Poeme-France : Lecture Écrit Mère

Poeme : Maman

Poème Mère
Publié le 01/06/2011 07:02

L'écrit contient 377 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Tazinou

Maman

Pourquoi est ce si dure de te dire Je t’aime
Pourquoi est ce si dure de t’embrasser
Pour moi chaque pas vers toi est très dur

Pourtant tu m’a donnée la vie
Pourtant tu m’aime

Est ce l’âge qui fait cela
Est normal de se sentir si peu proche de sa mère
Est ce la rancœur de mon enfance

Ton absence m’as tant fait de mal
Tes appels à l’autre bout du caillou ne me faisait pas sourir
Au contraire ils me rappelaient ton absences

J’ai 20 ans maintenant et pourtant je n’oublie pas
Je n’oublie pas les 17 ans à chercher ma mère
Ces 17 ans à me demander si tu allais bien
Un appel par mois quand on n’avait de la chance

Aujourd’hui tu es grand mère et tes filles ainée font l’inverse de toi
Elle me disent qu’elles t’ont pardonnées alors pourquoi

Pourquoi surprotègent t’elles leurs enfants
Pourquoi les laisser une journées est il un calvère pour elles

Tu vois je suis peut être direct et sincère
Mais malgrès ton absence
Malgrès ton éloignement je t’ai toujours aimer

Tu sais que je suis dure
Tu sais que j’ai beaucoup de mal à dire ce que je penses
Tu sais que mes rares colères sont puissantes

Et pourtant tu me laisse
Pas une fois en 3 ans tu as fait un pas vers moi
Et me parler du passé ne compte pas
Car notre passé ne ce résume qu’au rare moments où tu était saoule
Avec l’un de nos nombreux beau père

Maman,
Si je fais ce poème c’est avant tout pour détruire de vieux démon qui me hante
Mais je pense que 40 ans n’effaceront jamais 20 ans
Enfant je t’en ai peux voulu
Mais en grandissant mes amis me racontaient leurs moments avec leurs mères
Et moi rien car tu n’étais jamais là

En 7 ans de vie la où je suis maintenant tu es venue nous voir 2 fois
C’est pas beaucoup et en plus tu étais saoule
Maman tu as eu ta vie et j’aimerais vivre la mienne
Mais comment faire avec tant de rancœur.
 • Pieds Hyphénique: Maman

  pour=quoi=est=ce=si=du=re=de=te=di=re=je=taime 13
  pour=quoi=est=ce=si=du=re=de=tem=bras=ser 11
  pour=moi=cha=que=pas=vers=toi=est=très=dur 10

  pour=tant=tu=ma=don=née=lavie 7
  pour=tant=tu=maime 4

  est=ce=lâ=ge=qui=fait=ce=la 8
  est=nor=mal=de=se=sen=tir=si=peu=pro=che=de=sa=mère 14
  est=ce=la=ran=cœur=de=mon=en=fance 9

  ton=ab=sen=ce=mas=tant=fait=de=mal 9
  tes=ap=pels=à=lau=tre=bout=du=caillou=ne=me=fai=sait=pas=sou=rir 16
  au=con=trai=re=ils=me=rap=pe=laient=ton=ab=sences 12

  jai=vingt=ans=main=te=nant=et=pour=tant=je=nou=blie=pas 13
  je=nou=blie=pas=les=dix=sept=ans=à=cher=cher=ma=mère 13
  ces=dix=sept=ans=à=me=de=man=der=si=tu=al=lais=bien 14
  un=ap=pel=par=mois=quand=on=na=vait=de=la=chance 12

  au=jourd=hui=tu=es=grand=mè=reet=tes=filles=ai=née=font=lin=ver=se=de=toi 18
  el=le=me=di=sent=quel=les=tont=par=don=nées=a=lors=pour=quoi 15

  pour=quoi=sur=pro=tè=gent=tel=les=leurs=en=fants 11
  pour=quoi=les=lais=ser=u=ne=jour=nées=est=il=un=cal=vè=re=pour=elles 17

  tu=vois=je=suis=peut=ê=tre=di=rect=et=sin=cère 12
  mais=mal=grès=ton=ab=sence 6
  mal=grès=ton=é=loi=gne=ment=je=tai=tou=jours=ai=mer 13

  tu=sais=que=je=suis=dure 6
  tu=sais=que=jai=beau=coup=de=mal=à=di=re=ce=que=je=penses 15
  tu=sais=que=mes=ra=res=co=lè=res=sont=puis=santes 12

  et=pour=tant=tu=me=laisse 6
  pas=u=ne=fois=en=trois=ans=tu=as=fait=un=pas=vers=moi 14
  et=me=par=ler=du=pas=sé=ne=comp=te=pas 11
  car=no=tre=pas=sé=ne=ce=ré=su=me=quau=ra=re=mo=ments=où=tu=é=tait=saoule 20
  a=vec=lun=de=nos=nom=breux=beau=père 9

