Poème-France.com

Poeme : MamanMaman

Pourquoi est ce si dure de te dire Je t’aime
Pourquoi est ce si dure de t’embrasser
Pour moi chaque pas vers toi est très dur

Pourtant tu m’a donnée la vie
Pourtant tu m’aime

Est ce l’âge qui fait cela
Est normal de se sentir si peu proche de sa mère
Est ce la rancœur de mon enfance

Ton absence m’as tant fait de mal
Tes appels à l’autre bout du caillou ne me faisait pas sourir
Au contraire ils me rappelaient ton absences

J’ai 20 ans maintenant et pourtant je n’oublie pas
Je n’oublie pas les 17 ans à chercher ma mère
Ces 17 ans à me demander si tu allais bien
Un appel par mois quand on n’avait de la chance

Aujourd’hui tu es grand mère et tes filles ainée font l’inverse de toi
Elle me disent qu’elles t’ont pardonnées alors pourquoi

Pourquoi surprotègent t’elles leurs enfants
Pourquoi les laisser une journées est il un calvère pour elles

Tu vois je suis peut être direct et sincère
Mais malgrès ton absence
Malgrès ton éloignement je t’ai toujours aimer

Tu sais que je suis dure
Tu sais que j’ai beaucoup de mal à dire ce que je penses
Tu sais que mes rares colères sont puissantes

Et pourtant tu me laisse
Pas une fois en 3 ans tu as fait un pas vers moi
Et me parler du passé ne compte pas
Car notre passé ne ce résume qu’au rare moments où tu était saoule
Avec l’un de nos nombreux beau père

Maman,
Si je fais ce poème c’est avant tout pour détruire de vieux démon qui me hante
Mais je pense que 40 ans n’effaceront jamais 20 ans
Enfant je t’en ai peux voulu
Mais en grandissant mes amis me racontaient leurs moments avec leurs mères
Et moi rien car tu n’étais jamais là

En 7 ans de vie la où je suis maintenant tu es venue nous voir 2 fois
C’est pas beaucoup et en plus tu étais saoule
Maman tu as eu ta vie et j’aimerais vivre la mienne
Mais comment faire avec tant de rancœur.
Tazinou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa ε sə si dyʁə də tə diʁə ʒə tεmə
puʁkwa ε sə si dyʁə də tɑ̃bʁase
puʁ mwa ʃakə pa vεʁ twa ε tʁε dyʁ

puʁtɑ̃ ty ma dɔne la vi
puʁtɑ̃ ty mεmə

ε sə laʒə ki fε səla
ε nɔʁmal də sə sɑ̃tiʁ si pø pʁoʃə də sa mεʁə
ε sə la ʁɑ̃kœʁ də mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə

tɔ̃n- absɑ̃sə ma tɑ̃ fε də mal
tεz- apεlz- a lotʁə bu dy kaju nə mə fəzε pa suʁiʁ
o kɔ̃tʁεʁə il mə ʁapəlε tɔ̃n- absɑ̃sə

ʒε vɛ̃t- ɑ̃ mɛ̃tənɑ̃ e puʁtɑ̃ ʒə nubli pa
ʒə nubli pa lε di- sεt ɑ̃ a ʃεʁʃe ma mεʁə
sε di- sεt ɑ̃ a mə dəmɑ̃de si ty alε bjɛ̃
œ̃n- apεl paʁ mwa kɑ̃t- ɔ̃ navε də la ʃɑ̃sə

oʒuʁdɥi ty ε ɡʁɑ̃ mεʁə e tε fijəz- εne fɔ̃ lɛ̃vεʁsə də twa
εllə mə dize kεllə tɔ̃ paʁdɔnez- alɔʁ puʁkwa

puʁkwa syʁpʁɔtεʒe tεllə lœʁz- ɑ̃fɑ̃
puʁkwa lε lεse ynə ʒuʁnez- εt- il œ̃ kalvεʁə puʁ εllə

ty vwa ʒə sɥi pø εtʁə diʁεkt e sɛ̃sεʁə
mε malɡʁε tɔ̃n- absɑ̃sə
malɡʁε tɔ̃n- elwaɲəmɑ̃ ʒə tε tuʒuʁz- εme

ty sε kə ʒə sɥi dyʁə
ty sε kə ʒε boku də mal a diʁə sə kə ʒə pɑ̃sə
ty sε kə mε ʁaʁə kɔlεʁə sɔ̃ pɥisɑ̃tə

e puʁtɑ̃ ty mə lεsə
pa ynə fwaz- ɑ̃ tʁwaz- ɑ̃ ty a fε œ̃ pa vεʁ mwa
e mə paʁle dy pase nə kɔ̃tə pa
kaʁ nɔtʁə pase nə sə ʁezymə ko ʁaʁə mɔmɑ̃z- u ty etε saulə
avεk lœ̃ də no nɔ̃bʁø bo pεʁə

mamɑ̃,
si ʒə fε sə pɔεmə sεt- avɑ̃ tu puʁ detʁɥiʁə də vjø demɔ̃ ki mə-ɑ̃tə
mε ʒə pɑ̃sə kə kaʁɑ̃tə ɑ̃ nefasəʁɔ̃ ʒamε vɛ̃t- ɑ̃
ɑ̃fɑ̃ ʒə tɑ̃n- ε pø vuly
mεz- ɑ̃ ɡʁɑ̃disɑ̃ mεz- ami mə ʁakɔ̃tε lœʁ mɔmɑ̃z- avεk lœʁ mεʁə
e mwa ʁjɛ̃ kaʁ ty netε ʒamε la

ɑ̃ sεt ɑ̃ də vi la u ʒə sɥi mɛ̃tənɑ̃ ty ε vənɥ nu vwaʁ dø fwa
sε pa boku e ɑ̃ plys ty etε saulə
mamɑ̃ ty a y ta vi e ʒεməʁε vivʁə la mjεnə
mε kɔmɑ̃ fεʁə avεk tɑ̃ də ʁɑ̃kœʁ.