Poème-France.com

Poeme : Il Y A Quoi Devant ? Il Y Avait Quoi Avant ?Il Y A Quoi Devant ? Il Y Avait Quoi Avant ?

Pourquoi est ce qu’on est là ?
Pourquoi y en a qui n’y sont plus ?
Pourquoi y en a qu’ont baissé les bras ?
Pourquoi ce jour il a plu ?
Pourquoi je suis ici ?
Pour y en a qui n’y sont pas ?
Pourquoi y en a qui sont joli ?
Et pourquoi y en a qui n’en on pas le droit ?

Il y a quoi devant ?
Il y avait quoi avant ?

Pourquoi tu lis ça ?
Pourquoi tu as deux bras ?
Pourquoi tu es comme ça,
Alors que d’autres ne le sont pas ?

Il y a quoi devant ?
Il y avait quoi avant ?

Pourquoi je me pose des questions ?
Pourquoi à l’amour on me dit de faire attention ?
Pourquoi on me dit que je n’ai plus le temps ?
Alors que j’ai seulement 15 ans ?
Pourquoi on nous dicte des lois ?
Pourquoi tout le monde nous dit NAN ?
Pourquoi on n’a pas le droit de dire pourquoi ?
Alors qu’on est tous nés nus, hurlant et pleurant.
Theshedevil

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa ε sə kɔ̃n- ε la ?
puʁkwa i ɑ̃n- a ki ni sɔ̃ plys ?
puʁkwa i ɑ̃n- a kɔ̃ bεse lε bʁa ?
puʁkwa sə ʒuʁ il a ply ?
puʁkwa ʒə sɥiz- isi ?
puʁ i ɑ̃n- a ki ni sɔ̃ pa ?
puʁkwa i ɑ̃n- a ki sɔ̃ ʒɔli ?
e puʁkwa i ɑ̃n- a ki nɑ̃n- ɔ̃ pa lə dʁwa ?

il i a kwa dəvɑ̃ ?
il i avε kwa avɑ̃ ?

puʁkwa ty li sa ?
puʁkwa ty a dø bʁa ?
puʁkwa ty ε kɔmə sa,
alɔʁ kə dotʁə- nə lə sɔ̃ pa ?

il i a kwa dəvɑ̃ ?
il i avε kwa avɑ̃ ?

puʁkwa ʒə mə pozə dε kεstjɔ̃ ?
puʁkwa a lamuʁ ɔ̃ mə di də fεʁə atɑ̃sjɔ̃ ?
puʁkwa ɔ̃ mə di kə ʒə nε plys lə tɑ̃ ?
alɔʁ kə ʒε sələmɑ̃ kɛ̃zə ɑ̃ ?
puʁkwa ɔ̃ nu diktə dε lwa ?
puʁkwa tu lə mɔ̃də nu di nɑ̃ ?
puʁkwa ɔ̃ na pa lə dʁwa də diʁə puʁkwa ?
alɔʁ kɔ̃n- ε tus nes nys, yʁlɑ̃ e pləʁɑ̃.