  ma=man 2
  si=je=fais=ce=po=è=me=cest=a=vant=tout=pour=dé=trui=re=de=vieux=dé=mon=qui=me=hante 22
  mais=je=pen=se=que=qua=ran=teans=nef=fa=ce=ront=ja=mais=vingt=ans 16
  en=fant=je=ten=ai=peux=vou=lu 8
  mais=en=gran=dis=sant=mes=a=mis=me=ra=con=taient=leurs=mo=ments=a=vec=leurs=mères 19
  et=moi=rien=car=tu=né=tais=ja=mais=là 10

  en=sept=ans=de=vie=la=où=je=suis=main=te=nant=tu=es=ve=nue=nous=voir=deux=fois 20
  cest=pas=beau=coup=et=en=plus=tu=é=tais=saoule 11
  ma=man=tu=as=eu=ta=vieet=jai=me=rais=vi=vre=la=mienne 14
  mais=com=ment=fai=rea=vec=tant=de=ran=cœur 10
 • Phonétique : Maman

  puʁkwa ε sə si dyʁə də tə diʁə ʒə tεmə
  puʁkwa ε sə si dyʁə də tɑ̃bʁase
  puʁ mwa ʃakə pa vεʁ twa ε tʁε dyʁ

  puʁtɑ̃ ty ma dɔne la vi
  puʁtɑ̃ ty mεmə

  ε sə laʒə ki fε səla
  ε nɔʁmal də sə sɑ̃tiʁ si pø pʁoʃə də sa mεʁə
  ε sə la ʁɑ̃kœʁ də mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə

  tɔ̃n- absɑ̃sə ma tɑ̃ fε də mal
  tεz- apεlz- a lotʁə bu dy kaju nə mə fəzε pa suʁiʁ
  o kɔ̃tʁεʁə il mə ʁapəlε tɔ̃n- absɑ̃sə

  ʒε vɛ̃t- ɑ̃ mɛ̃tənɑ̃ e puʁtɑ̃ ʒə nubli pa
  ʒə nubli pa lε di- sεt ɑ̃ a ʃεʁʃe ma mεʁə
  sε di- sεt ɑ̃ a mə dəmɑ̃de si ty alε bjɛ̃
  œ̃n- apεl paʁ mwa kɑ̃t- ɔ̃ navε də la ʃɑ̃sə

  oʒuʁdɥi ty ε ɡʁɑ̃ mεʁə e tε fijəz- εne fɔ̃ lɛ̃vεʁsə də twa
  εllə mə dize kεllə tɔ̃ paʁdɔnez- alɔʁ puʁkwa

  puʁkwa syʁpʁɔtεʒe tεllə lœʁz- ɑ̃fɑ̃
  puʁkwa lε lεse ynə ʒuʁnez- εt- il œ̃ kalvεʁə puʁ εllə

  ty vwa ʒə sɥi pø εtʁə diʁεkt e sɛ̃sεʁə
  mε malɡʁε tɔ̃n- absɑ̃sə
  malɡʁε tɔ̃n- elwaɲəmɑ̃ ʒə tε tuʒuʁz- εme

  ty sε kə ʒə sɥi dyʁə
  ty sε kə ʒε boku də mal a diʁə sə kə ʒə pɑ̃sə
  ty sε kə mε ʁaʁə kɔlεʁə sɔ̃ pɥisɑ̃tə

  e puʁtɑ̃ ty mə lεsə
  pa ynə fwaz- ɑ̃ tʁwaz- ɑ̃ ty a fε œ̃ pa vεʁ mwa
  e mə paʁle dy pase nə kɔ̃tə pa
  kaʁ nɔtʁə pase nə sə ʁezymə ko ʁaʁə mɔmɑ̃z- u ty etε saulə
  avεk lœ̃ də no nɔ̃bʁø bo pεʁə

  mamɑ̃,
  si ʒə fε sə pɔεmə sεt- avɑ̃ tu puʁ detʁɥiʁə də vjø demɔ̃ ki mə-ɑ̃tə
  mε ʒə pɑ̃sə kə kaʁɑ̃tə ɑ̃ nefasəʁɔ̃ ʒamε vɛ̃t- ɑ̃
  ɑ̃fɑ̃ ʒə tɑ̃n- ε pø vuly
  mεz- ɑ̃ ɡʁɑ̃disɑ̃ mεz- ami mə ʁakɔ̃tε lœʁ mɔmɑ̃z- avεk lœʁ mεʁə
  e mwa ʁjɛ̃ kaʁ ty netε ʒamε la

