Poeme-France : Lecture Écrit Ciel

Poeme : Envol

Poème Ciel
Publié le 10/10/2005 23:17

L'écrit contient 245 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Theshedevil

Envol

C’est alors que maintenant,
Tu m’emmènes sur ton cheval blanc,
Il s’envole vers le ciel,
Tel un ange tu m’enlèves
Ces chaînes m’emprisonnant dans la réaliser,
Maintenant tu m’offres la liberté,
Juste toi, ta voix, mon roi,
Au-dessus des nuages, le bonheur à perte de vue,
Je sens la chaleur de ton corps nu,
Je suis libre, je vole,
Rejoins-moi vite, quitte le sol,
Suis moi à travers les nuages,
Rattrape moi si tu en as le courage,
Voilà, tu as réussi, tu m’as eu,
Mais maintenant prend ma main,
Ne me quitte plus,
N’ai crainte ce n’est pas la fin,
Ce n’est que le début,
Sèche tes larmes, ne pleure pas,
Je ne veux pas te voir en peine,
Il faut d’abord que je te dise… je t’aime.

Voilà, il faut faire le grand saut,
Serre moi fort, tiens moi chaud,
Moi j’ai très peur,
Mes mains tremblent,
Tu es en sueur,
Je t’en supplie restons ensemble,
Je ferme les yeux,
Je te veux,
Tu me chuchotes à l’oreille,
Des mots sensoriels,
Tu me tires vers le bonheur,
Tu me fais oublier toutes mes peurs,
J’ai confiance,
Je te confie mon existence,
Puis on s’en va,
Bras dans les bras,
Vers ce ciel jamais découvert,
Terre inconnue, tant voulue,
Ce nuage aux forment démentielles,
Il faut d’abord que je te dise… je t’aime
 • Pieds Hyphénique: Envol

  cest=a=lors=que=mainte=nant 6
  tu=mem=mènes=sur=ton=che=val=blanc 8
  il=sen=vo=le=vers=le=ciel 7
  tel=un=an=ge=tu=men=lè=ves 8
  ces=chaînes=mem=pri=son=nant=dans=la=ré=a=li=ser 12
  mainte=nant=tu=mof=fres=la=li=ber=té 9
  jus=te=toi=ta=voix=mon=roi 7
  au=des=sus=des=nu=ages=le=bon=heur=à=per=te=de=vue 14
  je=sens=la=cha=leur=de=ton=corps=nu 9
  je=suis=li=bre=je=vo=le 7
  re=joins=moi=vite=quit=te=le=sol 8
  suis=moi=à=tra=vers=les=nu=ages 8
  rat=trape=moi=si=tu=en=as=le=cou=rage 10
  voi=là=tu=as=réus=si=tu=mas=eu 9
  mais=main=te=nant=prend=ma=main 7
  ne=me=quit=te=plus 5
  nai=crain=te=ce=nest=pas=la=fin 8
  ce=nest=que=le=dé=but 6
  sèche=tes=lar=mes=ne=pleu=re=pas 8
  je=ne=veux=pas=te=voir=en=peine 8
  il=faut=da=bord=que=je=te=dise=je=taime 10

  voi=là=il=faut=faire=le=grand=saut 8
  ser=re=moi=fort=tiens=moi=chaud 7
  moi=jai=très=peur 4
  mes=mains=trem=blent 4
  tu=es=en=sueur 4
  je=ten=sup=plie=res=tons=en=sem=ble 9
  je=fer=me=les=y=eux 6
  je=te=veux 3
  tu=me=chu=cho=tes=à=lo=reille 8
  des=mots=sen=so=riels 5
  tu=me=ti=res=vers=le=bon=heur 8
  tu=me=fais=ou=blier=toutes=mes=peurs 8
  jai=con=fi=an=ce 5
  je=te=con=fie=mon=exis=ten=ce 8
  puis=on=sen=va 4
  bras=dans=les=bras 4
  vers=ce=ciel=ja=mais=dé=cou=vert 8
  ter=re=in=con=nue=tant=vou=lue 8
  ce=nu=ageaux=for=ment=dé=men=tiel=les 9
  il=faut=da=bord=que=je=te=dise=je=taime 10
 • Phonétique : Envol

  sεt- alɔʁ kə mɛ̃tənɑ̃,
  ty mɑ̃mεnə syʁ tɔ̃ ʃəval blɑ̃,
  il sɑ̃vɔlə vεʁ lə sjεl,
  tεl œ̃n- ɑ̃ʒə ty mɑ̃lεvə
  sε ʃεnə mɑ̃pʁizɔnɑ̃ dɑ̃ la ʁealize,
  mɛ̃tənɑ̃ ty mɔfʁə- la libεʁte,
  ʒystə twa, ta vwa, mɔ̃ ʁwa,
  o dəsy dε nɥaʒə, lə bɔnœʁ a pεʁtə də vɥ,
  ʒə sɑ̃s la ʃalœʁ də tɔ̃ kɔʁ ny,
  ʒə sɥi libʁə, ʒə vɔlə,
  ʁəʒwɛ̃ mwa vitə, kitə lə sɔl,
  sɥi mwa a tʁavεʁ lε nɥaʒə,
  ʁatʁapə mwa si ty ɑ̃n- a lə kuʁaʒə,
  vwala, ty a ʁeysi, ty ma y,
  mε mɛ̃tənɑ̃ pʁɑ̃ ma mɛ̃,
  nə mə kitə plys,
  nε kʁɛ̃tə sə nε pa la fɛ̃,
  sə nε kə lə deby,
  sεʃə tε laʁmə, nə plœʁə pa,
  ʒə nə vø pa tə vwaʁ ɑ̃ pεnə,
  il fo dabɔʁ kə ʒə tə dizə… ʒə tεmə.

  vwala, il fo fεʁə lə ɡʁɑ̃ so,
  seʁə mwa fɔʁ, tjɛ̃ mwa ʃo,
  mwa ʒε tʁε pœʁ,
  mε mɛ̃ tʁɑ̃ble,
  ty ε ɑ̃ sɥœʁ,
  ʒə tɑ̃ sypli ʁεstɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə,
  ʒə fεʁmə lεz- iø,
  ʒə tə vø,
  ty mə ʃyʃɔtəz- a lɔʁεjə,
  dε mo sɑ̃sɔʁjεl,
  ty mə tiʁə vεʁ lə bɔnœʁ,
  ty mə fεz- ublje tutə mε pœʁ,
  ʒε kɔ̃fjɑ̃sə,
  ʒə tə kɔ̃fi mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə,
  pɥiz- ɔ̃ sɑ̃ va,
  bʁa dɑ̃ lε bʁa,
  vεʁ sə sjεl ʒamε dekuvεʁ,
  teʁə ɛ̃kɔnɥ, tɑ̃ vulɥ,
  sə nɥaʒə o fɔʁme demɑ̃sjεllə,
  il fo dabɔʁ kə ʒə tə dizə… ʒə tεmə
 • Pieds Phonétique : Envol

  sε=ta=lɔʁkə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 6
  ty=mɑ̃=mεnə=syʁ=tɔ̃=ʃə=val=blɑ̃ 8
  il=sɑ̃=vɔlə=vεʁ=lə=sjεl 6
  tεl=œ̃=nɑ̃ʒə=ty=mɑ̃=lεvə 6
  sε=ʃεnə=mɑ̃=pʁi=zɔ=nɑ̃=dɑ̃=la=ʁe=a=li=ze 12
  mɛ̃tə=nɑ̃=ty=mɔ=fʁə=la=li=bεʁ=te 9
  ʒys=tə=twa=ta=vwa=mɔ̃=ʁwa 7
  odə=sy=dε=nɥ=a=ʒə=lə=bɔ=nœʁ=a=pεʁ=tə=də=vɥ 14
  ʒə=sɑ̃s=la=ʃa=lœʁ=də=tɔ̃=kɔʁ=ny 9
  ʒə=sɥi=li=bʁə=ʒə=vɔlə 6
  ʁə=ʒwɛ̃=mwavitə=ki=tə=lə=sɔl 7
  sɥi=mwa=a=tʁa=vεʁ=lε=nɥ=aʒə 8
  ʁa=tʁapə=mwa=si=ty=ɑ̃=na=lə=ku=ʁaʒə 10
  vwa=la=ty=a=ʁe=y=si=ty=ma=y 10
  mε=mɛ̃tə=nɑ̃=pʁɑ̃=ma=mɛ̃ 6
  nə=mə=ki=tə=plys 5
  nε=kʁɛ̃tə=sə=nε=pa=la=fɛ̃ 7
  sə=nε=kə=lə=de=by 6
  sεʃə=tε=laʁmə=nə=plœʁə=pa 6
  ʒə=nə=vø=patə=vwaʁ=ɑ̃pεnə 6
  il=fo=da=bɔʁkə=ʒə=tə=di=zə=ʒə=tεmə 10

  vwa=la=il=fo=fεʁə=lə=ɡʁɑ̃=so 8
  seʁə=mwa=fɔʁ=tjɛ̃=mwa=ʃo 6
  mwa=ʒε=tʁε=pœ=ʁə 5
  mε=mɛ̃=tʁɑ̃=ble 4
  ty=ε=ɑ̃=sɥœ=ʁə 5
  ʒə=tɑ̃=sy=pli=ʁεs=tɔ̃zɑ̃sɑ̃blə 6
  ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø 6
  ʒə=tə=vø 3
  tymə=ʃy=ʃɔ=tə=za=lɔ=ʁεjə 7
  dε=mo=sɑ̃=sɔ=ʁjεl 5
  tymə=ti=ʁə=vεʁ=lə=bɔ=nœʁ 7
  tymə=fε=zu=blje=tu=tə=mε=pœʁ 8
  ʒε=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 5
  ʒə=tə=kɔ̃=fi=mɔ̃=nεɡ=zistɑ̃sə 7
  pɥi=zɔ̃=sɑ̃=va 4
  bʁa=dɑ̃=lε=bʁa 4
  vεʁsə=sjεl=ʒa=mε=de=ku=vεʁ 7
  teʁə=ɛ̃=kɔ=nəɥ=tɑ̃=vulɥ 6
  sə=nɥ=aʒəo=fɔʁ=me=de=mɑ̃=sjεllə 8
  il=fo=da=bɔʁkə=ʒə=tə=di=zə=ʒə=tεmə 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.