Poème-France.com

Poeme : Tu Ns Manke My Choupette ! ! ! !Tu Ns Manke My Choupette ! ! ! !

C’est un lundi
Le jour où t’es parti
Tu le sais, sa nous a tous affecté
Tu le sais, on continura de t’apprécier

On attend le jour ou tu reviendra
Le jour, ou on te serrera dans nos bras
Les larmes au yeux, à toi on pensera
Tous les jours, on te retrouvera
Que se soit dans nos pensés
Ou simplement de toi, parler
Pour se rappeler les bons souvenirs
Les méga party
Où on attendait le moment de s’enfuir
Pour se retrouver
Pour toute en gang, se raconter nos journés

Sans toi ou avec toi
Notre petite routine, a ns 2, continura
Continer, les tite pétasse, ont câlera
Mais de lui, sans toi, plus jamais on y passera

Tu sais, s’kon a faite dans l’passé
Bin c’est maintenant terminer
J’espère que tu va retrouver le chemin
Pour ne plus rêver de sa fin

C’est demain
Que je te racontera
Mes 3 jours sans toi
C’est demain
Un jour que j’attend impatiament
Crois-moi chui sur qu’il continura de t’aimer
Même si il a préféré te quitter
Tu sais comme il est
Tu le savais même avant

Alors ta le droit de chialer
Ta le droit de pleurer
Ta le droit de t’écrouler
Ta" le droit de continuer de l’aimer ou de le détester
Parce que je sais que tu l’a aimé
Mais promets, moi
De ne pas faire de conneries comme sa
Car souviens toi de mon histoire à moi
Crois-moi, je suis sur que si tu fais sa
Tu le regrêtera

Lâche po Vicky, tu le retrouvera ton ti Dominic, mais pour l’instant, je me souviens de ta promesse, reste dans le monde présent ! ! ! on t’aime tous très fort
Et chte promets que les vendredi resteront comme avant, a se tchoker des bates pis a s’caller dla vod ! (ou dla Cozmo pour toi, lol)
Tit£-@udr£Y

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεt- œ̃ lœ̃di
lə ʒuʁ u tε paʁti
ty lə sε, sa nuz- a tusz- afεkte
ty lə sε, ɔ̃ kɔ̃tinyʁa də tapʁesje

ɔ̃n- atɑ̃ lə ʒuʁ u ty ʁəvjɛ̃dʁa
lə ʒuʁ, u ɔ̃ tə seʁəʁa dɑ̃ no bʁa
lε laʁməz- o iø, a twa ɔ̃ pɑ̃səʁa
tus lε ʒuʁ, ɔ̃ tə ʁətʁuvəʁa
kə sə swa dɑ̃ no pɑ̃se
u sɛ̃pləmɑ̃ də twa, paʁle
puʁ sə ʁapəle lε bɔ̃ suvəniʁ
lε meɡa paʁti
u ɔ̃n- atɑ̃dε lə mɔmɑ̃ də sɑ̃fɥiʁ
puʁ sə ʁətʁuve
puʁ tutə ɑ̃ ɡɑ̃ɡ, sə ʁakɔ̃te no ʒuʁne

sɑ̃ twa u avεk twa
nɔtʁə pətitə ʁutinə, a εn εs dø, kɔ̃tinyʁa
kɔ̃tine, lε titə petasə, ɔ̃ kaləʁa
mε də lɥi, sɑ̃ twa, plys ʒamεz- ɔ̃n- i pasəʁa

ty sε, skɔ̃ a fεtə dɑ̃ lpase
bɛ̃ sε mɛ̃tənɑ̃ tεʁmine
ʒεspεʁə kə ty va ʁətʁuve lə ʃəmɛ̃
puʁ nə plys ʁεve də sa fɛ̃

sε dəmɛ̃
kə ʒə tə ʁakɔ̃təʁa
mε tʁwa ʒuʁ sɑ̃ twa
sε dəmɛ̃
œ̃ ʒuʁ kə ʒatɑ̃t- ɛ̃pasjame
kʁwa mwa ʃɥi syʁ kil kɔ̃tinyʁa də tεme
mεmə si il a pʁefeʁe tə kite
ty sε kɔmə il ε
ty lə savε mεmə avɑ̃

alɔʁ ta lə dʁwa də ʃjale
ta lə dʁwa də pləʁe
ta lə dʁwa də tekʁule
ta ɡjmε lə dʁwa də kɔ̃tinɥe də lεme u də lə detεste
paʁsə kə ʒə sε kə ty la εme
mε pʁɔmε, mwa
də nə pa fεʁə də kɔnəʁi kɔmə sa
kaʁ suvjɛ̃ twa də mɔ̃n- istwaʁə a mwa
kʁwa mwa, ʒə sɥi syʁ kə si ty fε sa
ty lə ʁəɡʁεtəʁa

laʃə po viki, ty lə ʁətʁuvəʁa tɔ̃ ti dɔminik, mε puʁ lɛ̃stɑ̃, ʒə mə suvjɛ̃ də ta pʁɔmεsə, ʁεstə dɑ̃ lə mɔ̃də pʁezɑ̃ ! ! ! ɔ̃ tεmə tus tʁε fɔʁ
e ktə pʁɔmε kə lε vɑ̃dʁədi ʁεstəʁɔ̃ kɔmə avɑ̃, a sə tʃɔke dε batə pi a skale dla vɔd ! (u dla kɔzmo puʁ twa, lɔl)