Poeme : L’ange De Ma Vie

L’ange De Ma Vie

Je te cherche dans la nuit,
Je suis seule dans mon lit,
Je n’ai pour compagnie,
Qu’une simple photo.

Je cherche l’erreur,
Je sens la terreur,
Je sais que tu as peur.

Elle te possède et te protège.
Montes avec moi sur ce manège,
Si tu décides de me suivre,
J’aurai trouvé ma raison de vivre.

Elle te devine et te connaît,
Elle te supporte et te console,
Mais dans mes bras, je te le promets,
Tu quitteras le sol.

Pars pour ce voyage,
Ce n’est pas un mirage,
Pars pour l’aventure,
Tu verras c’est pas si dur.

Elle te donne et tu lui prêtes,
L’amour c’est comme une fête.
Avec toi j’y participe,
Mais mes yeux s’ouvrent,
Ce n’était qu’un rêve,
Il se dissipe.

Comme un enfant devant une vitrine,
Mes yeux brillent, mon cœur espère,
Mais la réalité me mine,
Elle me renvoie sur cette Terre.

Pourtant j’y crois encore,
L’espérance tue la mort,
Un jour tu la quitteras
Et vers moi tu viendras,
C’est écrit dans la prophétie,
Celle de ma vie.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’ange De Ma Vie

  je=te=cherche=dans=la=nuit 6
  je=suis=seule=dans=mon=lit 6
  je=nai=pour=com=pa=gnie 6
  quu=ne=sim=ple=pho=to 6

  je=cher=che=ler=reur 5
  je=sens=la=ter=reur 5
  je=sais=que=tu=as=peur 6

  elle=te=pos=sèdeet=te=pro=tège 7
  montes=a=vec=moi=sur=ce=ma=nège 8
  si=tu=dé=cides=de=me=suivre 7
  jau=rai=trou=vé=ma=rai=son=de=vivre 9

  elle=te=de=vineet=te=con=naît 7
  elle=te=sup=porteet=te=con=sole 7
  mais=dans=mes=bras=je=te=le=promets 8
  tu=quit=te=ras=le=sol 6

  pars=pour=ce=voy=a=ge 6
  ce=nest=pas=un=mi=rage 6
  pars=pour=la=ven=tu=re 6
  tu=ver=ras=cest=pas=si=dur 7

  elle=te=donneet=tu=lui=prêtes 6
  la=mour=cest=commeu=ne=fête 6
  a=vec=toi=jy=par=ti=cipe 7
  mais=mes=y=eux=sou=vrent 6
  ce=né=tait=quun=rê=ve 6
  il=se=dis=si=pe 5

  commeun=en=fant=de=vant=u=ne=vi=trine 9
  mes=yeux=brillent=mon=cœur=es=père 7
  mais=la=ré=a=li=té=me=mine 8
  elle=me=ren=voie=sur=cette=terre 7

  pour=tant=jy=crois=en=core 6
  les=pé=rance=tue=la=mort 6
  un=jour=tu=la=quit=te=ras 7
  et=vers=moi=tu=vien=dras 6
  cest=é=crit=dans=la=pro=phé=tie 8
  cel=le=de=ma=vie 5
 • Phonétique : L’ange De Ma Vie

  ʒə tə ʃεʁʃə dɑ̃ la nɥi,
  ʒə sɥi sələ dɑ̃ mɔ̃ li,
  ʒə nε puʁ kɔ̃paɲi,
  kynə sɛ̃plə fɔto.

  ʒə ʃεʁʃə leʁœʁ,
  ʒə sɑ̃s la teʁœʁ,
  ʒə sε kə ty a pœʁ.

  εllə tə pɔsεdə e tə pʁɔtεʒə.
  mɔ̃təz- avεk mwa syʁ sə manεʒə,
  si ty desidə də mə sɥivʁə,
  ʒoʁε tʁuve ma ʁεzɔ̃ də vivʁə.

  εllə tə dəvinə e tə kɔnε,
  εllə tə sypɔʁtə e tə kɔ̃sɔlə,
  mε dɑ̃ mε bʁa, ʒə tə lə pʁɔmε,
  ty kitəʁa lə sɔl.

  paʁ puʁ sə vwajaʒə,
  sə nε pa œ̃ miʁaʒə,
  paʁ puʁ lavɑ̃tyʁə,
  ty veʁa sε pa si dyʁ.

