Poème-France.com

Poeme : 2 Ans Déjà2 Ans Déjà

2 ans déjà que tu es partis

2 ans déjà que je t’ai tuer

2 ans déjà que je souffre de ton absence

2 ans déjà que chaque bébé me rappelle mon erreur

2 ans déja que chaque femme enceinte me fait penser à toi

2 ans déjà que le 3 juin est une date maudite

2 ans déjà que chaque jours je pense à toi

2 ans déjà que je m’enferme dans ma sollitude

2 ans déjà que ta photo est une relique à ne pas sortir
Et que l’hopital où tu es partit un lieu à éviter

2 ans déjà que je me souviens de tout
Et pourtant je n’ai que 20 ans
Tazinou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

døz- ɑ̃ deʒa kə ty ε paʁti

døz- ɑ̃ deʒa kə ʒə tε tɥe

døz- ɑ̃ deʒa kə ʒə sufʁə də tɔ̃n- absɑ̃sə

døz- ɑ̃ deʒa kə ʃakə bebe mə ʁapεllə mɔ̃n- eʁœʁ

døz- ɑ̃ deʒa kə ʃakə famə ɑ̃sɛ̃tə mə fε pɑ̃se a twa

døz- ɑ̃ deʒa kə lə tʁwa ʒɥɛ̃ εt- ynə datə moditə

døz- ɑ̃ deʒa kə ʃakə ʒuʁ ʒə pɑ̃sə a twa

døz- ɑ̃ deʒa kə ʒə mɑ̃fεʁmə dɑ̃ ma sɔlitydə

døz- ɑ̃ deʒa kə ta fɔto εt- ynə ʁəlikə a nə pa sɔʁtiʁ
e kə lɔpital u ty ε paʁti œ̃ ljø a evite

døz- ɑ̃ deʒa kə ʒə mə suvjɛ̃ də tu
e puʁtɑ̃ ʒə nε kə vɛ̃t- ɑ̃