Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Qu’Est-Ce Qui Ta Pris ?

Poème Amour
Publié le 12/05/2004 00:00

L'écrit contient 323 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Tit£-@udr£Y

Qu’Est-Ce Qui Ta Pris ?

Je ne peux pas le nier
Et je ne sais pas comment de larmes tu me fait verser
Surement un océan
Qui ne s’estompera pas au fil du temps

Je comprends pas ce qui t’a pris
Pour me trahir ainsi

Comment ta pu me faire sa à moi
Le pire, c’est que je me doutais de rien
En plus, elle je la connaissais très bien
Tu disais que tu m’aimais tant
Alors dis-moi comment ?
Comment tu peux me faire souffrir ?
Et me donner le goût de vomir ?

À toi je me suis donné
Sans m’occuper de ce qui pourrait arriver
Je t’aimais et ce qui fait chier
C’est que je peux pas t’oublier

Avoir su que sa ce passerait comme ça
Je ne m’aurait pas attacher autant
Je m’aurait éloigner de toi
Parce que sa, c’est la pire des trahisons
Sa me fait perdre la raison

Je vous déteste
Vous me donnez tant de tristesse
Je sais pas comment décrire ce que je ressents
Mais cela, sa me brûle intérieurement

Je t’ai laissé avec elle une soirée
Une simple soirée
Parce que ils m’avaient averti de se qui aurait pu se passer
Mais malheureusement, je ne l’ai ai pas écouter
Et il a fallu que Amel, me téléphone pour me dire de venir
J’avais tellement envie de mourir
En pleine action, je vous ai vu
Je n’en suis même pas encore revenu

Je t’ai rien fait
Mais pourtant, elle le savait ce que nous 2 on était
Alors j’ai toutes les raison de lui en vouloir
Et de ne plus pouvoir sentir sa présence
Mon amour, t’avais ma confiance
Mais tu l’as laisser s’envoler
Et je ne sais pas, si un jour, je serai capable de te pardonner…

À toi et elle, que je déteste comme j’ai jamais détesté personne…
 • Pieds Hyphénique: Qu’Est-Ce Qui Ta Pris ?

  je=ne=peux=pas=le=ni=er 7
  et=je=ne=sais=pas=comment=de=lar=mes=tu=me=fait=ver=ser 14
  sur=ement=un=o=cé=an 6
  qui=ne=ses=tompe=ra=pas=au=fil=du=temps 10

  je=com=prends=pas=ce=qui=ta=pris 8
  pour=me=tra=hir=ain=si 6

  comment=ta=pu=me=fai=re=sa=à=moi 9
  le=pire=cest=que=je=me=dou=tais=de=rien 10
  en=plus=el=le=je=la=con=nais=sais=très=bien 11
  tu=di=sais=que=tu=mai=mais=tant 8
  a=lors=dis=moi=com=ment 6
  comment=tu=peux=me=fai=re=souf=frir 8
  et=me=don=ner=le=goût=de=vo=mir 9

  à=toi=je=me=suis=don=né 7
  sans=moc=cu=per=de=ce=qui=pour=rait=ar=ri=ver 12
  je=tai=mais=et=ce=qui=fait=chier 8
  cest=que=je=peux=pas=tou=bli=er 8

  avoir=su=que=sa=ce=passe=rait=com=me=ça 10
  je=ne=mau=rait=pas=at=ta=cher=au=tant 10
  je=mau=rait=é=loi=gner=de=toi 8
  par=ce=que=sa=cest=la=pire=des=tra=hi=sons 11
  sa=me=fait=per=dre=la=rai=son 8

  je=vous=dé=teste 4
  vous=me=don=nez=tant=de=tris=tesse 8
  je=sais=pas=comment=dé=cri=re=ce=que=je=res=sents 12
  mais=ce=la=sa=me=brû=lein=té=rieure=ment 10

  je=tai=lais=sé=a=vec=elleune=soi=rée 9
  u=ne=sim=ple=soi=rée 6
  par=ce=que=ils=ma=vaient=a=ver=ti=de=se=qui=au=rait=pu=se=pas=ser 18
  mais=malheu=reuse=ment=je=ne=lai=ai=pas=é=cou=ter 12
  et=il=a=fal=lu=quea=mel=me=té=lé=phone=pour=me=di=re=de=ve=nir 18
  ja=vais=tel=le=ment=en=vie=de=mou=rir 10
  en=pleine=ac=tion=je=vous=ai=vu 8
  je=nen=suis=même=pas=en=co=re=re=ve=nu 11

