Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tu Ns Manke My Choupette ! ! ! !

Poème Amour
Publié le 30/04/2004 00:00

L'écrit contient 326 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Tit£-@udr£Y

Tu Ns Manke My Choupette ! ! ! !

C’est un lundi
Le jour où t’es parti
Tu le sais, sa nous a tous affecté
Tu le sais, on continura de t’apprécier

On attend le jour ou tu reviendra
Le jour, ou on te serrera dans nos bras
Les larmes au yeux, à toi on pensera
Tous les jours, on te retrouvera
Que se soit dans nos pensés
Ou simplement de toi, parler
Pour se rappeler les bons souvenirs
Les méga party
Où on attendait le moment de s’enfuir
Pour se retrouver
Pour toute en gang, se raconter nos journés

Sans toi ou avec toi
Notre petite routine, a ns 2, continura
Continer, les tite pétasse, ont câlera
Mais de lui, sans toi, plus jamais on y passera

Tu sais, s’kon a faite dans l’passé
Bin c’est maintenant terminer
J’espère que tu va retrouver le chemin
Pour ne plus rêver de sa fin

C’est demain
Que je te racontera
Mes 3 jours sans toi
C’est demain
Un jour que j’attend impatiament
Crois-moi chui sur qu’il continura de t’aimer
Même si il a préféré te quitter
Tu sais comme il est
Tu le savais même avant

Alors ta le droit de chialer
Ta le droit de pleurer
Ta le droit de t’écrouler
Ta" le droit de continuer de l’aimer ou de le détester
Parce que je sais que tu l’a aimé
Mais promets, moi
De ne pas faire de conneries comme sa
Car souviens toi de mon histoire à moi
Crois-moi, je suis sur que si tu fais sa
Tu le regrêtera

Lâche po Vicky, tu le retrouvera ton ti Dominic, mais pour l’instant, je me souviens de ta promesse, reste dans le monde présent ! ! ! on t’aime tous très fort
Et chte promets que les vendredi resteront comme avant, a se tchoker des bates pis a s’caller dla vod ! (ou dla Cozmo pour toi, lol)
 • Pieds Hyphénique: Tu Ns Manke My Choupette ! ! ! !

  cest=un=lun=di 4
  le=jour=où=tes=par=ti 6
  tu=le=sais=sa=nous=a=tous=af=fec=té 10
  tu=le=sais=on=con=ti=nu=ra=de=tap=pré=cier 12

  on=at=tend=le=jour=ou=tu=re=vien=dra 10
  le=jour=ou=on=te=ser=re=ra=dans=nos=bras 11
  les=lar=mes=au=y=eux=à=toi=on=pen=se=ra 12
  tous=les=jours=on=te=re=trou=ve=ra 9
  que=se=soit=dans=nos=pen=sés 7
  ou=sim=ple=ment=de=toi=par=ler 8
  pour=se=rap=pe=ler=les=bons=sou=ve=nirs 10
  les=mé=ga=par=ty 5
  où=on=at=ten=dait=le=mo=ment=de=sen=fu=ir 12
  pour=se=re=trou=ver 5
  pour=tou=te=en=gang=se=ra=con=ter=nos=jour=nés 12

  sans=toi=ou=a=vec=toi 6
  notre=pe=ti=te=rou=ti=ne=a=n=s=deux=con=ti=nu=ra 15
  conti=ner=les=ti=te=pé=tas=se=ont=câ=le=ra 12
  mais=de=lui=sans=toi=plus=ja=mais=on=y=passe=ra 12

  tu=sais=s=kon=a=fai=te=dans=l=pas=sé 11
  bin=cest=main=te=nant=ter=mi=ner 8
  jes=pè=re=que=tu=va=re=trou=ver=le=che=min 12
  pour=ne=plus=rê=ver=de=sa=fin 8

  cest=de=main 3
  que=je=te=ra=con=te=ra 7
  mes=trois=jours=sans=toi 5
  cest=de=main 3
  un=jour=que=jat=tend=im=pa=ti=a=ment 10
  crois=moi=chui=sur=quil=con=ti=nu=ra=de=tai=mer 12
  mê=me=si=il=a=pré=fé=ré=te=quit=ter 11
  tu=sais=com=me=il=est 6
  tu=le=sa=vais=mê=me=a=vant 8

  a=lors=ta=le=droit=de=chi=a=ler 9
  ta=le=droit=de=pleu=rer 6
  ta=le=droit=de=té=crou=ler 7
  ta=guille=met=le=droit=de=con=ti=nuer=de=lai=mer=ou=de=le=détes=ter 17
  par=ce=que=je=sais=que=tu=la=ai=mé 10
  mais=pro=mets=moi 4
  de=ne=pas=fai=re=de=con=ne=ries=com=me=sa 12
  car=sou=viens=toi=de=mon=his=toi=re=à=moi 11
  crois=moi=je=suis=sur=que=si=tu=fais=sa 10
  tu=le=re=grê=te=ra 6

  lâ=che=po=vi=cky=tu=le=re=trouve=ra=ton=ti=do=mi=nic=mais=pour=lins=tant=je=me=sou=viens=de=ta=pro=mes=se=res=te=dans=le=mon=de=pré=sent=on=tai=me=tous=très=fort 42
  et=ch=te=promets=que=les=ven=dre=di=res=te=ront=com=mea=vant=a=se=t=cho=ker=des=ba=tes=pis=a=s=cal=ler=d=la=vod=ou=d=la=coz=mo=pour=toi=lol 39
 • Phonétique : Tu Ns Manke My Choupette ! ! ! !

  sεt- œ̃ lœ̃di
  lə ʒuʁ u tε paʁti
  ty lə sε, sa nuz- a tusz- afεkte
  ty lə sε, ɔ̃ kɔ̃tinyʁa də tapʁesje

  ɔ̃n- atɑ̃ lə ʒuʁ u ty ʁəvjɛ̃dʁa
  lə ʒuʁ, u ɔ̃ tə seʁəʁa dɑ̃ no bʁa
  lε laʁməz- o iø, a twa ɔ̃ pɑ̃səʁa
  tus lε ʒuʁ, ɔ̃ tə ʁətʁuvəʁa
  kə sə swa dɑ̃ no pɑ̃se
  u sɛ̃pləmɑ̃ də twa, paʁle
  puʁ sə ʁapəle lε bɔ̃ suvəniʁ
  lε meɡa paʁti
  u ɔ̃n- atɑ̃dε lə mɔmɑ̃ də sɑ̃fɥiʁ
  puʁ sə ʁətʁuve
  puʁ tutə ɑ̃ ɡɑ̃ɡ, sə ʁakɔ̃te no ʒuʁne

  sɑ̃ twa u avεk twa
  nɔtʁə pətitə ʁutinə, a εn εs dø, kɔ̃tinyʁa
  kɔ̃tine, lε titə petasə, ɔ̃ kaləʁa
  mε də lɥi, sɑ̃ twa, plys ʒamεz- ɔ̃n- i pasəʁa

  ty sε, skɔ̃ a fεtə dɑ̃ lpase
  bɛ̃ sε mɛ̃tənɑ̃ tεʁmine
  ʒεspεʁə kə ty va ʁətʁuve lə ʃəmɛ̃
  puʁ nə plys ʁεve də sa fɛ̃

  sε dəmɛ̃
  kə ʒə tə ʁakɔ̃təʁa
  mε tʁwa ʒuʁ sɑ̃ twa
  sε dəmɛ̃
  œ̃ ʒuʁ kə ʒatɑ̃t- ɛ̃pasjame
  kʁwa mwa ʃɥi syʁ kil kɔ̃tinyʁa də tεme
  mεmə si il a pʁefeʁe tə kite
  ty sε kɔmə il ε
  ty lə savε mεmə avɑ̃

  alɔʁ ta lə dʁwa də ʃjale
  ta lə dʁwa də pləʁe
  ta lə dʁwa də tekʁule
  ta ɡjmε lə dʁwa də kɔ̃tinɥe də lεme u də lə detεste
  paʁsə kə ʒə sε kə ty la εme
  mε pʁɔmε, mwa
  də nə pa fεʁə də kɔnəʁi kɔmə sa
  kaʁ suvjɛ̃ twa də mɔ̃n- istwaʁə a mwa
  kʁwa mwa, ʒə sɥi syʁ kə si ty fε sa
  ty lə ʁəɡʁεtəʁa

  laʃə po viki, ty lə ʁətʁuvəʁa tɔ̃ ti dɔminik, mε puʁ lɛ̃stɑ̃, ʒə mə suvjɛ̃ də ta pʁɔmεsə, ʁεstə dɑ̃ lə mɔ̃də pʁezɑ̃ ! ! ! ɔ̃ tεmə tus tʁε fɔʁ
  e ktə pʁɔmε kə lε vɑ̃dʁədi ʁεstəʁɔ̃ kɔmə avɑ̃, a sə tʃɔke dε batə pi a skale dla vɔd ! (u dla kɔzmo puʁ twa, lɔl)
 • Pieds Phonétique : Tu Ns Manke My Choupette ! ! ! !

  sε=tœ̃=lœ̃=di 4
  lə=ʒuʁ=u=tε=paʁ=ti 6
  ty=lə=sε=sa=nu=za=tus=za=fεk=te 10
  ty=lə=sε=ɔ̃=kɔ̃=ti=ny=ʁa=də=ta=pʁe=sje 12

  ɔ̃=na=tɑ̃=lə=ʒuʁ=u=ty=ʁə=vj=ɛ̃=dʁa 11
  lə=ʒuʁ=u=ɔ̃tə=se=ʁə=ʁa=dɑ̃=no=bʁa 10
  lε=laʁmə=zo=i=ø=a=twa=ɔ̃=pɑ̃=sə=ʁa 11
  tus=lε=ʒuʁ=ɔ̃tə=ʁə=tʁu=və=ʁa 8
  kə=sə=swa=dɑ̃=no=pɑ̃=se 7
  u=sɛ̃=plə=mɑ̃=də=twa=paʁ=le 8
  puʁsə=ʁa=pə=le=lε=bɔ̃=su=və=niʁ 9
  lε=me=ɡa=paʁ=ti 5
  u=ɔ̃=na=tɑ̃=dεlə=mɔ=mɑ̃=də=sɑ̃f=ɥiʁ 10
  puʁ=sə=ʁə=tʁu=ve 5
  puʁ=tutəɑ̃=ɡɑ̃ɡ=sə=ʁa=kɔ̃=te=no=ʒuʁ=ne 10

  sɑ̃=twa=u=a=vεk=twa 6
  nɔtʁə=pə=ti=tə=ʁu=ti=nə=a=εn=ε=sə=dø=kɔ̃=ti=ny=ʁa 16
  kɔ̃=ti=ne=lε=titə=pe=ta=sə=ɔ̃=ka=lə=ʁa 12
  mεdə=lɥi=sɑ̃=twa=plys=ʒa=mε=zɔ̃=ni=pa=sə=ʁa 12

  ty=sε=skɔ̃=a=fε=tə=dɑ̃=lpa=se 9
  bɛ̃=sε=mɛ̃=tə=nɑ̃=tεʁ=mi=ne 8
  ʒεs=pεʁə=kə=ty=va=ʁə=tʁu=ve=lə=ʃə=mɛ̃ 11
  puʁ=nə=plys=ʁε=ve=də=sa=fɛ̃ 8

  sε=də=mɛ̃ 3
  kə=ʒə=tə=ʁa=kɔ̃=tə=ʁa 7
  mε=tʁwa=ʒuʁ=sɑ̃=twa 5
  sε=də=mɛ̃ 3
  œ̃=ʒuʁ=kə=ʒa=tɑ̃=tɛ̃=pa=sj=a=me 10
  kʁwa=mwa=ʃɥi=syʁ=kil=kɔ̃=ti=ny=ʁadə=tε=me 11
  mεmə=si=il=a=pʁe=fe=ʁe=tə=ki=te 10
  ty=sε=kɔ=mə=il=ε 6
  ty=lə=sa=vε=mε=mə=a=vɑ̃ 8

  a=lɔʁ=ta=lə=dʁwa=də=ʃj=a=le 9
  ta=lə=dʁwa=də=plə=ʁe 6
  ta=lə=dʁwa=də=te=kʁu=le 7
  ta=ɡjmεlə=dʁwa=də=kɔ̃=tin=ɥe=də=lε=me=u=də=lə=de=tεs=te 16
  paʁ=sə=kə=ʒə=sε=kə=ty=la=ε=me 10
  mε=pʁɔ=mε=mwa 4
  də=nə=pa=fεʁə=də=kɔ=nə=ʁi=kɔ=mə=sa 11
  kaʁ=su=vjɛ̃=twadə=mɔ̃=nis=twa=ʁə=a=mwa 10
  kʁwa=mwa=ʒə=sɥi=syʁ=kə=si=ty=fε=sa 10
  ty=lə=ʁə=ɡʁε=tə=ʁa 6

  laʃə=po=vi=ki=ty=lə=ʁə=tʁu=və=ʁa=tɔ̃=ti=dɔ=mi=nik=mε=puʁ=lɛ̃s=tɑ̃=ʒə=mə=su=vjɛ̃=də=ta=pʁɔ=mε=sə=ʁεs=tə=dɑ̃=lə=mɔ̃=də=pʁe=zɑ̃=ɔ̃=tε=mə=tus=tʁε=fɔʁ 42
  e=ktə=pʁɔ=mεkə=lε=vɑ̃=dʁə=di=ʁεs=tə=ʁɔ̃=kɔ=məa=vɑ̃=a=sə=tʃɔ=ke=dε=ba=tə=pi=a=ska=le=dla=vɔd=u=dla=kɔz=mo=puʁ=twa=lɔl 34

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/10/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.