Poème-France.com

Poeme : Être Maman



Être Maman

Mon petit ange
Tu es venu sans un mot
Sans même que je sache
Trois mois plus tard j’ai su que tu étais la
Et depuis je t’aime
Tu n’etais pas voulu
Et pourtant aujourd’hui je ne peux vivre sans toi
Tu es mon bonheur
Bien que je ne voulais pas de toi
Tu as su me rendre heureuse
Et je sais que tu grandira dans une famille heureuse

Je t’aime ma princesse
Tazinou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ pəti ɑ̃ʒə
ty ε vəny sɑ̃z- œ̃ mo
sɑ̃ mεmə kə ʒə saʃə
tʁwa mwa plys taʁ ʒε sy kə ty etε la
e dəpɥi ʒə tεmə
ty nətε pa vuly
e puʁtɑ̃ oʒuʁdɥi ʒə nə pø vivʁə sɑ̃ twa
ty ε mɔ̃ bɔnœʁ
bjɛ̃ kə ʒə nə vulε pa də twa
ty a sy mə ʁɑ̃dʁə œʁøzə
e ʒə sε kə ty ɡʁɑ̃diʁa dɑ̃z- ynə famijə œʁøzə

ʒə tεmə ma pʁɛ̃sεsə