  εllə tə dɔnə e ty lɥi pʁεtə,
  lamuʁ sε kɔmə ynə fεtə.
  avεk twa ʒi paʁtisipə,
  mε mεz- iø suvʁe,
  sə netε kœ̃ ʁεvə,
  il sə disipə.

  kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃ dəvɑ̃ ynə vitʁinə,
  mεz- iø bʁije, mɔ̃ kœʁ εspεʁə,
  mε la ʁealite mə minə,
  εllə mə ʁɑ̃vwa syʁ sεtə teʁə.

  puʁtɑ̃ ʒi kʁwaz- ɑ̃kɔʁə,
  lεspeʁɑ̃sə tɥ la mɔʁ,
  œ̃ ʒuʁ ty la kitəʁa
  e vεʁ mwa ty vjɛ̃dʁa,
  sεt- ekʁi dɑ̃ la pʁɔfeti,
  sεllə də ma vi.
 • Syllabes Phonétique : L’ange De Ma Vie

  ʒə=tə=ʃεʁʃə=dɑ̃=la=nɥi 6
  ʒə=sɥisə=lə=dɑ̃=mɔ̃=li 6
  ʒə=nε=puʁ=kɔ̃=pa=ɲi 6
  ky=nə=sɛ̃=plə=fɔ=to 6

  ʒə=ʃεʁ=ʃə=le=ʁœ=ʁə 6
  ʒə=sɑ̃s=la=te=ʁœ=ʁə 6
  ʒə=sε=kə=ty=a=pœʁ 6

  εllə=tə=pɔ=sεdəe=tə=pʁɔtεʒə 6
  mɔ̃tə=za=vεk=mwa=syʁ=sə=ma=nεʒə 8
  si=ty=de=sidə=də=mə=sɥivʁə 7
  ʒo=ʁε=tʁu=ve=ma=ʁε=zɔ̃də=vivʁə 8

  εllə=tə=də=vinəe=tə=kɔ=nε 7
  εllə=tə=sy=pɔʁtəe=tə=kɔ̃sɔlə 6
  mε=dɑ̃=mεbʁaʒə=tə=lə=pʁɔ=mε 7
  ty=ki=tə=ʁa=lə=sɔl 6

  paʁ=puʁ=sə=vwa=ja=ʒə 6
  sə=nε=pa=œ̃=mi=ʁaʒə 6
  paʁ=puʁ=la=vɑ̃=ty=ʁə 6
  ty=ve=ʁa=sε=pa=si=dyʁ 7

  εllə=tə=dɔnə=e=ty=lɥipʁεtə 6
  la=muʁ=sε=kɔməy=nə=fεtə 6
  a=vεk=twa=ʒi=paʁ=tisipə 6
  mε=mε=zi=ø=su=vʁe 6
  sə=ne=tε=kœ̃=ʁε=və 6
  il=sə=di=si=pə 5

  kɔməœ̃=nɑ̃=fɑ̃də=vɑ̃=y=nə=vitʁinə 7
  mε=ziø=bʁi=je=mɔ̃=kœʁ=εspεʁə 7
  mε=la=ʁe=a=li=te=mə=minə 8
  εllə=mə=ʁɑ̃=vwa=syʁ=sεtə=te=ʁə 8

  puʁ=tɑ̃=ʒi=kʁwa=zɑ̃=kɔʁə 6
  lεs=pe=ʁɑ̃sə=tɥ=la=mɔʁ 6
  œ̃=ʒuʁ=ty=la=kitə=ʁa 6
  e=vεʁ=mwa=ty=vjɛ̃=dʁa 6
  sε=te=kʁi=dɑ̃=la=pʁɔ=fe=ti 8
  sεl=lə=də=ma=vi 5

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/08/2005 15:09Eternel_Ange

Je trouve ton poéme sublime
j’aime énormement
Bonne continuation

Poème - Sans Thème -
Publié le 25/08/2005 12:09

L'écrit contient 191 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Tika

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs