Poeme : Je Rêve Éveillé

Je Rêve Éveillé

Je rêve éveillé, oui je rêve
Je rêve d’un monde nouveau
Où chacun accorde sa trêve
Pour un espace de renouveau

Jetons tous nos habits de vandales
Qui détruisent notre belle nature
Mettent à mal notre règne animal
Et consument la forêt de notre futur

Ecrasons nos sourires hypocrites
Des piéges de la consommation
De par ces publicités souscrites
Déposées sans avis dans nos bastions

Enfouissons nos esprits belliqueux
Pour embellir notre terre ensanglantée
Par ces guerres, ce terrorismes sulfureux
Qui donne à notre genre la substantialité

Ne plus construire d’armes vengeresses
Mais cultiver nos terres de purs levains de vie
Gérants d’actes perclus dans la sagesse
Où s’abandonnent les gaspillages de nos envies

Ne plus compter ses ors maudits et artificiels
Délaisser les paillettes pour la grande solidarité
Nos talents appartiennent à la nature officielle
Rendez-lui le prix, de sa reconnaissance innée

Eviter la fréquentation de ces hommes des Dieux
Qui prêchent en son nom le droit à toutes les morts
Fuyons les, en se référant à notre morale des mieux
Cette vitalité d’humain qui se tisse sans remord

Oui je rêve, sans jamais m’éveiller, homme croyant
A plus de sérénité sincère sur notre terre nourricière
Soleil ne brille plus au bon profit de ces intolérants
Oblige-les au repentir dans le noir de leur souricière.
☼₣€

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Rêve Éveillé

  je=rê=ve=é=veillé=oui=je=rêve 8
  je=rê=ve=dun=mon=de=nou=veau 8
  où=cha=cun=ac=cor=de=sa=trêve 8
  pour=un=es=pace=de=re=nou=veau 8

  je=tons=tous=nos=ha=bits=de=van=dales 9
  qui=dé=truisent=no=tre=bel=le=na=ture 9
  mettent=à=mal=notre=rè=gnea=ni=mal 8
  et=con=sument=la=fo=rêt=de=no=tre=fu=tur 11

  ecra=sons=nos=sou=rires=hy=po=crites 8
  des=pi=éges=de=la=con=som=ma=tion 9
  de=par=ces=pu=bli=ci=tés=sous=crites 9
  dé=po=sées=sans=a=vis=dans=nos=bas=tions 10

  en=fouis=sons=nos=es=prits=bel=li=queux 9
  pour=em=bel=lir=notre=ter=reen=san=glan=tée 10
  par=ces=guerres=ce=ter=ro=ris=mes=sul=fu=reux 11
  qui=donneà=no=tre=gen=re=la=sub=stan=tia=li=té 12

  ne=plus=cons=truire=dar=mes=ven=ge=resses 9
  mais=cul=ti=ver=nos=terres=de=purs=le=vains=de=vie 12
  gé=rants=dac=tes=per=clus=dans=la=sa=gesse 10
  où=sa=ban=donnent=les=gas=pilla=ges=de=nos=en=vies 12

  ne=plus=comp=ter=ses=ors=mau=dits=et=ar=ti=fi=ciels 13
  dé=lais=ser=les=paillettes=pour=la=gran=de=so=li=da=ri=té 14
  nos=talents=ap=par=tien=nent=à=la=na=tu=reof=fi=cielle 13
  ren=dez=lui=le=prix=de=sa=re=con=nais=sancein=née 12

  evi=ter=la=fré=quen=ta=tion=de=ces=hommes=des=dieux 12
  qui=prêchent=en=son=nom=le=droit=à=tou=tes=les=morts 12
  fuyons=les=en=se=ré=fé=rant=à=notre=mo=ra=le=des=mieux 14
  cette=vi=ta=li=té=dhu=main=qui=se=tis=se=sans=re=mord 14

  oui=je=rêve=sans=ja=mais=mé=veiller=hom=me=croy=ant 12
  a=plus=de=sé=ré=ni=té=sin=cère=sur=no=tre=ter=re=nour=ri=cière 17
  so=leil=ne=brille=plus=au=bon=pro=fit=de=ces=in=to=lé=rants 15
  oblige=les=au=re=pen=tir=dans=le=noir=de=leur=sou=ri=cière 14
  ☼₣€ 1
 • Phonétique : Je Rêve Éveillé

  ʒə ʁεvə evεje, ui ʒə ʁεvə
  ʒə ʁεvə dœ̃ mɔ̃də nuvo
  u ʃakœ̃ akɔʁdə sa tʁεvə
  puʁ œ̃n- εspasə də ʁənuvo

  ʒətɔ̃ tus no-abi də vɑ̃dalə
  ki detʁɥize nɔtʁə bεllə natyʁə
  mεte a mal nɔtʁə ʁεɲə animal
  e kɔ̃syme la fɔʁε də nɔtʁə fytyʁ

  εkʁazɔ̃ no suʁiʁəz- ipɔkʁitə
  dε pjeʒə də la kɔ̃sɔmasjɔ̃
  də paʁ sε pyblisite suskʁitə
  depoze sɑ̃z- avi dɑ̃ no bastjɔ̃

  ɑ̃fuisɔ̃ noz- εspʁi bεllikø
  puʁ ɑ̃bεlliʁ nɔtʁə teʁə ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te
  paʁ sε ɡeʁə, sə teʁɔʁismə sylfyʁø
  ki dɔnə a nɔtʁə ʒɑ̃ʁə la sybstɑ̃tjalite

  nə plys kɔ̃stʁɥiʁə daʁmə- vɑ̃ʒəʁesə
  mε kyltive no teʁə- də pyʁ ləvɛ̃ də vi
  ʒeʁɑ̃ daktə pεʁkly dɑ̃ la saʒεsə
  u sabɑ̃dɔne lε ɡaspijaʒə də noz- ɑ̃vi

  nə plys kɔ̃te sεz- ɔʁs modiz- e aʁtifisjεl
  delεse lε pajεtə puʁ la ɡʁɑ̃də sɔlidaʁite
  no talɑ̃z- apaʁtjεne a la natyʁə ɔfisjεllə
  ʁɑ̃de lɥi lə pʁi, də sa ʁəkɔnεsɑ̃sə ine