  je=tai=rien=fait 4
  mais=pour=tant=el=le=le=sa=vait=ce=que=nous=deux=on=é=tait 15
  a=lors=jai=toutes=les=rai=son=de=lui=en=vou=loir 12
  et=de=ne=plus=pou=voir=sen=tir=sa=pré=sence 11
  mon=a=mour=ta=vais=ma=con=fiance 8
  mais=tu=las=lais=ser=sen=vo=ler 8
  et=je=ne=sais=pas=si=un=jour=je=se=rai=ca=pable=de=te=par=don=ner 18

  à=toi=et=elle=que=je=détes=te=com=me=jai=ja=mais=dé=tes=té=per=sonne 18
 • Phonétique : Qu’Est-Ce Qui Ta Pris ?

  ʒə nə pø pa lə nje
  e ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ də laʁmə- ty mə fε vεʁse
  syʁəmɑ̃ œ̃n- ɔseɑ̃
  ki nə sεstɔ̃pəʁa pa o fil dy tɑ̃

  ʒə kɔ̃pʁɑ̃ pa sə ki ta pʁi
  puʁ mə tʁaiʁ ɛ̃si

  kɔmɑ̃ ta py mə fεʁə sa a mwa
  lə piʁə, sε kə ʒə mə dutε də ʁjɛ̃
  ɑ̃ plys, εllə ʒə la kɔnεsε tʁε bjɛ̃
  ty dizε kə ty mεmε tɑ̃
  alɔʁ di mwa kɔmɑ̃ ?
  kɔmɑ̃ ty pø mə fεʁə sufʁiʁ ?
  e mə dɔne lə ɡu də vɔmiʁ ?

  a twa ʒə mə sɥi dɔne
  sɑ̃ mɔkype də sə ki puʁʁε aʁive
  ʒə tεmεz- e sə ki fε ʃje
  sε kə ʒə pø pa tublje

  avwaʁ sy kə sa sə pasəʁε kɔmə sa
  ʒə nə moʁε pa ataʃe otɑ̃
  ʒə moʁε elwaɲe də twa
  paʁsə kə sa, sε la piʁə dε tʁaizɔ̃
  sa mə fε pεʁdʁə la ʁεzɔ̃

  ʒə vu detεstə
  vu mə dɔne tɑ̃ də tʁistεsə
  ʒə sε pa kɔmɑ̃ dekʁiʁə sə kə ʒə ʁəsɑ̃
  mε səla, sa mə bʁylə ɛ̃teʁjəʁəmɑ̃

  ʒə tε lεse avεk εllə ynə swaʁe
  ynə sɛ̃plə swaʁe
  paʁsə kə il mavε avεʁti də sə ki oʁε py sə pase
  mε maləʁøzəmɑ̃, ʒə nə lε ε pa ekute
  e il a faly kə amεl, mə telefɔnə puʁ mə diʁə də vəniʁ
  ʒavε tεllmɑ̃ ɑ̃vi də muʁiʁ
  ɑ̃ plεnə aksjɔ̃, ʒə vuz- ε vy
  ʒə nɑ̃ sɥi mεmə pa ɑ̃kɔʁə ʁəvəny

  ʒə tε ʁjɛ̃ fε
  mε puʁtɑ̃, εllə lə savε sə kə nu døz- ɔ̃n- etε
  alɔʁ ʒε tutə lε ʁεzɔ̃ də lɥi ɑ̃ vulwaʁ
  e də nə plys puvwaʁ sɑ̃tiʁ sa pʁezɑ̃sə
  mɔ̃n- amuʁ, tavε ma kɔ̃fjɑ̃sə
  mε ty la lεse sɑ̃vɔle
  e ʒə nə sε pa, si œ̃ ʒuʁ, ʒə səʁε kapablə də tə paʁdɔne…

  a twa e εllə, kə ʒə detεstə kɔmə ʒε ʒamε detεste pεʁsɔnə…
 • Pieds Phonétique : Qu’Est-Ce Qui Ta Pris ?

