Poème-France.com

Poeme : Moi, Moi, MoiMoi, Moi, Moi

Moi qui ne sert à rien,
Moi qui ne ressemble à rien,

Moi qui pensais avoir,
Moi qui pensais pouvoir,

Moi qui veut être,
Moi qui n’arrive seulemnt qu’à paraître,

« Moi », mot si lisble,
Moi pourtan si invisible…

Moi qui voit en rose,
Moi qui voit en noir,
Moi qui suis quelque chose,
Seulement dans le noir,

Moi, tellement derisoire,
Moi tellement contradictoire,

Moi qui croyait en toi, moi
Moi qui pensais que tu avancerais a grands pas, moi
Moi qui suis toi,
Toi qui es moi,
Toi et moi,
Tellement invraissemblable,
Toi et Moi,
Deux choses lamentables,

Nous ne sommes qu’un,
Nous ne sommes qu’une,
Nous ne sommes que Manon.

Manon, moi, toi
Toi, Manon, moi
Tout est du pareil au même,
Personne ne les aime,
Moi, mot egoïste,
Moi, cette idealiste,

Moi, qui ait tant envie de changer,
D’être quelqu’un de vrai,
D’éviter de sourir,
Juste pour faire plaisir. .
Theshedevil

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mwa ki nə sεʁ a ʁjɛ̃,
mwa ki nə ʁəsɑ̃blə a ʁjɛ̃,

mwa ki pɑ̃sεz- avwaʁ,
mwa ki pɑ̃sε puvwaʁ,

mwa ki vø εtʁə,
mwa ki naʁivə səlεmn ka paʁεtʁə,

« mwa », mo si lizblə,
mwa puʁtɑ̃ si ɛ̃viziblə…

mwa ki vwa ɑ̃ ʁozə,
mwa ki vwa ɑ̃ nwaʁ,
mwa ki sɥi kεlkə ʃozə,
sələmɑ̃ dɑ̃ lə nwaʁ,

mwa, tεllmɑ̃ dəʁizwaʁə,
mwa tεllmɑ̃ kɔ̃tʁadiktwaʁə,

mwa ki kʁwajε ɑ̃ twa, mwa
mwa ki pɑ̃sε kə ty avɑ̃səʁεz- a ɡʁɑ̃ pa, mwa
mwa ki sɥi twa,
twa ki ε mwa,
twa e mwa,
tεllmɑ̃ ɛ̃vʁεsɑ̃blablə,
twa e mwa,
dø ʃozə lamɑ̃tablə,

nu nə sɔmə kœ̃,
nu nə sɔmə kynə,
nu nə sɔmə kə manɔ̃.

manɔ̃, mwa, twa
twa, manɔ̃, mwa
tut- ε dy paʁεj o mεmə,
pεʁsɔnə nə lεz- εmə,
mwa, mo əɡɔistə,
mwa, sεtə idəalistə,

mwa, ki ε tɑ̃ ɑ̃vi də ʃɑ̃ʒe,
dεtʁə kεlkœ̃ də vʁε,
devite də suʁiʁ,
ʒystə puʁ fεʁə plεziʁ.