  əvite la fʁekɑ̃tasjɔ̃ də sεz- ɔmə dε djø
  ki pʁεʃe ɑ̃ sɔ̃ nɔ̃ lə dʁwa a tutə lε mɔʁ
  fyiɔ̃ lε, ɑ̃ sə ʁefeʁɑ̃ a nɔtʁə mɔʁalə dε mjø
  sεtə vitalite dymɛ̃ ki sə tisə sɑ̃ ʁəmɔʁ

  ui ʒə ʁεvə, sɑ̃ ʒamε mevεje, ɔmə kʁwajɑ̃
  a plys də seʁenite sɛ̃sεʁə syʁ nɔtʁə teʁə nuʁʁisjεʁə
  sɔlεj nə bʁijə plysz- o bɔ̃ pʁɔfi də sεz- ɛ̃tɔleʁɑ̃
  ɔbliʒə lεz- o ʁəpɑ̃tiʁ dɑ̃ lə nwaʁ də lœʁ suʁisjεʁə.
 • Syllabes Phonétique : Je Rêve Éveillé

  ʒə=ʁε=və=e=vε=je=u=i=ʒə=ʁεvə 10
  ʒə=ʁε=və=dœ̃=mɔ̃=də=nu=vo 8
  u=ʃa=kœ̃=a=kɔʁ=də=sa=tʁε=və 9
  puʁ=œ̃=nεs=pa=sə=də=ʁə=nu=vo 9

  ʒə=tɔ̃=tus=no-a=bi=də=vɑ̃=da=lə 10
  ki=det=ʁɥi=ze=nɔ=tʁə=bεl=lə=na=tyʁə 10
  mε=te=a=mal=nɔtʁə=ʁε=ɲə=a=ni=mal 10
  e=kɔ̃=sy=me=la=fɔ=ʁεdə=nɔ=tʁə=fy=tyʁ 11

  ε=kʁa=zɔ̃=no=su=ʁi=ʁə=zi=pɔ=kʁitə 10
  dε=pje=ʒə=də=la=kɔ̃=sɔ=ma=sj=ɔ̃ 10
  də=paʁ=sε=py=bli=si=te=sus=kʁi=tə 10
  de=po=ze=sɑ̃=za=vi=dɑ̃=no=bas=tjɔ̃ 10

  ɑ̃=fu=i=sɔ̃=no=zεs=pʁi=bεl=li=kø 10
  puʁ=ɑ̃=bεl=liʁ=nɔtʁə=teʁə=ɑ̃=sɑ̃=ɡlɑ̃=te 10
  paʁ=sε=ɡeʁə=sə=te=ʁɔ=ʁismə=syl=fy=ʁø 10
  ki=dɔnəa=nɔ=tʁə=ʒɑ̃=ʁə=la=syb=stɑ̃=tja=li=te 12

  nə=plys=kɔ̃s=tʁɥiʁə=daʁ=mə=vɑ̃=ʒə=ʁe=sə 10
  mε=kyl=ti=ve=no=te=ʁə=də=pyʁ=lə=vɛ̃də=vi 12
  ʒe=ʁɑ̃=dak=tə=pεʁ=kly=dɑ̃=la=sa=ʒεsə 10
  u=sa=bɑ̃=dɔ=ne=lε=ɡas=pi=jaʒə=də=no=zɑ̃=vi 13

  nə=plys=kɔ̃=te=sε=zɔʁs=mo=di=ze=aʁ=ti=fi=sjεl 13
  de=lεse=lε=pa=jε=tə=puʁ=la=ɡʁɑ̃=də=sɔ=li=da=ʁi=te 15
  no=ta=lɑ̃=za=paʁ=tjε=ne=a=la=na=tyʁəɔ=fi=sjεllə 13
  ʁɑ̃=de=lɥilə=pʁi=də=sa=ʁə=kɔ=nε=sɑ̃=sə=i=ne 13

  ə=vi=te=la=fʁe=kɑ̃=ta=sjɔ̃də=sε=zɔ=mə=dε=djø 13
  ki=pʁε=ʃe=ɑ̃=sɔ̃nɔ̃lə=dʁwa=a=tu=tə=lε=mɔʁ 11
  fy=i=ɔ̃=lε=ɑ̃sə=ʁe=fe=ʁɑ̃=a=nɔ=tʁə=mɔ=ʁa=lə=dε=mjø 16
  sεtə=vi=ta=li=te=dy=mɛ̃=ki=sə=ti=sə=sɑ̃=ʁə=mɔʁ 14

  u=iʒə=ʁε=və=sɑ̃=ʒa=mε=me=vε=je=ɔ=mə=kʁwa=jɑ̃ 14
  a=plys=də=se=ʁe=ni=te=sɛ̃=sεʁə=syʁ=nɔ=tʁə=te=ʁə=nuʁ=ʁi=sjεʁə 17
  sɔ=lεj=nə=bʁi=jə=plys=zo=bɔ̃=pʁɔ=fidə=sε=zɛ̃=tɔ=le=ʁɑ̃ 15
  ɔ=bliʒə=lε=zo=ʁə=pɑ̃=tiʁ=dɑ̃=lə=nwaʁ=də=lœʁ=su=ʁi=sjεʁə 15

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.