Poème-France.com

Poeme : Ce N’Était Qu’Un DélireCe N’Était Qu’Un Délire

Au début ce n’était qu’un jeu,
C’est vite devenu une obsession,
Tu as quelque chose dans les yeux,
Qui éveille en moi une vraie passion.
Ton sourire m’éblouit,
Ta voix me fait frémir,
Tu illumines ma vie,
Pour le meilleur et pour le pire.

Un jour je t’aurai, et je continuerai a rêver de toi, mon cœur s’emballera encore à chaque fois que je croiserai ton regard.

L’amour au travail, tu ne veux pas, une nuit avec toi, je ne te demande que ça.
Tika

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o deby sə netε kœ̃ ʒø,
sε vitə dəvəny ynə ɔpsesjɔ̃,
ty a kεlkə ʃozə dɑ̃ lεz- iø,
ki evεjə ɑ̃ mwa ynə vʁε pasjɔ̃.
tɔ̃ suʁiʁə meblui,
ta vwa mə fε fʁemiʁ,
ty ilyminə ma vi,
puʁ lə mεjœʁ e puʁ lə piʁə.

œ̃ ʒuʁ ʒə toʁε, e ʒə kɔ̃tinɥəʁε a ʁεve də twa, mɔ̃ kœʁ sɑ̃balʁa ɑ̃kɔʁə a ʃakə fwa kə ʒə kʁwazəʁε tɔ̃ ʁəɡaʁ.

lamuʁ o tʁavaj, ty nə vø pa, ynə nɥi avεk twa, ʒə nə tə dəmɑ̃də kə sa.