Poeme : Orgueil Du Fond De Ta Tanière

Orgueil Du Fond De Ta Tanière

Orgueil du fond de ta tanière
Canus Auréus tu nous prépares
Charognard des humbles litières
Tu rognes l’os qui nous sépare

De ta pharaonique pensée tu me braves
Tu me pousses loin de toutes proies
Car tu n’esquisses jamais l’entrave
Que je fus meilleur à ton endroit

Tu élèves la tête au plus haut que le sphinx
Et tu me montres les crocs féroces
À faire comprendre raison à mon pharynx
De ne plus souffler mes mots de rosses

Tu ne laisses rien, tout t’appartiens
Et tu lèches sans vergogne ma dernière envie
Les trésors de mon âme ce n’est rien
Pour toi qu’une perfide acrimonie

Rien n’est moins beau qu je n’eusse le beau
Et de tous les ors que je sois cette ordure
À me montrer une Cléopâtre complice dans l’eau
Pour laver mes souillures que tu me fais dure

Je ne veux plus de toi ô morne corrompu
Je rejette au loin ton inexpugnable vitalité
Ne me rabaisserai à sucer tes blessures reçues
Pour te donner le plaisir de ma fidélité

Un jour tu crèveras la panse trop pleine
De ne vouloir vomir toutes tes résistances
Au De Profondis ne m’offre pas injures vilaines
Pour me faire croire que ta prière est rassurante.
☼₣€

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Orgueil Du Fond De Ta Tanière

  or=gueil=du=fond=de=ta=ta=nière 8
  ca=nus=au=réus=tu=nous=pré=pares 8
  cha=ro=gnard=des=hum=bles=li=tières 8
  tu=ro=gnes=los=qui=nous=sé=pare 8

  de=ta=pha=rao=ni=que=pen=sée=tu=me=braves 11
  tu=me=pous=ses=loin=de=toutes=proies 8
  car=tu=nes=quisses=ja=mais=len=trave 8
  que=je=fus=meilleur=à=ton=en=droit 8

  tu=é=lèves=la=tê=teau=plus=haut=que=le=s=phin=x 13
  et=tu=me=montres=les=crocs=fé=roces 8
  à=faire=com=pren=dre=rai=son=à=mon=pha=ryn=x 12
  de=ne=plus=souf=fler=mes=mots=de=rosses 9

  tu=ne=laisses=rien=tout=tap=par=tiens 8
  et=tu=lèches=sans=ver=go=gne=ma=der=niè=reen=vie 12
  les=tré=sors=de=mon=â=me=ce=nest=rien 10
  pour=toi=quune=per=fidea=cri=mo=nie 8

  rien=nest=moins=beau=qu=je=neus=se=le=beau 10
  et=de=tous=les=ors=que=je=sois=cetteor=dure 10
  à=me=mon=trer=une=cléo=pâ=tre=com=pli=ce=dans=leau 13
  pour=la=ver=mes=souillures=que=tu=me=fais=dure 10

  je=ne=veux=plus=de=toi=ô=morne=cor=rom=pu 11
  je=re=jetteau=loin=ton=i=nex=pug=na=ble=vi=ta=li=té 14
  ne=me=ra=baisse=rai=à=su=cer=tes=bles=su=res=re=çues 14
  pour=te=don=ner=le=plai=sir=de=ma=fi=dé=li=té 13

  un=jour=tu=crève=ras=la=pan=se=trop=pleine 10
  de=ne=vou=loir=vo=mir=toutes=tes=ré=sis=tances 11
  au=de=pro=fon=dis=ne=mof=fre=pas=in=jures=vi=laines 13
  pour=me=faire=croi=re=que=ta=priè=reest=ras=su=rante 12
  ☼₣€ 1
 • Phonétique : Orgueil Du Fond De Ta Tanière

  ɔʁɡœj dy fɔ̃ də ta tanjεʁə
  kanysz- oʁeys ty nu pʁepaʁə
  ʃaʁɔɲaʁ dεz- œ̃blə litjεʁə
  ty ʁɔɲə los ki nu sepaʁə

  də ta faʁaɔnikə pɑ̃se ty mə bʁavə
  ty mə pusə lwɛ̃ də tutə pʁwa
  kaʁ ty nεskisə ʒamε lɑ̃tʁavə
  kə ʒə fy mεjœʁ a tɔ̃n- ɑ̃dʁwa

  ty elεvə la tεtə o plys-o kə lə sfɛ̃ks
  e ty mə mɔ̃tʁə- lε kʁo feʁɔsə
  a fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə ʁεzɔ̃ a mɔ̃ faʁɛ̃ks
  də nə plys sufle mε mo də ʁɔsə

  ty nə lεsə ʁjɛ̃, tu tapaʁtjɛ̃
  e ty lεʃə sɑ̃ vεʁɡɔɲə ma dεʁnjεʁə ɑ̃vi
  lε tʁezɔʁ də mɔ̃n- amə sə nε ʁjɛ̃
  puʁ twa kynə pεʁfidə akʁimɔni

