Poème-France.com

Poeme : Pkoi ?Pkoi ?

Pkoi je pleure tout le temps ?
Pkoi j’ai le moral a zéro ?
Pkoi, en si peu de temps, je suis tombé de si haut ?
Pkoi je vois tout en noir ?
Pkoi je n’ai plus d’Espoir ?
Pkoi j’ai envie de te voir ?
Pkoi j’ai envie d’aller me blottir tout contre toi ?
Parce que t’ai le seul à me comprendre comme ça
Il y en aurait encore des pkoi
Mais je préfère garder mon temps
À penser à toi
Et à rêver à ce que tu me prennes dans tes bras ! ! !
Tit£-@udr£Y

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pkwa ʒə plœʁə tu lə tɑ̃ ?
pkwa ʒε lə mɔʁal a zeʁo ?
pkwa, ɑ̃ si pø də tɑ̃, ʒə sɥi tɔ̃be də si-o ?
pkwa ʒə vwa tut- ɑ̃ nwaʁ ?
pkwa ʒə nε plys dεspwaʁ ?
pkwa ʒε ɑ̃vi də tə vwaʁ ?
pkwa ʒε ɑ̃vi dale mə blɔtiʁ tu kɔ̃tʁə twa ?
paʁsə kə tε lə səl a mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə kɔmə sa
il i ɑ̃n- oʁε ɑ̃kɔʁə dε pkwa
mε ʒə pʁefεʁə ɡaʁde mɔ̃ tɑ̃
a pɑ̃se a twa
e a ʁεve a sə kə ty mə pʁεnə dɑ̃ tε bʁa ! ! !