Poème-France.com

Poeme : Toi Ma PenséeToi Ma Pensée

Oh grandeur d’efficacité ! Toi ma pensée
Cherche dans tous tes sillons, à toutes salves
Le flot ineffable de mes riches idées
Déverse-les pressée sur mon esprit décidé

Chasse muette au loin ces horribles pièges
Ceux qui surgissent bons malins où te mal réside
Sur ma raison, que là brimée l’on assiégé
Par ces méandres ; passes aliénées qui font siège

Ne soit pas putride, là je te prie arbore
Le flambeau des merveilles de tous décors aisés
Pour être libre de tes choix encor et encor

Joue ta pugnacité sur le dos de l’erreur
Celle de mon esprit rétif, n’ai peur protège
Ma raison réfractaire, elle n’est pas une terreur
☼₣€
Modepoete

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ ɡʁɑ̃dœʁ defikasite ! twa ma pɑ̃se
ʃεʁʃə dɑ̃ tus tε sijɔ̃, a tutə salvə
lə flo inefablə də mε ʁiʃəz- ide
devεʁsə lε pʁese syʁ mɔ̃n- εspʁi deside

ʃasə mɥεtə o lwɛ̃ sεz- ɔʁiblə pjεʒə
sø ki syʁʒise bɔ̃ malɛ̃z- u tə mal ʁezidə
syʁ ma ʁεzɔ̃, kə la bʁime lɔ̃n- asjeʒe
paʁ sε meɑ̃dʁə, pasəz- aljene ki fɔ̃ sjεʒə

nə swa pa pytʁidə, la ʒə tə pʁi aʁbɔʁə
lə flɑ̃bo dε mεʁvεjə də tus dekɔʁz- εze
puʁ εtʁə libʁə də tε ʃwa ɑ̃kɔʁ e ɑ̃kɔʁ

ʒu ta pyɲasite syʁ lə do də leʁœʁ
sεllə də mɔ̃n- εspʁi ʁetif, nε pœʁ pʁɔtεʒə
ma ʁεzɔ̃ ʁefʁaktεʁə, εllə nε pa ynə teʁœʁ