  ʁjɛ̃ nε mwɛ̃ bo k ʒə nøsə lə bo
  e də tus lεz- ɔʁs kə ʒə swa sεtə ɔʁdyʁə
  a mə mɔ̃tʁe ynə kleɔpatʁə kɔ̃plisə dɑ̃ lo
  puʁ lave mε sujyʁə kə ty mə fε dyʁə

  ʒə nə vø plys də twa o mɔʁnə kɔʁɔ̃py
  ʒə ʁəʒεtə o lwɛ̃ tɔ̃n- inεkspyɲablə vitalite
  nə mə ʁabεsəʁε a syse tε blesyʁə ʁəsɥ
  puʁ tə dɔne lə plεziʁ də ma fidelite

  œ̃ ʒuʁ ty kʁεvəʁa la pɑ̃sə tʁo plεnə
  də nə vulwaʁ vɔmiʁ tutə tε ʁezistɑ̃sə
  o də pʁɔfɔ̃di nə mɔfʁə pa ɛ̃ʒyʁə vilεnə
  puʁ mə fεʁə kʁwaʁə kə ta pʁjεʁə ε ʁasyʁɑ̃tə.
 • Syllabes Phonétique : Orgueil Du Fond De Ta Tanière

  ɔʁ=ɡœj=dy=fɔ̃=də=ta=ta=njεʁ=ə 9
  ka=nys=zo=ʁe=ys=ty=nu=pʁe=pa=ʁə 10
  ʃa=ʁɔ=ɲaʁ=dε=zœ̃=blə=li=tjεʁ=ə 9
  ty=ʁɔ=ɲə=los=ki=nu=se=pa=ʁə 9

  də=ta=fa=ʁa=ɔ=nikə=pɑ̃=se=ty=mə=bʁavə 11
  ty=mə=pu=sə=lwɛ̃=də=tu=tə=pʁwa 9
  kaʁ=ty=nεs=kis=ə=ʒa=mε=lɑ̃=tʁa=və 10
  kə=ʒə=fy=mε=jœ=ʁə=a=tɔ̃=nɑ̃=dʁwa 10

  ty=e=lεvə=la=tε=təo=plys-o=kə=lə=sfɛ̃ks 11
  e=ty=mə=mɔ̃=tʁə=lε=kʁo=fe=ʁɔ=sə 10
  a=fεʁə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=ʁε=zɔ̃=a=mɔ̃=fa=ʁɛ̃ks 11
  də=nə=plys=su=fle=mε=mo=də=ʁɔ=sə 10

  ty=nə=lε=sə=ʁjɛ̃=tu=ta=paʁ=tj=ɛ̃ 10
  e=ty=lεʃə=sɑ̃=vεʁ=ɡɔ=ɲə=ma=dεʁ=njε=ʁəɑ̃=vi 12
  lε=tʁe=zɔʁ=də=mɔ̃=na=mə=sə=nε=ʁjɛ̃ 10
  puʁ=twa=ky=nə=pεʁ=fidə=a=kʁi=mɔ=ni 10

  ʁjɛ̃=nε=mwɛ̃=bo=k=ʒə=nø=sə=lə=bo 10
  e=də=tus=lε=zɔʁs=kə=ʒə=swa=sεtə=ɔʁdyʁə 10
  amə=mɔ̃=tʁe=y=nə=kle=ɔ=pa=tʁə=kɔ̃=pli=sə=dɑ̃=lo 14
  puʁ=la=ve=mε=su=jyʁə=kə=ty=mə=fεdyʁə 10

  ʒə=nə=vø=plys=də=twa=o=mɔʁnə=kɔ=ʁɔ̃=py 11
  ʒə=ʁə=ʒεtəo=lwɛ̃=tɔ̃=ni=nεk=spy=ɲa=blə=vi=ta=li=te 14
  nə=mə=ʁa=bεsə=ʁε=a=sy=se=tε=ble=sy=ʁə=ʁəsɥ 13
  puʁtə=dɔ=ne=lə=plε=ziʁ=də=ma=fi=de=li=te 12

  œ̃=ʒuʁ=ty=kʁεvə=ʁa=la=pɑ̃=sə=tʁo=plεnə 10
  də=nə=vu=lwaʁ=vɔ=miʁ=tutə=tε=ʁe=zistɑ̃sə 10
  odə=pʁɔ=fɔ̃=di=nə=mɔ=fʁə=pa=ɛ̃=ʒy=ʁə=vilεnə 12
  puʁmə=fε=ʁə=kʁwa=ʁə=kə=ta=pʁi=jεʁ=ε=ʁa=syʁɑ̃tə 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/08/2012 11:57Jandot Poésie

défaut d’orgueil mène au cerceuil.
bravo et merci pour le partage.
amicalement