Poème-France.com

Poeme : Tant De Choses…Tant De Choses…

Il y a tant de choses en moi
Que j’essaie de cacher
Que j’essaie de disimuler
Mais sa ne fonctionne pas vraiment
Il sont toujours capable de découvrir
Ce qui me fait soufrir

Ils veulent tout savoir
Pkoi je vois la vie en noir ?
Jusqu’ou je pourrais aller ?
Pour aller le retrouver ?

Mais tout sa,
Sa se passe en moi
Je ne suis pas oubliger
De tout vous racontez

Cela paraît égoïste, mais j’ai pas besoin
Que de moi, on prenne soin
Je veux juste avoir la paix
Je veux juste avoir du temps

Pour vider mon cœur
Le laisser pleurer
Pour qu’ils retrouvent le bonheur
Pour qu’enfin il soit libérer

Je veux seulement tirer un trait sur le passé
Mais j’ai pas besoin d’en parler
Je veux seulement pleurer
Et peut-être, pendant seulement un soir, me laisser sombrer

Mais il y a tant de choses en moi
Qui me blesse profondément
Qui me fait pleurer énormément
Et qui me fait penser à toi…
Tit£-@udr£Y

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il i a tɑ̃ də ʃozəz- ɑ̃ mwa
kə ʒesε də kaʃe
kə ʒesε də dizimyle
mε sa nə fɔ̃ksjɔnə pa vʁεmɑ̃
il sɔ̃ tuʒuʁ kapablə də dekuvʁiʁ
sə ki mə fε sufʁiʁ

il vəle tu savwaʁ
pkwa ʒə vwa la vi ɑ̃ nwaʁ ?
ʒysku ʒə puʁʁεz- ale ?
puʁ ale lə ʁətʁuve ?

mε tu sa,
sa sə pasə ɑ̃ mwa
ʒə nə sɥi pa ubliʒe
də tu vu ʁakɔ̃te

səla paʁε eɡɔistə, mε ʒε pa bəzwɛ̃
kə də mwa, ɔ̃ pʁεnə swɛ̃
ʒə vø ʒystə avwaʁ la pε
ʒə vø ʒystə avwaʁ dy tɑ̃

puʁ vide mɔ̃ kœʁ
lə lεse pləʁe
puʁ kil ʁətʁuve lə bɔnœʁ
puʁ kɑ̃fɛ̃ il swa libeʁe

ʒə vø sələmɑ̃ tiʁe œ̃ tʁε syʁ lə pase
mε ʒε pa bəzwɛ̃ dɑ̃ paʁle
ʒə vø sələmɑ̃ pləʁe
e pø tεtʁə, pɑ̃dɑ̃ sələmɑ̃ œ̃ swaʁ, mə lεse sɔ̃bʁe

mεz- il i a tɑ̃ də ʃozəz- ɑ̃ mwa
ki mə blεsə pʁɔfɔ̃demɑ̃
ki mə fε pləʁe enɔʁmemɑ̃
e ki mə fε pɑ̃se a twa…