Poème-France.com

Poeme : Le Jour Où On Ne Fera Qu’UnLe Jour Où On Ne Fera Qu’Un

Loin de toi le temps me parait si long,
Proche de toi tout me semble si bon,
Je passe des heures a te regarder,
Chaques parties de ton corps,
Durant de long moment j’ai admiré,
Tu m’apparais si fort !
Me blotir dans tes bras,
Et sentir ta douceur,
M’enivrer de ton odeur,
Me plonger dans ton corps,
Me fondre a l’interieur de toi,
Devenir une partie de toi,
Pour quelques instants,
J’en rêve tellement !
Peut-être ai-je tord,
Il ne faut sûrement pas,
Mais c’est plus fort que moi,
Je ne contrôle ni mes pensées,
Ni mes désirs,
Passion, obsession et pulsion,
Les maîtres mots de mon affection.
Je te veux, je te désire !
Enfin je veux te sentir,
Te savoir a l’interieur de moi,
Chercher a provoquer le plaisir,
Le plus intense,
Eveiller tous mes sens,
Vouloir me séduire.
J’attends beaucoup de toi,
Mais je ne désespère pas,
Un jour on se trouvera,
Toi et moi,
Toi dans moi…
Ce jour je te devinerai,
Une fois pour toute je te saurai.
Tika

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lwɛ̃ də twa lə tɑ̃ mə paʁε si lɔ̃,
pʁoʃə də twa tu mə sɑ̃blə si bɔ̃,
ʒə pasə dεz- œʁz- a tə ʁəɡaʁde,
ʃak paʁti də tɔ̃ kɔʁ,
dyʁɑ̃ də lɔ̃ mɔmɑ̃ ʒε admiʁe,
ty mapaʁε si fɔʁ !
mə blɔtiʁ dɑ̃ tε bʁa,
e sɑ̃tiʁ ta dusœʁ,
mɑ̃nivʁe də tɔ̃n- ɔdœʁ,
mə plɔ̃ʒe dɑ̃ tɔ̃ kɔʁ,
mə fɔ̃dʁə a lɛ̃təʁjœʁ də twa,
dəvəniʁ ynə paʁti də twa,
puʁ kεlkz- ɛ̃stɑ̃,
ʒɑ̃ ʁεvə tεllmɑ̃ !
pø tεtʁə ε ʒə tɔʁ,
il nə fo syʁəmɑ̃ pa,
mε sε plys fɔʁ kə mwa,
ʒə nə kɔ̃tʁolə ni mε pɑ̃se,
ni mε deziʁ,
pasjɔ̃, ɔpsesjɔ̃ e pylsjɔ̃,
lε mεtʁə- mo də mɔ̃n- afεksjɔ̃.
ʒə tə vø, ʒə tə deziʁə !
ɑ̃fɛ̃ ʒə vø tə sɑ̃tiʁ,
tə savwaʁ a lɛ̃təʁjœʁ də mwa,
ʃεʁʃe a pʁɔvɔke lə plεziʁ,
lə plysz- ɛ̃tɑ̃sə,
əvεje tus mε sɑ̃s,
vulwaʁ mə sedɥiʁə.
ʒatɑ̃ boku də twa,
mε ʒə nə dezεspεʁə pa,
œ̃ ʒuʁ ɔ̃ sə tʁuvəʁa,
twa e mwa,
twa dɑ̃ mwa…
sə ʒuʁ ʒə tə dəvinəʁε,
ynə fwa puʁ tutə ʒə tə soʁε.