Poème-France.com

Poeme : A La Recherche De L’AmourA La Recherche De L’Amour

Perdu sur les petits chemins
De ces hivers sans lendemain
Je ne consolais plus ma vie
Solitaire de ces jours infinis

Je me suis engagé sur la route
Cette secrète qui évite la déroute
Vous conduit sur les sommets
Où se repaissent les belles journées

Aux bas cotés d’un splendide virage
Là haut une image dans les nuages
Je me suis arrêté pour l’apercevoir
Mon esprit a fendu son ciel pour y croire

Encor Il me fallait monter pour la voir
J’ai souffert de ma volonté jusqu’au soir
Une flamme brûlante alors je ne pu leurrer
J’y ai ligaturé le feu de mes yeux subjugués

Sa flamme ravivée ne m’a pas déçue
Elle a réchauffé mes pulsions retenues
Et nous avons brûlé des chaleurs vivaces
Comme la torche d’olympe à jamais tenace

Je suis redescendu, lové à cette torche
Elle me conduira à nos jeux de gavroches
Enfantins ils nous tirent des pulsions démoniaques
Celles qui vous escortent vers l’amour thériaque

Je ne cherche plus mon chemin au matin
Je reste prés de ma flamme avec entrain
Je la ravive de mon corps pour notre futur
D’un entretient d’amour plus que plus pur.
☼₣€
Modepoete

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pεʁdy syʁ lε pəti ʃəmɛ̃
də sεz- ivεʁ sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃
ʒə nə kɔ̃sɔlε plys ma vi
sɔlitεʁə də sε ʒuʁz- ɛ̃fini

ʒə mə sɥiz- ɑ̃ɡaʒe syʁ la ʁutə
sεtə sεkʁεtə ki evitə la deʁutə
vu kɔ̃dɥi syʁ lε sɔmε
u sə ʁəpεse lε bεllə ʒuʁne

o ba kɔte dœ̃ splɑ̃didə viʁaʒə
la-o ynə imaʒə dɑ̃ lε nɥaʒə
ʒə mə sɥiz- aʁεte puʁ lapεʁsəvwaʁ
mɔ̃n- εspʁi a fɑ̃dy sɔ̃ sjεl puʁ i kʁwaʁə

ɑ̃kɔʁ il mə falε mɔ̃te puʁ la vwaʁ
ʒε sufεʁ də ma vɔlɔ̃te ʒysko swaʁ
ynə flamə bʁylɑ̃tə alɔʁ ʒə nə py ləʁe
ʒi ε liɡatyʁe lə fø də mεz- iø sybʒyɡe

sa flamə ʁavive nə ma pa desɥ
εllə a ʁeʃofe mε pylsjɔ̃ ʁətənɥ
e nuz- avɔ̃ bʁyle dε ʃalœʁ vivasə
kɔmə la tɔʁʃə dɔlɛ̃pə a ʒamε tənasə

ʒə sɥi ʁədesɑ̃dy, lɔve a sεtə tɔʁʃə
εllə mə kɔ̃dɥiʁa a no ʒø də ɡavʁoʃə
ɑ̃fɑ̃tɛ̃z- il nu tiʁe dε pylsjɔ̃ demɔnjak
sεllə ki vuz- εskɔʁte vεʁ lamuʁ teʁjakə

ʒə nə ʃεʁʃə plys mɔ̃ ʃəmɛ̃ o matɛ̃
ʒə ʁεstə pʁe də ma flamə avεk ɑ̃tʁɛ̃
ʒə la ʁavivə də mɔ̃ kɔʁ puʁ nɔtʁə fytyʁ
dœ̃n- ɑ̃tʁətjɛ̃ damuʁ plys kə plys pyʁ.