Poeme : Écoeuré De Me Creuvé…

Écoeuré De Me Creuvé…

J’ai la tête qui éclate
Je veux seulement que tu partes
Ta pas l’aire a réaliser
Que tu fais tout pour rendre plus compliquer

Laisse-moi pendant quelques instants
Pour être sur que je parle pas ds le vent
Là écoute-moi
Tu parlera après, mais pas là

Je suis désolé d’avoir pris le contrôle
JE ne pouvais plus jouer le rôle
Tu m’énerve avec toute tes explications
Pour essayer d’avoir juste une raison

Maintenant que je suis parti
Tu vas pouvoir vivre ta vie
Je ne sais pas comment tu l’as pris
Mais moi je sais que je me suis enfuis

C’est pas de la lâcheté
J’étais juste écœuré de me creuvé
Pour une histoire sans fin
Je n’ai seulement pas su trouver le moyen
Pour continuer
Sans m’inquiêter…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Écoeuré De Me Creuvé…

  jai=la=tê=te=qui=é=cla=te 8
  je=veux=seu=le=ment=que=tu=partes 8
  ta=pas=laire=a=ré=a=li=ser 8
  que=tu=fais=tout=pour=rendre=plus=com=pli=quer 10

  laisse=moi=pen=dant=quel=ques=ins=tants 8
  pour=être=sur=que=je=par=le=pas=d=s=le=vent 12
  là=é=cou=te=moi 5
  tu=par=le=ra=a=près=mais=pas=là 9

  je=suis=dé=so=lé=da=voir=pris=le=con=trôle 11
  je=ne=pou=vais=plus=jouer=le=rôle 8
  tu=mé=nervea=vec=tou=te=tes=ex=pli=ca=tions 11
  pour=es=sayer=da=voir=jus=teune=rai=son 9

  main=te=nant=que=je=suis=par=ti 8
  tu=vas=pou=voir=vi=vre=ta=vie 8
  je=ne=sais=pas=comment=tu=las=pris 8
  mais=moi=je=sais=que=je=me=suis=en=fuis 10

  cest=pas=de=la=lâ=che=té 7
  jé=tais=jus=teé=cœu=ré=de=me=creu=vé 10
  pour=u=ne=his=toi=re=sans=fin 8
  je=nai=seule=ment=pas=su=trou=ver=le=moyen 10
  pour=con=ti=nuer 4
  sans=min=quiê=ter 4
 • Phonétique : Écoeuré De Me Creuvé…

  ʒε la tεtə ki eklatə
  ʒə vø sələmɑ̃ kə ty paʁtə
  ta pa lεʁə a ʁealize
  kə ty fε tu puʁ ʁɑ̃dʁə plys kɔ̃plike

  lεsə mwa pɑ̃dɑ̃ kεlkz- ɛ̃stɑ̃
  puʁ εtʁə syʁ kə ʒə paʁlə pa de εs lə vɑ̃
  la ekutə mwa
  ty paʁləʁa apʁε, mε pa la

  ʒə sɥi dezɔle davwaʁ pʁi lə kɔ̃tʁolə
  ʒə nə puvε plys ʒue lə ʁolə
  ty menεʁvə avεk tutə tεz- εksplikasjɔ̃
  puʁ esεje davwaʁ ʒystə ynə ʁεzɔ̃

  mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə sɥi paʁti
  ty va puvwaʁ vivʁə ta vi
  ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ ty la pʁi
  mε mwa ʒə sε kə ʒə mə sɥiz- ɑ̃fɥi

  sε pa də la laʃəte
  ʒetε ʒystə ekeyʁe də mə kʁəve
  puʁ ynə istwaʁə sɑ̃ fɛ̃
  ʒə nε sələmɑ̃ pa sy tʁuve lə mwajɛ̃
  puʁ kɔ̃tinɥe
  sɑ̃ mɛ̃kjεte…
 • Syllabes Phonétique : Écoeuré De Me Creuvé…

  ʒε=la=tε=tə=ki=e=kla=tə 8
  ʒə=vø=sə=lə=mɑ̃=kə=ty=paʁtə 8
  ta=pa=lεʁə=a=ʁe=a=li=ze 8
  kə=ty=fε=tu=puʁʁɑ̃dʁə=plys=kɔ̃=pli=ke 9

  lε=sə=mwa=pɑ̃=dɑ̃=kεl=kzɛ̃s=tɑ̃ 8
  puʁ=εtʁə=syʁ=kə=ʒə=paʁ=lə=pa=de=ε=sə=lə=vɑ̃ 13
  la=e=ku=tə=mwa 5
  ty=paʁlə=ʁa=a=pʁε=mε=pa=la 8

  ʒə=sɥi=de=zɔ=le=da=vwaʁ=pʁilə=kɔ̃=tʁolə 10
  ʒə=nə=pu=vε=plys=ʒu=e=lə=ʁolə 9
  ty=me=nεʁvəa=vεk=tu=tə=tε=zεk=spli=ka=s=jɔ̃ 12
  puʁ=e=sε=je=da=vwaʁ=ʒys=təynə=ʁε=zɔ̃ 10

  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒə=sɥi=paʁ=ti 8
  ty=va=pu=vwaʁ=vi=vʁə=ta=vi 8
  ʒə=nə=sε=pa=kɔ=mɑ̃=ty=la=pʁi 9
  mε=mwaʒə=sε=kə=ʒə=mə=sɥi=zɑ̃f=ɥi 9

  sε=pa=də=la=la=ʃə=te 7
  ʒe=tε=ʒys=təe=ke=y=ʁe=də=mə=kʁə=ve 11
  puʁ=y=nə=is=twa=ʁə=sɑ̃=fɛ̃ 8
  ʒə=nεsə=lə=mɑ̃=pa=sy=tʁu=ve=lə=mwa=jɛ̃ 11
  puʁ=kɔ̃=tin=ɥe 4
  sɑ̃=mɛ̃=kj=ε=te 5

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/05/2004 00:00Rachel Piguet

c’est très jolie comme poème. . . bravo
bisous