  ɑ̃ sεt ɑ̃ də vi la u ʒə sɥi mɛ̃tənɑ̃ ty ε vənɥ nu vwaʁ dø fwa
  sε pa boku e ɑ̃ plys ty etε saulə
  mamɑ̃ ty a y ta vi e ʒεməʁε vivʁə la mjεnə
  mε kɔmɑ̃ fεʁə avεk tɑ̃ də ʁɑ̃kœʁ.
 • Pieds Phonétique : Maman

  puʁ=kwa=ε=sə=si=dy=ʁə=də=tə=di=ʁə=ʒə=tεmə 13
  puʁ=kwa=ε=sə=si=dy=ʁə=də=tɑ̃=bʁa=se 11
  puʁ=mwa=ʃa=kə=pa=vεʁ=twa=ε=tʁε=dyʁ 10

  puʁ=tɑ̃=ty=ma=dɔ=ne=la=vi 8
  puʁ=tɑ̃=ty=mεmə 4

  ε=sə=la=ʒə=ki=fε=sə=la 8
  ε=nɔʁ=mal=də=sə=sɑ̃=tiʁ=si=pø=pʁo=ʃə=də=sa=mεʁə 14
  ε=sə=la=ʁɑ̃=kœʁ=də=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 9

  tɔ̃=nab=sɑ̃=sə=ma=tɑ̃=fε=də=mal 9
  tε=za=pεl=za=lo=tʁə=bu=dy=ka=ju=nə=mə=fə=zε=pa=su=ʁiʁ 17
  o=kɔ̃=tʁε=ʁə=il=mə=ʁa=pə=lε=tɔ̃=nab=sɑ̃sə 12

  ʒε=vɛ̃=tɑ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=e=puʁ=tɑ̃=ʒə=nu=bli=pa 13
  ʒə=nu=bli=pa=lε=di=sεt=ɑ̃=a=ʃεʁ=ʃe=ma=mεʁə 13
  sε=di=sεt=ɑ̃=a=mə=də=mɑ̃=de=si=ty=a=lε=bjɛ̃ 14
  œ̃=na=pεl=paʁ=mwa=kɑ̃=tɔ̃=na=vε=də=la=ʃɑ̃sə 12

  o=ʒuʁ=dɥi=ty=ε=ɡʁɑ̃=mε=ʁəe=tε=fi=jə=zε=ne=fɔ̃=lɛ̃=vεʁ=sə=də=twa 19
  εl=lə=mə=di=ze=kεl=lə=tɔ̃=paʁ=dɔ=ne=za=lɔʁ=puʁ=kwa 15

  puʁ=kwa=syʁ=pʁɔ=tε=ʒe=tεl=lə=lœʁ=zɑ̃=fɑ̃ 11
  puʁ=kwa=lε=lε=se=y=nə=ʒuʁ=ne=zε=til=œ̃=kal=vε=ʁə=puʁ=εl=lə 18

  ty=vwa=ʒə=sɥi=pø=ε=tʁə=di=ʁεkt=e=sɛ̃=sεʁə 12
  mε=mal=ɡʁε=tɔ̃=nab=sɑ̃sə 6
  mal=ɡʁε=tɔ̃=ne=lwa=ɲə=mɑ̃=ʒə=tε=tu=ʒuʁ=zε=me 13

  ty=sε=kə=ʒə=sɥi=dyʁə 6
  ty=sε=kə=ʒε=bo=ku=də=mal=a=di=ʁə=sə=kə=ʒə=pɑ̃sə 15
  ty=sε=kə=mε=ʁa=ʁə=kɔ=lε=ʁə=sɔ̃=pɥi=sɑ̃tə 12

  e=puʁ=tɑ̃=ty=mə=lεsə 6
  pa=y=nə=fwa=zɑ̃=tʁwa=zɑ̃=ty=a=fε=œ̃=pa=vεʁ=mwa 14
  e=mə=paʁ=le=dy=pa=se=nə=kɔ̃=tə=pa 11
  kaʁ=nɔ=tʁə=pa=se=nə=sə=ʁe=zy=mə=ko=ʁa=ʁə=mɔ=mɑ̃=zu=ty=e=tε=saulə 20
  a=vεk=lœ̃=də=no=nɔ̃=bʁø=bo=pεʁə 9

  ma=mɑ̃ 2
  si=ʒə=fε=sə=pɔ=ε=mə=sε=ta=vɑ̃=tu=puʁ=det=ʁɥi=ʁə=də=vjø=de=mɔ̃=ki=mə-ɑ̃tə 21
  mε=ʒə=pɑ̃=sə=kə=ka=ʁɑ̃=təɑ̃=ne=fa=sə=ʁɔ̃=ʒa=mε=vɛ̃=tɑ̃ 16
  ɑ̃=fɑ̃=ʒə=tɑ̃=nε=pø=vu=ly 8
  mε=zɑ̃=ɡʁɑ̃=di=sɑ̃=mε=za=mi=mə=ʁa=kɔ̃=tε=lœʁ=mɔ=mɑ̃=za=vεk=lœʁ=mεʁə 19
  e=mwa=ʁjɛ̃=kaʁ=ty=ne=tε=ʒa=mε=la 10

  ɑ̃=sεt=ɑ̃=də=vi=la=u=ʒə=sɥi=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=ε=vənɥ=nu=vwaʁ=dø=fwa 19
  sε=pa=bo=ku=e=ɑ̃=plys=ty=e=tε=saulə 11
  ma=mɑ̃=ty=a=y=ta=vi=e=ʒε=mə=ʁε=vi=vʁə=la=mjεnə 15
  mε=kɔ=mɑ̃=fε=ʁəa=vεk=tɑ̃=də=ʁɑ̃=kœʁ 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/02/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.