Poème-France.com

Poeme : Arrête Cette Shit ! ! ! !Arrête Cette Shit ! ! ! !

Pourquoi tu l’es a laissé gagner
À ce jeu
Qui ne sert qu’à nous faire délirer ?
T’arrêter, tu se sentira bien mieux

Mais je crois
Qu’aujourd’hui il soit un peut tard
Pour te faire changer d’idée, c’est comme sa
Mais t’aura des remords

C’est un expérience
Qui te donnera peut-être ta délivrance
Ca ne dure qu’un soir
Après tu verra noir

Un seul joint à 12 ans
J’en suis rendu à 15… et je gâche encore mon présent
Tu es ma petite sœur à moi
Fais le pour toi

Tu devrais arrêter
Mais c’est à toi de décider
Moi, on me l’a dit plusieurs fois
Mais c’était ma loi

Plus tu te gêle
Moins t’a de problème
Mais ils reviendront tous en force quand l’effet se sera dissipé
Tu risque de t’accrocher pour tou les oublier
Fais moi confiance…
Ta pas besoin de sa présence
Tit£-@udr£Y

PostScriptum

à ma petite soeur, que j’aime bcq bcq bcq ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa ty lε a lεse ɡaɲe
a sə ʒø
ki nə sεʁ ka nu fεʁə deliʁe ?
taʁεte, ty sə sɑ̃tiʁa bjɛ̃ mjø

mε ʒə kʁwa
koʒuʁdɥi il swa œ̃ pø taʁ
puʁ tə fεʁə ʃɑ̃ʒe dide, sε kɔmə sa
mε toʁa dε ʁəmɔʁd

sεt- œ̃n- εkspeʁjɑ̃sə
ki tə dɔnəʁa pø tεtʁə ta delivʁɑ̃sə
ka nə dyʁə kœ̃ swaʁ
apʁε ty veʁa nwaʁ

œ̃ səl ʒwɛ̃ a duzə ɑ̃
ʒɑ̃ sɥi ʁɑ̃dy a kɛ̃zə… e ʒə ɡaʃə ɑ̃kɔʁə mɔ̃ pʁezɑ̃
ty ε ma pətitə sœʁ a mwa
fε lə puʁ twa

ty dəvʁεz- aʁεte
mε sεt- a twa də deside
mwa, ɔ̃ mə la di plyzjœʁ fwa
mε setε ma lwa

plys ty tə ʒεlə
mwɛ̃ ta də pʁɔblεmə
mεz- il ʁəvjɛ̃dʁɔ̃ tusz- ɑ̃ fɔʁsə kɑ̃ lefε sə səʁa disipe
ty ʁiskə də takʁoʃe puʁ tu lεz- ublje
fε mwa kɔ̃fjɑ̃sə…
ta pa bəzwɛ̃ də sa pʁezɑ̃sə