Poeme : Mon Essence

Mon Essence

Je me nourrit de ton essence,
J’écoute mes sens,
Certains me disent de te trouver,
D’autres veulent t’éviter,
Certains cherchent ta douceur,
D’autres ne ressentent que ta froideur,
Certains ne connaissent que ton humour,
D’autres pleurent ta couardise,
Certains te trouvent balourd,
D’autres te prennent pour une friandise.
C’est le mot qui me manquait,
Comme un enfant devant des friandises,
J’attends l’autorisation de te goûter.
Je sentirai ton odeur,
Se glisser dans mes entrailles,
Ce jour j’aurai plus peur,
On se retrouvera au travail,
Comme si de rien n’était,
Plus jamais je ne te regarderai,
Trop peur, Trop honte,
Je ne sais pas si j’oserai…
Et si je me plantais ? ? ? ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Essence

  je=me=nour=rit=de=ton=es=sence 8
  jé=cou=te=mes=sens 5
  cer=tains=me=disent=de=te=trou=ver 8
  dau=tres=veu=lent=té=vi=ter 7
  cer=tains=cher=chent=ta=dou=ceur 7
  dautres=ne=res=sen=tent=que=ta=froi=deur 9
  cer=tains=ne=con=naissent=que=ton=hu=mour 9
  dau=tres=pleu=rent=ta=cou=ar=dise 8
  cer=tains=te=trou=vent=ba=lourd 7
  dautres=te=pren=nent=pour=u=ne=frian=dise 9
  cest=le=mot=qui=me=man=quait 7
  commeun=en=fant=de=vant=des=frian=dises 8
  jat=tends=lau=to=ri=sa=tion=de=te=goû=ter 11
  je=sen=ti=rai=ton=o=deur 7
  se=glis=ser=dans=mes=en=trail=les 8
  ce=jour=jau=rai=plus=peur 6
  on=se=re=trouve=ra=au=tra=vail 8
  com=me=si=de=rien=né=tait 7
  plus=ja=mais=je=ne=te=re=gar=de=rai 10
  trop=peur=trop=hon=te 5
  je=ne=sais=pas=si=jo=se=rai 8
  et=si=je=me=plan=tais 6
 • Phonétique : Mon Essence

  ʒə mə nuʁʁi də tɔ̃n- esɑ̃sə,
  ʒekutə mε sɑ̃s,
  sεʁtɛ̃ mə dize də tə tʁuve,
  dotʁə- vəle tevite,
  sεʁtɛ̃ ʃεʁʃe ta dusœʁ,
  dotʁə- nə ʁəsɑ̃te kə ta fʁwadœʁ,
  sεʁtɛ̃ nə kɔnεse kə tɔ̃n- ymuʁ,
  dotʁə- pləʁe ta kuaʁdizə,
  sεʁtɛ̃ tə tʁuve baluʁ,
  dotʁə- tə pʁεne puʁ ynə fʁjɑ̃dizə.
  sε lə mo ki mə mɑ̃kε,
  kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃ dəvɑ̃ dε fʁjɑ̃dizə,
  ʒatɑ̃ lotɔʁizasjɔ̃ də tə ɡute.
  ʒə sɑ̃tiʁε tɔ̃n- ɔdœʁ,
  sə ɡlise dɑ̃ mεz- ɑ̃tʁajə,
  sə ʒuʁ ʒoʁε plys pœʁ,
  ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa o tʁavaj,
  kɔmə si də ʁjɛ̃ netε,
  plys ʒamε ʒə nə tə ʁəɡaʁdəʁε,
  tʁo pœʁ, tʁo ɔ̃tə,
  ʒə nə sε pa si ʒozəʁε…
  e si ʒə mə plɑ̃tε ? ? ?
 • Syllabes Phonétique : Mon Essence

  ʒə=mə=nuʁ=ʁi=də=tɔ̃=ne=sɑ̃sə 8
  ʒe=ku=tə=mε=sɑ̃s 5
  sεʁ=tɛ̃mə=di=ze=də=tə=tʁu=ve 8
  do=tʁə=və=le=te=vi=te 7
  sεʁ=tɛ̃=ʃεʁ=ʃe=ta=du=sœ=ʁə 8
  dotʁə=nəʁə=sɑ̃=te=kə=ta=fʁwa=dœʁ 8
  sεʁ=tɛ̃nə=kɔ=nε=se=kə=tɔ̃=ny=muʁ 9
  do=tʁə=plə=ʁe=ta=ku=aʁ=dizə 8
  sεʁ=tɛ̃=tə=tʁu=ve=ba=luʁ 7
  dotʁə=tə=pʁε=ne=puʁ=y=nə=fʁjɑ̃dizə 8
  sε=lə=mo=ki=mə=mɑ̃=kε 7
  kɔmə=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=də=vɑ̃=dε=fʁjɑ̃dizə 8
  ʒa=tɑ̃=lo=tɔ=ʁi=za=sjɔ̃də=tə=ɡu=te 10
  ʒə=sɑ̃=ti=ʁε=tɔ̃=nɔ=dœ=ʁə 8
  sə=ɡli=se=dɑ̃=mε=zɑ̃=tʁa=jə 8
  sə=ʒuʁ=ʒo=ʁε=plys=pœ=ʁə 7
  ɔ̃=sə=ʁə=tʁuvə=ʁa=o=tʁa=vaj 8
  kɔ=mə=si=də=ʁj=ɛ̃=ne=tε 8
  plys=ʒa=mεʒə=nə=təʁə=ɡaʁ=də=ʁε 8
  tʁo=pœ=ʁə=tʁo=ɔ̃=tə 6
  ʒə=nə=sε=pa=si=ʒo=zə=ʁε 8
  e=si=ʒə=mə=plɑ̃=tε 6

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/08/2005 14:49Cughjo

J’aime!!

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/08/2005 14:44

L'écrit contient 122 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tika

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs