e damuʁ
sə kə ty noʁε pa y
kaʁ nuz- esjɔ̃ tʁo ʒənə
apʁε tavwaʁ tɥe ʒə mɑ̃ sɥi vuly
vuly davwaʁ tɥe mɔ̃ bebe
tɔ̃ pεʁə bjɛ̃ kə fɔʁ sɑ̃n- ε vuly
mε tʁo taʁ
ty etε deʒa paʁti
ʒə mɑ̃ vudʁεz- a ʒamε də səla
e kʁwa mwa ty ʁεstəʁaz- a ʒamε sə bebe
sə pʁəmje ɑ̃fɑ̃ ki na pa vy lə ʒuʁ
a kozə də mwa

ʒə tεmə e nə tubljəʁε ʒamε