Poème-France.com

Poeme : … Je Pleure…… Je Pleure…

… . . Je pleure… . .
Une rivière coule de mes yeux
Je perds mon bonheur
Je suis malheureux

… . . Je pleure… . .
Ces larmes sur mes joues
Remplissent mon cœur
Il se noie… je deviens fou

… . . Je pleure… . .
Toute cette eau autour de moi
Et chaque heure
Rempli mon désarroi

… . . Je pleure… . .
Et toute la journée
Ces rivières où passent mes douleurs
Je ne peux plus les arrêter

… . . Je pleure… . .
Mes yeux sont livides
Je ne suis que douleur
Mon âme se vide

… . . Je pleure… . .
Je veux quitter ce monde
Tuer ce corps
Et laisser ma vie immonde

… . . Je pleure… . .
Oublier mon chagrin
Avec des cachets, ou de l’alcool
Me détruire serait-ce malin ?

… . . Je pleure… . .
Mon corps inerte
Sur la falaise, juste au bord
Me jeter par cette fenêtre

… . . Je pleure… . .
Et ma plume aussi
C’est larme d’encre se meurent
Sur mon papier sali
Tifeufeu

PostScriptum

j’ai honte de pleurer, mais malgré toutes ses larmes, le coeur ne se soulage pas. . . . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

… ʒə plœʁə…
ynə ʁivjεʁə kulə də mεz- iø
ʒə pεʁd mɔ̃ bɔnœʁ
ʒə sɥi maləʁø

… ʒə plœʁə…
sε laʁmə- syʁ mε ʒu
ʁɑ̃plise mɔ̃ kœʁ
il sə nwa… ʒə dəvjɛ̃ fu

… ʒə plœʁə…
tutə sεtə o otuʁ də mwa
e ʃakə œʁ
ʁɑ̃pli mɔ̃ dezaʁwa

… ʒə plœʁə…
e tutə la ʒuʁne
sε ʁivjεʁəz- u pase mε dulœʁ
ʒə nə pø plys lεz- aʁεte

… ʒə plœʁə…
mεz- iø sɔ̃ lividə
ʒə nə sɥi kə dulœʁ
mɔ̃n- amə sə vidə

… ʒə plœʁə…
ʒə vø kite sə mɔ̃də
tɥe sə kɔʁ
e lεse ma vi imɔ̃də

… ʒə plœʁə…
ublje mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃
avεk dε kaʃε, u də lalkɔl
mə detʁɥiʁə səʁε sə malɛ̃ ?

… ʒə plœʁə…
mɔ̃ kɔʁz- inεʁtə
syʁ la falεzə, ʒystə o bɔʁ
mə ʒəte paʁ sεtə fənεtʁə

… ʒə plœʁə…
e ma plymə osi
sε laʁmə dɑ̃kʁə sə məʁe
syʁ mɔ̃ papje sali