  ʒə=nə=pø=pa=lə=nj=e 7
  e=ʒə=nə=sε=pa=kɔmɑ̃də=laʁ=mə=ty=mə=fε=vεʁse 12
  sy=ʁə=mɑ̃=œ̃=nɔ=se=ɑ̃ 7
  ki=nə=sεs=tɔ̃=pə=ʁa=pa=o=fil=dy=tɑ̃ 11

  ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=sə=ki=ta=pʁi 8
  puʁ=mə=tʁa=iʁ=ɛ̃=si 6

  kɔ=mɑ̃=ta=py=mə=fε=ʁə=sa=a=mwa 10
  lə=pi=ʁə=sε=kə=ʒə=mə=du=tε=də=ʁj=ɛ̃ 12
  ɑ̃=plys=εl=lə=ʒə=la=kɔ=nε=sε=tʁε=bj=ɛ̃ 12
  ty=di=zε=kə=ty=mε=mε=tɑ̃ 8
  a=lɔʁ=di=mwa=kɔ=mɑ̃ 6
  kɔ=mɑ̃=ty=pø=mə=fε=ʁə=su=fʁiʁ 9
  e=mə=dɔ=ne=lə=ɡu=də=vɔ=miʁ 9

  a=twa=ʒə=mə=sɥi=dɔ=ne 7
  sɑ̃=mɔ=ky=pe=də=sə=ki=puʁ=ʁε=a=ʁi=ve 12
  ʒə=tε=mε=ze=sə=ki=fε=ʃj=e 9
  sε=kə=ʒə=pø=pa=tu=blj=e 8

  a=vwaʁ=sy=kə=sa=sə=pa=sə=ʁε=kɔ=mə=sa 12
  ʒə=nə=mo=ʁε=pa=a=ta=ʃe=o=tɑ̃ 10
  ʒə=mo=ʁε=e=lwa=ɲe=də=twa 8
  paʁ=sə=kə=sa=sε=la=pi=ʁə=dε=tʁa=i=zɔ̃ 12
  sa=mə=fε=pεʁ=dʁə=la=ʁε=zɔ̃ 8

  ʒə=vu=de=tεs=tə 5
  vu=mə=dɔ=ne=tɑ̃=də=tʁis=tεs=ə 9
  ʒə=sε=pa=kɔ=mɑ̃=de=kʁiʁə=sə=kə=ʒə=ʁə=sɑ̃ 12
  mε=sə=la=sa=mə=bʁy=lə=ɛ̃=te=ʁjə=ʁə=mɑ̃ 12

  ʒə=tε=lε=se=a=vεk=εl=lə=y=nə=swa=ʁe 12
  y=nə=sɛ̃=plə=swa=ʁe 6
  paʁsə=kə=il=ma=vε=a=vεʁ=ti=də=sə=ki=o=ʁε=py=sə=pase 16
  mε=malə=ʁø=zə=mɑ̃=ʒə=nə=lε=ε=pa=e=ku=te 13
  e=il=a=fa=lykəa=mεl=mə=te=le=fɔ=nə=puʁ=mə=di=ʁə=də=və=niʁ 18
  ʒa=vε=tεl=lmɑ̃=ɑ̃=vi=də=mu=ʁiʁ 9
  ɑ̃=plε=nə=ak=sj=ɔ̃=ʒə=vu=zε=vy 10
  ʒə=nɑ̃=sɥi=mε=mə=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʁə=və=ny 12

  ʒə=tε=ʁj=ɛ̃=fε 5
  mε=puʁ=tɑ̃=εl=lə=lə=sa=vεsə=kə=nu=dø=zɔ̃=ne=tε 14
  a=lɔʁ=ʒε=tutə=lε=ʁε=zɔ̃=də=lɥi=ɑ̃=vu=lwaʁ 12
  e=də=nə=plys=pu=vwaʁ=sɑ̃=tiʁ=sa=pʁe=zɑ̃=sə 12
  mɔ̃=na=muʁ=ta=vε=ma=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 10
  mε=ty=la=lε=se=sɑ̃=vɔ=le 8
  e=ʒə=nə=sε=pa=si=œ̃=ʒuʁ=ʒə=sə=ʁε=ka=pablə=də=tə=paʁ=dɔ=ne 18

  a=twa=e=εllə=kə=ʒə=de=tεstə=kɔ=mə=ʒε=ʒa=mε=de=tεs=te=pεʁ=sɔnə 18

PostScriptum

ce que j’ai vu c’est pas une chose à voir… = (j’avais réellement le goût de mourir…

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/05/2004 00:00Toutoune

le debut est vraiment bon jai hate de lire la suite moi aussi je me suis fair trahir tk jai hate de lire la suite