Poeme : Paris En Pleurs

Paris En Pleurs

Ce matin, Paris est en pleurs
Ce sont les larmes de mon cœur
Celles qui ne coulent pas le long de mes joues
Le ciel les déverse pour vous

Joie et tristesse entremélées en oeuvre d’art
Chantant l’éternelle rengaine des quais de gare
Reflet de nuages blancs sur le bithume mouillé
Je souris malgré moi aux souvenirs de l’amitié

Impression de m’étouffer, le souffle bien court
Ces battements comme un roulement de tambours
Gorge sèche, poitrine prête à exploser
Je me sens si vide et pourtant plus que comblée

« Quand tu aimes vraiment, il faut partir »
Sans doute pour éviter d’avoir à souffrir
Mais a mes yeux, Cendrars aura éternellement tord
On ne fuit pas un amour aussi fort que la mort

Nos ancètres en avaient rêvé, nous, nous l’avons fait
De notre vivant entrer aux Champs-Elysées
Descendre dans l’abîme pour trouver la vraie valeur de la vie
Y ériger un arc de triomphe à la gloire de chaque amie

Aujourd’hui l’obélisque est frappé d’un rayon d’une autre nature
Symbolisant ce lien puissant qui nous unit, précieux fil d’or pur
Place de la Concorde établie en nous d’abord
Voici ce qu’est une seule âme en plusieurs corps

Alors nous allons encore prendre soin au quotidien
Des mille et une fleurs qui ornent notre magnifique jardin
Liteq, Carlo, Lili, Soso, Séva, Dodo et Nany
Plus tous ceux qui le veulent, voilà ma Famille

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Paris En Pleurs

  ce=ma=tin=pa=ris=est=en=pleurs 8
  ce=sont=les=lar=mes=de=mon=cœur 8
  cel=les=qui=ne=cou=lent=pas=le=long=de=mes=joues 12
  le=ciel=les=dé=ver=se=pour=vous 8

  joie=et=tristes=se=en=tre=mé=lées=en=oeu=vre=dart 12
  chan=tant=lé=ter=nel=le=ren=gaine=des=quais=de=gare 12
  re=flet=de=nu=ages=blancs=sur=le=bi=thu=me=mouillé 12
  je=sou=ris=mal=gré=moi=aux=souve=nirs=de=la=mi=tié 13

  im=pres=sion=de=mé=touf=fer=le=souf=fle=bien=court 12
  ces=bat=te=ments=comme=un=rou=le=ment=de=tam=bours 12
  gor=ge=sè=che=poi=trine=prê=te=à=ex=plo=ser 12
  je=me=sens=si=vide=et=pour=tant=plus=que=com=blée 12

  quand=tu=ai=mes=vrai=ment=il=faut=par=tir 11
  sans=dou=te=pour=é=vi=ter=da=voir=à=souf=frir 12
  mais=a=mes=yeux=cen=drars=au=ra=é=ter=nel=le=ment=tord 14
  on=ne=fuit=pas=un=a=mour=aus=si=fort=que=la=mort 13

  nos=an=cètres=en=a=vaient=rê=vé=nous=nous=la=vons=fait 13
  de=no=tre=vi=vant=en=trer=aux=champs=e=ly=sées 12
  des=cendre=dans=la=bî=me=pour=trou=ver=la=vraie=va=leur=de=la=vie 16
  y=é=ri=ger=un=arc=de=triompheà=la=gloi=re=de=cha=que=a=mie 16

  au=jourdhui=lo=bé=lis=queest=frap=pé=dun=rayon=dune=au=tre=na=ture 15
  sym=bo=li=sant=ce=lien=puis=sant=qui=nous=u=nit=pré=cieux=fil=dor=pur 17
  place=de=la=con=cor=deé=ta=blie=en=nous=da=bord 12
  voi=ci=ce=quest=une=seu=le=â=meen=plu=sieurs=corps 12

  a=lors=nous=al=lons=en=core=prendre=soin=au=quo=ti=dien 13
  des=milleet=une=fleurs=qui=or=nent=no=tre=ma=gni=fi=que=jar=din 15
  lite=q=car=lo=li=li=so=so=sé=va=do=do=et=na=ny 15
  plus=tous=ceux=qui=le=veu=lent=voi=là=ma=fa=mille 12
 • Phonétique : Paris En Pleurs

  sə matɛ̃, paʁiz- εt- ɑ̃ plœʁ
  sə sɔ̃ lε laʁmə- də mɔ̃ kœʁ
  sεllə ki nə kule pa lə lɔ̃ də mε ʒu
  lə sjεl lε devεʁsə puʁ vu

  ʒwa e tʁistεsə ɑ̃tʁəmelez- ɑ̃n- œvʁə daʁ
  ʃɑ̃tɑ̃ letεʁnεllə ʁɑ̃ɡεnə dε kε də ɡaʁə
  ʁəflε də nɥaʒə blɑ̃ syʁ lə bitymə muje
  ʒə suʁi malɡʁe mwa o suvəniʁ də lamitje

  ɛ̃pʁesjɔ̃ də metufe, lə suflə bjɛ̃ kuʁ
  sε batəmɑ̃ kɔmə œ̃ ʁuləmɑ̃ də tɑ̃buʁ
  ɡɔʁʒə sεʃə, pwatʁinə pʁεtə a εksploze
  ʒə mə sɑ̃s si vidə e puʁtɑ̃ plys kə kɔ̃ble

  « kɑ̃ ty εmə vʁεmɑ̃, il fo paʁtiʁ »
  sɑ̃ dutə puʁ evite davwaʁ a sufʁiʁ
  mεz- a mεz- iø, sɑ̃dʁaʁz- oʁa etεʁnεllmɑ̃ tɔʁ
  ɔ̃ nə fɥi pa œ̃n- amuʁ osi fɔʁ kə la mɔʁ

  noz- ɑ̃sεtʁəz- ɑ̃n- avε ʁεve, nu, nu lavɔ̃ fε
  də nɔtʁə vivɑ̃ ɑ̃tʁe o ʃɑ̃z- əlize
  desɑ̃dʁə dɑ̃ labimə puʁ tʁuve la vʁε valœʁ də la vi
  i eʁiʒe œ̃n- aʁk də tʁjɔ̃fə a la ɡlwaʁə də ʃakə ami

  oʒuʁdɥi lɔbeliskə ε fʁape dœ̃ ʁεjɔ̃ dynə otʁə natyʁə
  sɛ̃bɔlizɑ̃ sə ljɛ̃ pɥisɑ̃ ki nuz- yni, pʁesjø fil dɔʁ pyʁ
  plasə də la kɔ̃kɔʁdə etabli ɑ̃ nu dabɔʁ
  vwasi sə kεt- ynə sələ amə ɑ̃ plyzjœʁ kɔʁ

  alɔʁ nuz- alɔ̃z- ɑ̃kɔʁə pʁɑ̃dʁə swɛ̃ o kɔtidjɛ̃
  dε milə e ynə flœʁ ki ɔʁne nɔtʁə maɲifikə ʒaʁdɛ̃
  litεk, kaʁlo, lili, sozo, seva, dɔdo e nani
  plys tus sø ki lə vəle, vwala ma famijə
 • Syllabes Phonétique : Paris En Pleurs

  sə=ma=tɛ̃=pa=ʁi=zε=tɑ̃=plœ=ʁə 9
  sə=sɔ̃=lε=laʁ=mə=də=mɔ̃=kœ=ʁə 9
  sεl=lə=ki=nə=ku=le=pa=lə=lɔ̃=də=mε=ʒu 12
  lə=sjεl=lε=de=vεʁ=sə=puʁ=vu 8

  ʒwa=e=tʁis=tε=sə=ɑ̃=tʁə=me=le=zɑ̃=nœ=vʁə=daʁ 13
  ʃɑ̃=tɑ̃=le=tεʁ=nεl=lə=ʁɑ̃=ɡε=nə=dε=kε=də=ɡa=ʁə 14
  ʁə=flε=də=nɥ=a=ʒə=blɑ̃=syʁ=lə=bi=ty=mə=mu=je 14
  ʒə=su=ʁi=mal=ɡʁe=mwa=o=su=və=niʁ=də=la=mi=tje 14

  ɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=də=me=tu=fe=lə=su=flə=bjɛ̃=kuʁ 13
  sε=ba=tə=mɑ̃=kɔ=mə=œ̃=ʁu=lə=mɑ̃=də=tɑ̃=buʁ 13
  ɡɔʁ=ʒə=sε=ʃə=pwa=tʁi=nə=pʁε=tə=a=εk=splo=ze 13
  ʒə=mə=sɑ̃s=si=vi=də=e=puʁ=tɑ̃=plys=kə=kɔ̃=ble 13

  kɑ̃=ty=ε=mə=vʁε=mɑ̃=il=fo=paʁ=tiʁ 11
  sɑ̃=du=tə=puʁ=e=vi=te=da=vwaʁ=a=su=fʁiʁ 12
  mε=za=mε=zi=ø=sɑ̃=dʁaʁ=zo=ʁa=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃=tɔʁ 14
  ɔ̃=nə=fɥi=pa=œ̃=na=muʁ=o=si=fɔʁ=kə=la=mɔʁ 13

  no=zɑ̃=sε=tʁə=zɑ̃=na=vε=ʁε=ve=nu=nu=la=vɔ̃=fε 14
  də=nɔ=tʁə=vi=vɑ̃=ɑ̃=tʁe=o=ʃɑ̃=zə=li=ze 12
  de=sɑ̃dʁə=dɑ̃=la=bi=mə=puʁ=tʁu=ve=la=vʁε=va=lœʁ=də=la=vi 16
  i=e=ʁi=ʒe=œ̃=naʁk=də=tʁjɔ̃fəa=la=ɡlwa=ʁə=də=ʃa=kə=a=mi 16

  o=ʒuʁ=dɥi=lɔ=be=liskəε=fʁa=pe=dœ̃=ʁε=jɔ̃=dy=nə=o=tʁə=na=tyʁə 17
  sɛ̃=bɔ=li=zɑ̃sə=ljɛ̃=pɥi=sɑ̃=ki=nu=zy=ni=pʁe=sjø=fil=dɔʁ=pyʁ 16
  pla=sə=də=la=kɔ̃=kɔʁ=də=e=ta=bli=ɑ̃=nu=da=bɔʁ 14
  vwa=si=sə=kε=ty=nə=sə=lə=a=mə=ɑ̃=ply=zjœʁ=kɔʁ 14

  a=lɔʁ=nu=za=lɔ̃=zɑ̃=kɔʁə=pʁɑ̃=dʁə=swɛ̃=o=kɔ=ti=djɛ̃ 14
  dε=miləe=y=nə=flœʁ=ki=ɔʁ=ne=nɔ=tʁə=ma=ɲi=fi=kə=ʒaʁ=dɛ̃ 16
  li=tεk=kaʁ=lo=li=li=so=zo=se=va=dɔ=do=e=na=ni 15
  plys=tus=sø=ki=lə=və=le=vwa=la=ma=fa=mij=ə 13

PostScriptum

A vous
Ecrit dans le train au matin du 15 juin 2009

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/07/2011 12:13Indienne

émouvant et 😃 tres beau,Merci pour ce partage!

Auteur de Poésie
11/07/2011 12:26Solfege34

waouuuuuu
voilà là des mots qui touchent mon coeur
merci théa il est très beau et j’en ai un coup au coeur

Poème - Sans Thème -
Publié le 11/07/2011 00:18

L'écrit contient 247 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : (Bf) Thea (Bf)

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs