Poème-France.com

Poeme : Déesse EnvoûtéeDéesse Envoûtée

Une nuit semble si courte ma douce
Et pourtant une nuit est éternité ce soir
Nos corps allongés dans la mousse
Aux parfums qui enivrent et font choir

Toi belle humaine que j’enlève au monde
Tel Paris kidnappant Helene de Sparte
Dans mes bras tu tisses désormais ta ronde
Au risque d’enfreindre des dieux la charte

Tambours de Troie, de Marathon ou de Thermopyles
S’estompent lorsque je me perd dans tes yeux
Tes baisers m’abreuvent plus que la crue du Nil
Pourpres tes joues qui s’enflamment de mil feux

A toi seule je veux cette nuit m’abandonner
Oublier ma nature et devenir simple mortelle
Explorer mes sens et leurs désirs inavoués
Tatouer ton nom sur ma peau inallienée
(Bf) Thea (Bf)

PostScriptum

En hommage à Sappho


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə nɥi sɑ̃blə si kuʁtə ma dusə
e puʁtɑ̃ ynə nɥi εt- etεʁnite sə swaʁ
no kɔʁz- alɔ̃ʒe dɑ̃ la musə
o paʁfœ̃ ki ɑ̃nivʁe e fɔ̃ ʃwaʁ

twa bεllə ymεnə kə ʒɑ̃lεvə o mɔ̃də
tεl paʁi kidnapɑ̃ ələnə də spaʁtə
dɑ̃ mε bʁa ty tisə dezɔʁmε ta ʁɔ̃də
o ʁiskə dɑ̃fʁɛ̃dʁə dε djø la ʃaʁtə

tɑ̃buʁ də tʁwa, də maʁatɔ̃ u də tεʁmɔpilə
sεstɔ̃pe lɔʁskə ʒə mə pεʁ dɑ̃ tεz- iø
tε bεze mabʁəve plys kə la kʁy dy nil
puʁpʁə- tε ʒu ki sɑ̃flamɑ̃ də mil fø

a twa sələ ʒə vø sεtə nɥi mabɑ̃dɔne
ublje ma natyʁə e dəvəniʁ sɛ̃plə mɔʁtεllə
εksplɔʁe mε sɑ̃sz- e lœʁ deziʁz- inavue
tatue tɔ̃ nɔ̃ syʁ ma po inaljəne